pondelok 20. marca 2017

SR: Transformácia vdeckých inštitúcií
Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila zákon o verejných výskumných inštitúciách ako základ ich modernizácie a transformácie, a to vrátane Slovenskej akadémie vied. Zadefinovala opatrenia na dosiahnutie obratu v efektívnosti a výkonnosti systému výskumu a inovácií s perspektívou udržateľnosti po roku 2020.

Hlavným bodom rokovania bol návrh Zákona o verejných výskumných inštitúciách, ktorý po miernych úpravách Rada vlády schválila a odporučila ministrovi školstva predložiť na rokovanie vlády. Umožní Slovenskej akadémii vied (SAV) ako aj ostatným výskumným inštitúciám na Slovensku transformovať sa na moderné verejno-výskumné inštitúcie, čo by malo prispieť k ich zefektívneniu a zlepšeniu samotného výkonu. Rada vlády uložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu a predsedovi SAV predložiť do septembra 2017 legislatívny zámer nového zákona o SAV a  návrh nového zákona o SAV do 31. marca budúceho roka tak, aby v roku 2019 mohlo dôjsť už k transformácii SAV.

Ďalším bodom rokovania bola diskusia o Návrhu na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej republike. Boli prijaté konkrétne úlohy a opatrenia pre jednotlivých členov Rady s cieľom vytvorenia štátnej politiky podpory vedy a výskumu a efektívnejšieho využitia existujúcej infraštruktúry a zvyšovanie pomeru súťažného modelu financovania oproti inštitucionálnej forme financovania výskumu.

Rada vlády zároveň odporučila ministerstvu financií výrazne zvýšiť doterajšiu podporu vedy a výskumu formou tzv. „superodpočtu“ a zároveň zjednodušiť samotný spôsob vykazovania týchto výdavkov. Členovia vlády sa zároveň zhodli na potrebe vykonať medzinárodný nezávislý audit vedy a výskumu na Slovensku podľa vzoru Slovenskej akadémie vied.