utorok 29. mája 2018

EU: Nové pravidlá pre spotrebné dane z alkoholu

Európska komisia predložila návrh na prepracovanie európskych pravidiel pre spotrebné dane z alkoholu, čím pripravila pôdu aj pre vyššiu ochranu zdravia spotrebiteľa. 

Nový návrh konkrétne prinesie:
* Zavedenie jednotného systému certifikácie, ktorá sa bude uznávať vo všetkých krajinách EÚ a poslúži ako osvedčenie statusu nezávislých malých výrobcov v celej EÚ. Tým sa znížia náklady na administratívu a dodržiavanie predpisov pre malých výrobcov, ktorí by mali mať možnosť za určitých podmienok využívať znížené sadzby spotrebnej dane.
* Presnú a konzistentnú klasifikáciu cideru v celej EÚ. Tá v súčasnosti chýba, čo je hlavnou prekážkou pre malých výrobcov cideru, ktorí nemajú prístup k zníženým sadzbám, ktoré sa priznávajú malým výrobcom piva a liehovín.
* Objasnenie správnych výrobných postupov a podmienok pre denaturovaný lieh v EÚ. Tento alkohol sa používa pri výrobe tovaru, akými sú čistiace prostriedky, prípravky na čistenie okien, parfumy či nemrznúce zmesi a je oslobodený od spotrebnej dane. To zneužívajú bezohľadní výrobcovia, ktorí používajú denaturovaný alkohol na výrobu a predaj potenciálne nebezpečných falšovaných nápojov, z ktorých nezaplatia daň, a hlavne pritom ohrozujú zdravie spotrebiteľov. Návrh prinesie moderný systém na oznamovanie zneužívania určitých alkoholických zložení, ktoré sa už potom nebudú môcť používať ako denaturačné prostriedky.
* Aktualizáciu informačných systémov. Nové pravidlá nahradia už prekonané papierové postupy na sledovanie pohybu určitého denaturovaného alkoholu a povedú k povinnému používaniu kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (systém EMCS). To by malo uľahčiť sledovanie pohybov týchto vysokorizikových výrobkov v reálnom čase, a znížiť tak zneužívanie tohto oslobodenia od dane podvodníkmi a chrániť spotrebiteľov.
* Zvýšenie hranice pre pivo s nižším obsahom alkoholu z 2,8 objemového % na 3,5 objemového %, pri nepresiahnutí ktorej platia znížené sadzby dane. Cieľom je povzbudiť pivovary, aby boli inovatívne a vyvíjali nové výrobky. To by malo motivovať spotrebiteľov, aby uprednostnili nápoje s nízkym obsahom alkoholu pred štandardnými alkoholickými nápojmi a znížili tak konzumáciu alkoholu.

Súčasťou návrhov sú aj zmeny všeobecných pravidiel pre spotrebné dane s cieľom odstrániť prekážky pre malé a stredné podniky. Malé a stredne veľké firmy budú môcť využívať moderné IT systémy a zruší sa ich povinnosť využívať služby daňového splnomocnenca. Členské štáty dnes môžu vyžadovať aj od predajcov na diaľku, ktorí predávajú tovar podliehajúci spotrebnej dani, aby využívali daňového splnomocnenca, čo môže viesť k finančnej neudržateľnosti takéhoto zákonného obchodovania.