streda 10. marca 2021

EU: Jednoduchšie právne predpisy

Fit for Future vybrala 15 iniciatív, ktoré majú pomôcť zjednodušiť právne predpisy EÚ, znížiť byrokraciu pre občanov a podniky a zabezpečiť, aby politiky EÚ reagovali na nové a vznikajúce výzvy. 

Platforma bude vydávať stanoviská k 15 vybraným témam, ktoré sa týkajú širokej škály oblastí od hospodárskej súťaže, financií, zdravotníctva, životného prostredia, štatistiky a dopravy až po clá a vnútorný trh. Pri vydávaní svojich stanovísk sa budú zohľadňovať tieto hlavné zásady:
  • Digitalizácia: pomoc podnikom pri zavádzaní digitálnych riešení a urýchlení modernizácie verejného sektora s cieľom znížiť regulačné zaťaženie.
  • Povinnosti týkajúce sa účinného označovania, povoľovania a podávania správ: identifikácia prekážok spôsobených rozdielmi medzi členskými štátmi, snaha o zjednodušenie postupov na uľahčenie investícií do budúcej infraštruktúry a inovácií a nájdenie správnej rovnováhy medzi podávaním správ a posudzovaním výkonnosti právnych predpisov EÚ.
  • Zjednodušovanie právnych predpisov EÚ: zabezpečiť predvídateľnosť a jednoznačnosť právnych predpisov EÚ a zabrániť ich prekrývaniu v rôznych oblastiach.
Všetci občania a zainteresované strany môžu prispieť k práci platformy na portáli Vyjadrite svoj názor – Zjednodušujme! Návrhy na zjednodušenie a znižovanie záťaže týkajúce sa každej z 15 vybraných tém, ktoré platforma dostane do 30. apríla 2021, zváži pri príprave svojich stanovísk v roku 2021. Ďalšie návrhy sa zohľadnia pri príprave ročného pracovného programu na rok 2022.