pondelok 5. marca 2018

EU: Čo je nelegálne off-line, je nelegálne aj on-line

Internetové spoločnosti dnes odstraňujú 70% nezákonných nenávistných prejavov, pričom vo vyše 80% prípadov to bolo v rozpätí 24 hodín. Šírenie nezákonného internetového obsahu oslabuje dôveru občanov a predstavuje bezpečnostné hrozby.  

Za nelegálny obsah sa považujú teroristické informácie, materiály obsahujúce sexuálne zneužívanie detí, nelegálne nenávistné prejavy, klamlivé a podvodné postupy v obchodnom styku, prípadne porušenia práv duševného vlastníctva. Európska komisia pripravila ďalšie prevádzkové opatrenia na zabezpečenie rýchlejšieho odhaľovania a odstraňovania nezákonného internetového obsahu.

Jasnejšie postupy týkajúce sa oznámenia a následného opatrenia: Spoločnosti by mali definovať jednoduché a transparentné pravidlá oznamovania nezákonného obsahu vrátane zrýchlených postupov týkajúcich sa „dôveryhodných oznamovateľov“. S cieľom zabrániť neúmyselnému odstráneniu obsahu, ktorý nemá nezákonný charakter, by poskytovatelia obsahu mali byť o takýchto rozhodnutiach informovaní a mali by mať možnosť ohradiť sa proti nim.

Efektívnejšie nástroje a proaktívne technológie: Spoločnosti by mali zaviesť používateľsky zrozumiteľné systémy oznamovania. Mali by disponovať proaktívnymi nástrojmi na odhaľovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu, a to najmä v prípade teroristického obsahu a obsahu, ktorý možno aj bez ohľadu na kontext považovať za nezákonný, akým je materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí alebo falšovaný tovar.

Posilnené záruky na zaistenie základných práv: S cieľom zabezpečiť presnosť a podloženosť rozhodnutí o odstránení obsahu, osobitne v prípade využívania automatizovaných nástrojov, by mali spoločnosti zaviesť účinné a primerané záruky vrátane dohľadu a overovania vykonávaných človekom, pri plnom rešpektovaní základných práv, slobody prejavu a predpisov v oblasti ochrany údajov.

Osobitná pozornosť venovaná malým spoločnostiam: Na základe dobrovoľných dohôd by sa v internetovom odvetví mala rozvíjať spolupráca a výmena skúseností, osvedčených postupov a technologických riešení, ako aj nástrojov umožňujúcich automatické odhaľovanie nezákonného obsahu. Táto spoločná zodpovednosť by bola prospešná najmä pre malé platformy s obmedzenejšími zdrojmi a znalostnou základňou.

Užšia spolupráca s orgánmi: Ak existujú dôkazy o závažnom trestnom čine alebo podozrenia, že nezákonný obsah predstavuje ohrozenie života alebo bezpečnosti, spoločnosti by o tom mali bezodkladne informovať orgány presadzovania práva. Komisia vyzýva členské štáty, aby na tento účel zaviedli náležité právne povinnosti.

Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od charakteru nelegálneho obsahu. Spoločnosti by pri odstraňovaní nezákonného obsahu mali postupovať v súlade so zásadou proporcionality. Komisia bude monitorovať opatrenia podnikané v reakcii na toto odporúčanie a rozhodne o potrebe prijať dodatočné opatrenia, podľa potreby aj vo forme právnych predpisov. Zároveň bude v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami ďalej vykonávať analýzy a v tejto súvislosti v nasledujúcich týždňoch otvorí verejnú konzultáciu venovanú danej problematike.