streda 22. marca 2017

Výzva: 6 miliónov EUR na systém centrálneho zásobovania teplom
Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je v aktuálnej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 130 miliónov EUR. Žiadosti je možné podávať priebežne.

Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky zverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra 3. marca 2017. Výzva je otvorená, takže žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl: prvé koncom marca, ďalšie v apríli a neskôr budú projekty hodnotené v dvojmesačných intervaloch. Na jeden projekt a jeden podnik je možné získať príspevok maximálne 6 miliónov EUR. Miera podpory je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci najviac 85% z celkových oprávnených nákladov.

Oprávnené sú investičné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov CZT, ktoré spĺňajú definíciu energeticky účinného systému CZT, alebo po realizácii projektov túto definíciu energeticky účinného systému CZT budú spĺňať. Účinný systém centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom využíva aspoň 50% energie z obnoviteľných zdrojov, 50% odpadového tepla, 75% tepla z kombinovanej výroby alebo 50% kombinácie energie a tepla z týchto zdrojov. Zároveň musí byť vopred energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.