pondelok 28. mája 2018

EU: Lepšia ochrana obetí nehôd

Európska komisia (EK) navrhla posilniť pravidlá EÚ v oblasti poistenia motorových vozidiel s cieľom lepšie chrániť obete dopravných nehôd a posilniť práva poistníkov. 

Obete dopravných nehôd majú dostať plné odškodnenie, na ktoré majú nárok, a to aj vtedy, keď je poisťovateľ insolventný. Zároveň sa zabezpečí, aby sa s osobami, ktoré majú poistné nároky z minulosti v inom členskom štáte EÚ, zaobchádzalo rovnako ako s domácimi poistníkmi a aby mohli prípadne profitovať z lepších poistných podmienok. Návrh na zmenu smernice o poistení motorových vozidiel tiež uľahčí boj proti používaniu nepoistených vozidiel. Zosúladí minimálne úrovne krytia v poistení motorových vozidiel v celej EÚ. Napokon sa ním objasňuje rozsah pôsobnosti smernice o poistení motorových vozidiel v nadväznosti na nedávne rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie.

Hlavné  zmeny
Insolventnosť poisťovateľa: Ak je poisťovateľ vozidla zodpovedného za dopravnú nehodu insolventný, obete budú urýchlene a v plnej miere odškodnené v členskom štáte svojho bydliska. V cezhraničných situáciách sa tým zabezpečí, aby konečnú finančnú zodpovednosť niesol poistný sektor domovského členského štátu poisťovateľa, pričom sa umožní rýchle odškodnenie obetí.
Potvrdenia o histórii poistných nárokov: Poisťovatelia budú povinní zaobchádzať s potvrdeniami o histórii poistných nárokov, ktoré vystavil poisťovateľ v inom členskom štáte rovnako ako s potvrdeniami vystavenými v domácom členskom štáte. Malo by sa tým zabezpečiť, aby občania, ktorí si zaobstarávajú poistenie v zahraničí, mohli profitovať z výhodnejšieho poistného na rovnakej úrovni ako domáci spotrebitelia.
Používanie nepoistených vozidiel: Posilnia sa právomoci členských štátov v boji proti využívaniu nepoistených vozidiel. Malo by to pomôcť odstrániť využívanie nepoistených vozidiel, ktoré predražuje poistné pre poctivých vodičov.
Minimálna výška krytia: Pre všetkých občanov EÚ bude pri vycestovaní do iných krajín EÚ platiť rovnaká úroveň minimálnej ochrany. V návrhu sa stanovujú harmonizované úrovne minimálnej ochrany pri škode na zdraví a hmotnej škode v celej EÚ, pretože doterajšie minimálne úrovne sa v jednotlivých členských štátoch mierne líšili.
Rozsah pôsobnosti: V snahe zvýšiť právnu istotu sa návrhom do smernice zahŕňa nedávna judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. V pravidlách sa odteraz objasňuje najmä to, že nehody, ku ktorým dôjde počas bežného používania vozidla na účely prepravy vrátane jeho používania na súkromnom majetku, sú kryté.