streda 22. júna 2022

EU: Spoločný cloud pre kultúru

Európska komisia plánuje vytvoriť spoločný cloud pre kultúrne dedičstvo s plánovaným rozpočtom 110 miliónov eur do roku 2025 z programu Horizont Európa. Má umožniť interdisciplinárnu spoluprácu medzi odborníkmi, akými sú akademickí pracovníci v oblasti kultúrneho dedičstva, kurátori, archivári a reštaurátori. Poskytne špičkové technológie na digitalizáciu artefaktov, výskum umeleckých diel a zdokumentovanie údajov, čo pomôže zachovať, ochrániť aj obnoviť kultúrne dedičstvo a dodá im nový digitálny rozmer. Cieľom je tiež uľahčiť prístup k pokročilým technológiám a odstrániť prekážky pre menšie inštitúcie alebo inštitúcie vo vzdialenejších lokalitách.

Doteraz sa digitalizovalo len 30 % až 50 % kultúrnych zbierok v Európe. V prípade trojrozmerných zobrazení veľkých štruktúr a krajiny kultúrneho dedičstva, ktoré sú základom hĺbkového vedeckého výskumu, sú štatistické údaje ešte slabšie. Okrem toho väčšina používaných noriem nie je jednotná, vysledovateľná ani bezpečná, čo ohrozuje hmotné aj nehmotné kultúrne poklady Európy.

Príprava spoločného cloudu už začala, pričom posúdenie vplyvu spolupráce v cloude ex ante vykonalo osem nezávislých odborníkov. Vývoj cloudu sa uskutoční v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027). Program má po prvýkrát klaster s celkovým rozpočtom 2,28 miliardy eur na roky 2021 – 2027, ktorý sa zaoberá výlučne „kreativitou, kultúrnym dedičstvom a inklúziou“. Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi na príprave pracovného programu Horizont Európa na zavedenie štruktúry, služieb a nástrojov pre cloudovú infraštruktúru. Vyčlenil sa rozpočet vo výške 110 miliónov eur a výzvy na predkladanie návrhov sa majú vyhlásiť v rokoch 2023 a 2024.