pondelok 8. marca 2021

SR: Priemerná mesačná mzda v 4. štvrťroku 2020

Štatistický úrad SR zverejnil prehľady o vývoji miezd na Slovensku v poslednom kvartáli minulého roku aj za celý rok 2020. Priemerná mzda zamestnanca si v roku 2020 navzdory epidémii koronavírusu udržala rast, iba zmiernila jeho tempo o polovicu na 3,8 % a dosiahla hodnotu 1.133 eur. V poslednom štvrťroku bola medziročná dynamika rastu priemerného zárobku 5,8 %. Na sklonku roka prvýkrát priemerné mzdy prekročili hranicu 1.000 eur vo všetkých ôsmich krajoch SR. 

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla vo 4. štvrťroku minulého roka 1.245 eur, medziročne bola vyššia o 5,8 %. Napriek tomu, že rok 2020 poznamenala kríza spojená s Covid-19, dopad tlmiacich opatrení na výkon ekonomiky ovplyvnil rast miezd na celoslovenskej úrovni menej, ako sa očakávalo. Priemerné mzdy síce zaznamenali medziročný pokles v 2. štvrťroku 2020 o 1,2 %, v treťom a štvrtom štvrťroku sa vrátili k rastúcemu trendu. Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda vo 4. štvrťroku 2020 vzrástla o 4,2 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti 3. štvrťroku 2020 zvýšila o 1,9 %. 
Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach s výnimkou dvoch najviac zasiahnutých odvetví, a to v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemerný zárobok klesol o 14,4 % a v umení, zábave a rekreácii pri poklese o 1,5 %. V ostatných 17 odvetviach mzdy vzrástli, a to od 0,2 % v administratívnych službách do 14,6 % v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Zvýšenie priemernej mzdy nad 10 % pocítili aj vo vzdelávaní (o 10,3 %) a výrazný rast zaznamenali aj vo verejnej správe a obrane (o 9,6 %). 
Z územného hľadiska rast priemernej mzdy zaznamenali vo všetkých krajoch, najvyšší relatívny prírastok o 7,6 % bol v Prešovskom a po 6,1 % v Trnavskom a Žilinskom kraji. Súčasne prvýkrát priemerný hrubý zárobok presiahol úroveň 1.000 eur vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska (na kvartálnej úrovni) a pohyboval sa od 1.007 eur v Prešovskom kraji do 1.530 eur v Bratislavskom kraji. Z regiónov mimo hlavného mesta bola najvyššia priemerná mzda v posledných troch mesiacoch roka 2020 v Žilinskom kraji (1.152 eur).

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca si v roku 2020 navzdory epidémii koronavírusu udržala rast, zvýšila sa o 3,8 % na 1.133 eur. Mzdy tak vzrástli v priemere o 41 eur. Tempo rastu sa v porovnaní s rokom 2019 síce spomalilo o polovicu, ale mzdy aj tak v priemere prekročili úroveň 1.100 eur. Reálne po započítaní rastu spotrebiteľských cien mzda medziročne vzrástla o 1,9 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 bol rast reálnej mzdy pomalší o 3,1 percentuálneho bodu. 
Z 19 sledovaných odvetví hospodárstva 17 zaznamenalo medziročný rast, v dvoch odvetviach priemerné zárobky klesli. Zásadný pokles na kvartálnej, ale aj na celoročnej úrovni, sa prejavil v odvetví ubytovacie a stravovacie služby, kde klesla priemerná mzda o 6,8 % a dosiahla 613 eur. Zaostávanie odmeňovania za prácu v tomto odvetví, ktoré dlhodobo vedie rebríčky najnižších miezd v SR sa tak prehĺbilo. Priemerné mzdy sa znížili aj v administratívnych službách a to o 1,2 %. V ostatných odvetviach priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla, najvýraznejšie pracovníkom v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 8,7 % a vo verejnej správe a obrane o 8,5 %. Najvyššia priemerná mzda sa priblížila k úrovni 2.000 eur, a to v odvetviach, ktoré sú dlhodobo lídrami mzdových tabuliek v informáciách a komunikácii a v odvetví finančné a poisťovacie činnosti. 
V roku 2020 priemerné mzdy rástli vo všetkých krajoch, relatívne najrýchlejšie v Prešovskom (o 5,3 %), Banskobystrickom (o 4,8 %) a Nitrianskom kraji (o 4,2 %), ktoré sú regiónmi s nižším priemerným zárobkom. Aj v roku 2020, podobne ako v predošlých rokoch, bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji (1.412 eur.). Tento kraj mal zároveň najvyšší absolútny prírastok priemernej mzdy (o 53 eur), v dôsledku čoho sa regionálne rozdiely v odmeňovaní oproti roku 2019 neznížili.