utorok 29. mája 2018

Novinka: Potvrdenie o odoslaní elektronického podania

Od 1. júna 2018 sa do elektronických schránok zriadených na slovensko.sk bude zasielať nová správa Potvrdenie o odoslaní elektronického podania. Slúžiť bude práve na účely preukázania presného momentu odoslania elektronického podania.  

V zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronické podanie považuje za podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Potvrdenie o odoslaní elektronického podania má význam najmä z pohľadu počítania a zachovávania niektorých (procesnoprávnych) lehôt ustanovených právnymi predpismi. Zasielať sa bude do elektronickej schránky odosielateľa elektronického podania a zároveň aj do schránky orgánu verejnej moci, ktorý je prijímateľom (adresátom) podania. Vyhotovené potvrdenie bude zobrazovať údaje o odosielateľovi a prijímateľovi podania, časový údaj o prijatí podania modulom G2G na spracovanie, identifikátor a predmet správy a môže obsahovať aj doplnkové informácie uvedené v definícii dátovej štruktúry.

Odosielateľom správy bude Úrad vlády SR ako správca ÚPVS, ktorému povinnosť zabezpečiť vyhotovenie tohto potvrdenia vyplýva priamo zo zákona o e-Governmente (§ 5 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente). Do 31. mája 2018 sa potvrdenie o odoslaní elektronického podania vyhotovuje na požiadanie odosielateľa a od tohto dátumu sa už bude vytvárať automatizovane prostredníctvom správy. U zasielaných elektronických podaní nová správa „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“ nahradí pôvodne zasielanú správu „Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS“. Potvrdenie bude pečatené kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu vlády SR vo formáte XAdES_ZEP, pričom v najbližších týždňoch bude formát zmenený na ASiC-E XAdES. U zasielaných elektronických úradných dokumentov sa bude naďalej zasielať správa „Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS“, a to bez pečate.