utorok 7. marca 2017

Výskum a inovácie: Nová výzva na Slovensku
Ministerstvo hospodárstva SR podporí priemyselný výskum a experimentálny vývoj. O podporu z určených 200 miliónov EUR sa môžu uchádzať podniky na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

Cieľom je podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít a podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva v malých, stredných aj veľkých podnikoch. Projekt musí obsahovať výskumno-vývojovú a inovačnú časť, pričom u výskumno-vývojových aktivít musí byť dosiahnutý výstup vo forme hmotného majetku (prototyp, štúdia, dokumentácia) a/alebo nehmotného majetku (oceniteľné práva, softvér, aktivované náklady na vývoj). V prípade inovačných aktivít musí byť výsledkom inovácia procesu, produktu alebo organizačná inovácia a zároveň musí byť výsledok výskumno-vývojovej časti zavedený do produkčnej praxe.

V rámci výzvy (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05) sú k dispozícii prostriedky vo výške 200 miliónov eur. Intenzita pomoci  sa pohybuje od 20 % do 85 % v závislosti od oprávnenej aktivity, miesta realizácie projektu a od veľkosti podniku, pričom zvýhodnené sú malé a stredné podniky.
 
Hodnotenie žiadostí bude prebiehať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 15. mája 2017, resp. 31. júla 2017. Uzávierky ďalších kôl sú naplánované na posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca. K uzavretiu výziev dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa. Viac informácií na www.opvai.sk a prostredníctvom mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.