streda 4. mája 2022

Novinka: Elektronický účet

Individuálny účet o  sociálnom poistení nahradila Sociálna poisťovňa novým Elektronickým účtom poistenca. Postupne ho chce ako prostredie pre vzájomnú komunikáciu doplniť o ďalšie funkcie, napr. aj v súvislosti s elektronickou PN, ktorá má byť najnovšie zavedená 1. júna 2022. Zámerom je najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie s poisťovňou bez potreby osobnej návštevy,  okamžitý prístup k informáciám, on-line prehľad o sociálnom poistení, možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov.

Každý poistenec získa: 
  • prehľad dôb poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne,
  • informácie pre nárok na dávky a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok),
  • kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie,
  • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie, napr. materské, OČR.
V novom účte  sú pridané funkcionality: účasť v II. pilieri – informácie o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, prehľad poistení (aktualizované on-line) a prehľad období, kedy bolo poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia (aktualizované on-line). V tabuľke je uvedený aj dôvod, napr. materské, OČR, dočasná PN, predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského. S aktivovaným prístupom do Elektronického účtu poistenca si môže klient údaje môže kontrolovať priebežne. Zároveň získa prehľad o svojom sociálnom poistení a v akej výške sa mu vyráta suma dávok - nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. 

Ak chcete získať prístup do Elektronického účtu poistenca, je potrebná osobná návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne a vyplniť / odovzdať požadované tlačivo. Prístup bude k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.