utorok 6. marca 2018

EU: Ochrana proti teroristickému obsahu na internete

Z hľadiska bezpečnosti európskych občanov predstavuje teroristický obsah na internete obzvlášť závažné riziko, a problém jeho šírenia sa teda musí riešiť ako absolútna priorita.

Teroristickým obsahom sú všetky materiály, ktoré podnecujú k páchaniu teroristických činov v zmysle smernice EÚ o boji proti terorizmu alebo vnútroštátnych právnych predpisov vrátane materiálu, ktorého obsah priamo pochádza od teroristických organizácií uvedených na zoznamoch EÚ alebo OSN, prípadne im ho možno pripísať. Európska komisia odporúča viac konkrétnych opatrení, ktorými sa výraznejšie obmedzí výskyt teroristického internetového obsahu.

Pravidlo jednej hodiny: Vzhľadom na to, že teroristický obsah má najškodlivejší vplyv v prvých hodinách svojho výskytu na internete, malo by pre všetky spoločnosti platiť všeobecné pravidlo odstránenia takéhoto obsahu do hodiny od nahlásenia podnetu na jeho odstránenie.

Rýchlejšie odhaľovanie a účinnejšie odstraňovanie: S cieľom účinne a promptne odstraňovať alebo zablokovať teroristický obsah, ako aj zabrániť jeho opätovnému výskytu po jeho odstránení by internetové spoločnosti mali okrem nahlasovania internetového obsahu realizovať aj proaktívne opatrenia, medzi ktoré patrí automatické odhaľovanie takýchto príspevkov. V záujme pomoci menším platformám by si spoločnosti mali vymieňať a optimalizovať náležité technologické nástroje a uplatňovať dohody o pracovných podmienkach, vďaka čomu sa zlepší spolupráca s príslušnými orgánmi vrátane Europolu.

Zlepšený systém nahlasovania internetového obsahu: Mali by sa zaviesť zrýchlené postupy slúžiace na čo najrýchlejšie spracovanie podnetov týkajúcich sa nebezpečného obsahu. V tejto súvislosti musia členské štáty zabezpečiť potrebné kapacity a zdroje na odhaľovanie, identifikovanie a postupovanie podnetov týkajúcich sa teroristického obsahu.

Pravidelné podávanie správ: Členské štáty by mali komisii pravidelne, podľa možnosti každé tri mesiace podávať správu o nahlasovaní internetového obsahu a následných opatreniach, ako aj o celkovej spolupráci so spoločnosťami s cieľom obmedziť výskyt teroristického internetového obsahu.

Na účely monitorovania účinkov odporúčania sa od členských štátov a spoločností bude vyžadovať, aby do troch mesiacov predložili relevantné informácie o teroristickom obsahu a do šiestich mesiacov informácie o inom nezákonnom obsahu.