štvrtok 5. mája 2022

On-line: Finančné záujmy EÚ v SR

Národný úrad pre OLAF vydal v spolupráci s partnermi siete AFCOS najnovšiu Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021. Vypracovali ju členovia Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR na úrade vlády a k dispozícii je aj na internete.

Cieľom Výročnej správy je informovať širokú a odbornú verejnosť o činnosti Národného úradu pre OLAF a ostatných partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti podvodom pri využívaní finančných prostriedkov z Európskej únie na Slovensku, ako aj o jeho spolupráci vrátane  partnerov s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Výročná správa je zverejnená on-line na webových stránkach vlada.gov.sk.

Národný úrad pre OLAF plní úlohu koordinačného útvaru pre boj proti podvodom v SR (tzv. Anti-Fraud Coordination Service – AFCOS) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom a spolupracuje s OLAF. Na národnej úrovni spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy, ktorých združuje do siete AFCOS a koordinuje ich činnosti súvisiace s OFZ EÚ.