streda 7. marca 2018

SR: Sanácia enviromentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu ďalších 10 území kontaminovaných najmä priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Využijú sa peniaze z Operačného program Kvalita životného prostredia - 180 miliónov eur z európskych fondov. 

Ide o lokality v Starej Turej (skládka komunálneho odpadu Drahý vrch), Bošanoch (dve skládky priemyselných odpadov z výroby koží), Horných Našticiach (skládka popolčeka), Leviciach (práčovňa a čistiareň po priemyselnej výrobe), Novej Dedine (sklad pesticídov), Utekáči (bývalé sklárne Clara), Giraltovciach (skládka tuhého komunálneho odpadu), Starej Ľubovni (skládka komunálneho a priemyselného odpadu) a v Čeľovciach (sklad pesticídov). Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na odstránenie environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód v jednotlivých lokalitách. Rezort životného prostredia teraz do jedného roka predloží na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja.

Doteraz už bolo sanovaných 32 environmentálnych záťaží, pričom náklady predstavovali takmer 80 miliónov eur. Ďalších asi 270 envirozáťaží je v rôznom štádiu rozpracovanosti. Pri 100 pokračuje, alebo sa pripravuje geologický prieskum, ktorého výsledky určia metódu či náklady. Pri asi 140 sa už geologický prieskum uskutočnil. Pri necelých 10 prebieha verejné obstarávanie a pri 20 už bolo verejné obstarávanie aj ukončené.