štvrtok 31. mája 2018

SR: Energetická chudoba

Experti úradu vypracovali návrh novej verzie Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.  

Úrad iniciuje rokovania a spoluprácu medzi zainteresovanými ministerstvami a inštitúciami, aby sa mohli prijať praktické, systémové legislatívne opatrenia, ktoré budú predovšetkým fungovať v praxi. Zároveň dlhodobo upozorňuje, že komplexné riešenie energetickej chudoby nemôže v žiadnom prípade patriť prioritne ÚRSO, lebo nemá zo zákona legislatívnu iniciatívu! Prax ukazuje, že tento problém sa musí riešiť najmä ako problém sociálnej politiky a chudoby ako takej. Komplexné riešenie napríklad zahŕňa rozširovanie implementácie energetických balíčkov Európskej komisie, energetickú efektívnosť, ale aj problematiku príspevku na bývanie, opatrovateľského príspevku, potravinových balíčkov, výšky minimálnej mzdy, dávky v hmotnej núdzi či odstraňovania dlhodobej nezamestnosti a problém marginalizovaných sociálnych skupín. Tým pádom logicky do riešenia prioritne vstupuje agenda, vzájomná spolupráca a dohoda príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Už dnes však na Slovensku máme opatrenia, ktoré sekundárne prispievajú v boji proti energetickej chudobe. Je to napríklad systém podpory zateplovania bytových a rodinných domov, implementácia novej tarifnej štruktúry, príspevok na bývanie, štátne programy zamestnanosti a ďalšie. Faktom je, že vhodné riešenie energetickej chudoby stále hľadá celá EÚ a pre energetickú chudobu stále ani v rámci EÚ neexistuje jednotná definícia, či kritériá. Reálne riešenie otázky energetickej chudoby prostredníctvom jednotlivých orgánov štátnej správy môže posunúť Slovensko do popredia v rámci EÚ. Návrh Koncepcie ... obsahuje konkrétne návrhy riešení. Ich možnosti realizácie v praxi však závisia výlučne od rokovaní a vzájomnej legislatívnej spolupráci príslušných ministerstiev ako orgánov štátnej správy.