štvrtok 31. mája 2018

Výzva: Spoločné cloudové testovacie prostredie

Národný projekt Platforma ako služba (Platform as a Service, PaaS) je predmetom výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 (OPII – PO7). Dátum uzávierky je 4.9.2018. 

Vzniknúť má jednotné testovacie prostredie, ktoré budú pre svoje informačné systémy používať všetky verejné inštitúcie. Motiváciou na zavedenie PaaS služieb vládneho cloudu je snaha o efektívne a hospodárne narábanie s technickými aj personálnymi zdrojmi pri prevádzke a vývoji aplikácií. Umožní totiž centralizovanie aktivít, ktoré sú spoločné pre väčšinu aplikácii a projektov a automatizovanie činností náročných na ľudskú prácu.

Úrady, ktoré si budujú informačné systémy, budú odbremenené od správy hardvéru a softrvéru a ich verejné obstarávanie. Ministerstvo vnútra SR, ktoré prevádzkuje vládny cloud, bude mať pri centrálnom nákupe techniky aj licencií na počítačové programy lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Na licenciách sa má usporiť vďaka modelu pay-as-you-go, čiže platiť sa bude iba za reálne využitie licencie, nie za jej vlastníctvo.

Národný projekt Zavedenie služieb Platform as a Service má celkovú maximálnu hodnotu pribl. 18 miliónov a 975 tisíc eur. Vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími informáciami zverejnené na informatizacia.sk a partnerskadohoda.gov.sk.