štvrtok 8. marca 2018

Bankrot: Rok s novými pravidlami

Od účinnosti nových pravidiel pre osobný bankrot uplynul rok. Za toto obdobie bolo na súd podaných 7.402 návrhov a schválených 4.330 osobných bankrotov + 68 splátkových kalendárov. Osobný bankrot sa stal výrazne dostupnejší.  

Do konca februára 2018 Centrum právnej pomoci zrealizovalo takmer 90 tisíc konzultácií s klientmi o osobnom bankrote. Zároveň bolo podaných vyše 11 tisíc žiadostí o konkurz a 270 žiadostí o splátkový kalendár. Nárok na konkurz bol priznaný vo viac ako 9,5 tisícoch prípadoch, na splátkový kalendár 167 osobám. Vyhlásený konkurz bol v 4.330 prípadoch, vyhlásený splátkový kalendár v 68 prípadoch. Na porovnanie za celý rok 2016 (pred zmenou pravidiel) bolo podaných 497 návrhov a schválených 141 osobných bankrotov.

Skladba ľudí, ktorí sa obracajú na centrum so žiadosťami o osobný bankrot, je rôznorodá. Častými žiadateľmi sú živnostníci, dôchodcovia (vrátane invalidných dôchodcov), nezamestnaní, ale tiež ručitelia. Záväzky, ktoré dlžníci žiadajúci o osobný bankrot zväčša majú, sa pohybujú v objeme minimálne 100.000 EUR, zvyčajne je to niekoľko 100.000 EUR. Maximálny dlh bol vo výške 5 miliónov EUR. Rôzne sú aj počty exekučných konaní vedených voči dlžníkom, ktorí žiadali o osobný bankrot. Všeobecne sú tieto počty okolo 40 – 50 až 80 exekúcií. Osobitným prípadom je dlžník s 305 veriteľmi.