štvrtok 23. marca 2017

EU: Jasnejšie pravidlách označovania elektrospotrebičov
Označenie energetickej účinnosti domácich elektrospotrebičov sa zmení. Súčasné triedy A+++ až G budú nahradené zrozumiteľnejšími označeniami A až G.

Spotrebiteľské prieskumy ukazujú, že približne 85% európskych občanov hľadí pri nákupe výrobkov na označenia energetickej účinnosti. Označenia tých najlepších v rozmedzí kategórií A+ až A+++ boli zavádzajúce a skrývali potenciálne zásadné rozdiely v energetickej úspornosti. Poskytnutie prístupnejších informácií o energetickej spotrebe domácich spotrebičov zákazníkom uľahčí identifikáciu najúspornejších spotrebičov a zároveň prispeje k realizácii energetických a klimatických cieľov do roku 2020 a 2030. Predpokladá sa, že nové označenia energetickej účinnosti môžu domácnostiam ušetriť ročne až 480 EUR, zvýšiť celkové ročné zisky výrobcov a predajcov o viac ako 10 miliárd EUR a ušetriť ročnú spotrebu energie v rozsahu spotreby troch pobaltských štátov.

Nové označovanie
-      Návrat k jasnejšiemu označovaniu tried A až G odstránením komplikovaných tried A+ až A+++ zo súčasných energetických označení v presne vymedzenej časovej lehote.
-          Zavedenie registračnej databázy produktov na podporu aktivít členských štátov pre dohľad nad trhom. Odhaduje sa, že 10 až 25% výrobkov na trhu nespĺňa požiadavky označovania energetickej efektívnosti a kvôli tomuto nesúladu sa nevyužije približne 10% predpokladaného objemu úspor energie. Je to prinajmenšom čiastočne spôsobené nedostatočným presadzovaním predpisov zo strany národných orgánov dohľadu nad trhom.

Vďaka databáze budú štítok a kľúčové informácie o výrobkoch k dispozícii aj spotrebiteľom a predajcom, čím získajú lepší prehľad o energetickej účinnosti domácich spotrebičov.