pondelok 20. júna 2022

EU: Sociálne ciele do roku 2030

Národné ciele na splnenie Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv do roku 2030 majú zabezpečiť, aby bola Európa spravodlivou, inkluzívnou a plnou príležitostí. Členské štáty Európskej únie svojimi národnými záväzkami podporujú spoločné úsilie dosiahnuť tri hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby.

V Akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv sa stanovuje ambícia EÚ vybudovať silnú sociálnu Európu zameranú na pracovné miesta, zručnosti a sociálne začlenenie. Obsahuje tri sociálne ciele na úrovni EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030:
  • Malo by byť zamestnaných najmenej 78 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov.
  • Na odbornej príprave by sa malo každoročne zúčastniť najmenej 60 % všetkých dospelých osôb.
  • Počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov vrátane najmenej 5 miliónov detí v porovnaní s rokom 2019.
V akčnom pláne Európska komisia vyzvala Európsku radu, aby schválila tri hlavné ciele EÚ, a členské štáty, aby vytýčili svoje národné ciele ako príspevok k tomuto spoločnému úsiliu. Medzičasom všetky štáty predložili návrhy svojich národných cieľov a predstavili ich na zasadnutí Rady EPSCO. Záväzky členských štátov spoločne vytvárajú predpoklady, za ktorých môže EÚ dosiahnuť alebo dokonca prekonať svoje hlavné ciele:
  • Pri zamestnanosti národné ciele spoločne presahujú hlavný cieľ EÚ.
  • Pri vzdelávaní dospelých osôb doteraz predložené ciele členských štátov spoločne takmer dosahujú hlavný cieľ EÚ.
  • Pri znížení počtu ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením národné ciele spoločne presahujú hlavný cieľ EÚ.

Cieľ

Cieľ EÚ do roku 2030

Národné záväzky spolu

Miera zamestnanosti

78 %

78,5 %

Účasť dospelých osôb na vzdelávaní

60 %

57,6 %

Znižovanie chudoby

–15 miliónov

–15,6 milióna 


Komisia bude pozorne monitorovať ich vykonávanie v kontexte cyklu európskeho semestra 2023, rámca EÚ pre koordináciu hospodárskych politík a politík zamestnanosti.