štvrtok 23. júna 2022

SR: Bezplatné rodinné poradne

Rodiny na Slovensku trápia vzťahy, výchova a zvládanie rozvodov, páry komunikačné problémy a konflikty, jednotlivcov najmä  emocionálne problémy. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) o dostupnosti a dopyte po službách psychologického poradenstva. Pomôcť majú Rodinné poradne v prvých štyroch mestách na Slovensku: v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline a Košiciach, piata má pribudnúť v Humennom.

Mestá sa vyberali s dôrazom na veľkosť a najmä na nedostupnosť poradensko -psychologických služieb. Medzi najväčšie bariéry patria financie, fyzická dostupnosť ako aj dlhé čakacie lehoty. Rodinné poradne môže navštíviť každý, kto cíti, že potrebujú pomôcť, o pomoc sa uchádza z vlastného rozhodnutia a odborná pomoc mu je nedostupná o. i. aj z finančných dôvodov. Odbornú pomoc tu poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj iní profesionáli (napr. pedagógovia, či právnici). Účelom poradenstva je tiež problémom predchádzať, a teda vytvoriť systém prevencie možných duševných chorôb. V špecifických prípadoch (napr. s klientom so zdravotným znevýhodnením) môžu okrem osobného rozhovoru, komunikovať napr. aj prostredníctvom telekomunikačných zariadení. Rodinné poradne spolupracujú s Bezplatnými dlhovými poradňami. Tie špecificky pomáhajú všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii.

Súčasťou projektu je vytvorenie štandardov pre rodinné poradenstvo a identifikácia oblastí, ktoré treba zlepšiť. Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny je realizovaný vďaka podpore z ESF v rámci OP Ľudské zdroje. Realizáciu projektu zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s partnerom, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe prieskumu IVPR (prelom apríla a mája 2022, v rámci 94 poradní verejného, súkromného a mimovládneho sektora a ich 265 klientov) boli zistené najčastejšie problémy.

Jednotlivci (v %):
Emocionálne problémy, napr. pocity smútku 47,0
Osobnostné problémy, napr. samotárstvo, nepriebojnosť 27,7
Komunikačné problémy 26,5
Problémy so zvládaním záťažových situácií 25,3
Potreba osobnostného rastu, napredovania 22,9
Depresívne/úzkostné stavy 21,7
Strata motivácie 20,5
Psychosomatické ťažkosti, napr. nespavosť, nechutenstvo 16,6
Osamelosť 13,3

Páry (v %):
Komunikačné problémy 45,8
Zvládanie konfliktných situácií 37,3
Emocionálne problémy, napr. pocity smútku 25,3
Zvládanie nevery 21,7
Závislosť u niektorého z manželov/partnerov 10,8
Nezamestnanosť 10,8

Rodiny (v %):
Problémové rodinné vzťahy 41,0
Výchovné problémy 22,9
Zvládanie rozvodu u manželov 14,5
Závislosť u niektorého člena rodiny 14,5
Násilie v rodine 12,0
Zvládanie rozvodu rodičov u mal. detí 9,6