utorok 6. marca 2018

e-Government: Nové projekty

Lepšie zdieľanie dát a zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne aj Centra právnej pomoci sú eurofondové projekty, ktorými pokračuje ťaženie proti byrokracii. Nové IT projekty prinesú technické riešenia na realizáciu princípu Jeden krát a dosť. 

Projekty na zníženie byrokracie, centrálne riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe, zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoci schválil Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) v decembri 2017. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejnil vyzvania na 3 národné projekty:
Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS) - cieľom je vybudovanie nadrezortného personálno-informačného systému, ktorý bude fungovať ako centrála riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe. Uchádzači a zamestnanci budú proaktívne informovaní o voľných pracovných miestach a výberových konaniach pre celú štátnu správu.

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne (MÚSP) - zabezpečí, že Sociálna poisťovňa bude používať kvalitné a jednotné údaje získané od ostatných orgánov verejnej moci, aby tieto údaje nemuseli žiadať od fyzických alebo právnických osôb. Rovnako bude jednotný spôsob poskytovania údajov Sociálnej poisťovne platiť smerom k iným úradom a inštitúciám.

Informačný systém Centra právnej pomoci (IS CPP) - nahradí existujúce, nedostatočné riešenie a zároveň poslúži ako IT podpora pre pripravovanú reformu na posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencie eskalácie právnych problémov. Projekt zabezpečí nielen softvérové riešenie, ale zároveň aj IKT vybavenie jednotlivých pracovísk Centra právnej pomoci tak, aby bolo možné plnohodnotne poskytovať právnu pomoc, konzultácie a iné služby a zároveň eliminovať administratívnu záťaž pre obe zúčastnené strany. Súčasne sa pokryjú procesné zmeny súvisiace s rozšírením agendy Centra právnej pomoci o oblasť osobného bankrotu.

Spoločným zámerom je znižovanie administratívnych nákladov, zvýšenie automatizácie procesov, podpora zdieľania údajov medzi registrami a úspora času aj peňazí.