pondelok 20. marca 2017

EU: Obehové hospodárstvo
Napriek zlepšeniu nakladania s odpadmi v Európskej únii za ostatné desaťročia končí dodnes temer tretina komunálneho odpadu členských štátov na skládkach.

Podľa štatistických údajov za rok 2014 sa v EÚ recykluje alebo kompostuje 44% komunálneho odpadu, pričom do roku 2020 by členské štáty mali dosiahnuť cieľ 50%. Recykluje alebo kompostuje sa teda menej ako polovica komunálneho odpadu, pričom rozdiely v prístupe k nakladaniu s týmto druhom odpadu medzi členskými štátmi sú značné. V roku 2014 neskončila temer žiadna časť komunálneho odpadu z Belgicka, Dánska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Švédska na skládkach. V tom istom roku skládkovali Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta viac ako tri štvrtiny ich komunálneho odpadu. Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 12%). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje alebo spaľuje (cca 88%).

Európsky parlament schválil pozmeňovacie návrhy k legislatívnemu balíku o odpadoch (štyri smernice). Zlepšenie odpadového hospodárstva by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, verejného zdravia aj ekonomiky. V rámci snahy priblížiť EÚ k obehovému hospodárstvu predložila Európska komisia štyri legislatívne návrhy, ktoré by mali zaviesť nové ciele pri nakladaní s odpadom, a to v oblasti opätovného využitia odpadu, recyklácie a skládkovania. Legislatívne návrhy tiež upravujú ustanovenia EÚ v súvislosti s predchádzaním vzniku odpadu a rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Objasňujú tiež definície, povinnosti predkladania správ a metódy výpočtov jednotlivých cieľov.