pondelok 8. marca 2021

EU: Právo na rovnakú odmenu za prácu

Právo na rovnakú odmenu pre ženy a mužov za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je základnou zásadou Európskej únie už od podpisu Rímskej zmluvy v roku 1957! A v roku 2021 Európska komisia prezentuje ďalší návrh týkajúci sa transparentnosti odmeňovania, pretože prax je stále iná...

Legislatívny návrh sa zameriava na dva základné prvky rovnakej odmeny: opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania pracovníkov a zamestnávateľov, ako aj lepší prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v oblasti odmeňovania.

Opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania:
  • Transparentnosť odmeňovania pre uchádzačov o zamestnanie – zamestnávatelia budú musieť poskytnúť informácie o nástupnej výške mzdy alebo jej rozsahu v oznámení o voľnom pracovnom mieste alebo pred pohovorom s uchádzačom o zamestnanie. Zamestnávatelia nebudú môcť žiadať potenciálnych zamestnancov, aby im oznamovali svoje predchádzajúce platové pomery.
  • Právo na informácie pre zamestnancov – pracovníci budú mať právo požadovať od svojho zamestnávateľa informácie o výške svojej individuálnej mzdy a o priemernej výške odmeny v členení podľa pohlavia za kategórie pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
  • Podávanie správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov – zamestnávatelia s minimálne 250 zamestnancami musia zverejňovať informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo svojej organizácii. Na interné účely by mali poskytovať aj informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov podľa kategórií pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
  • Spoločné hodnotenie odmeňovania – ak sa v správach o odmeňovaní odhalí rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo výške aspoň 5 % a ak zamestnávateľ nedokáže tento rozdiel vysvetliť objektívnymi, rodovo neutrálnymi dôvodmi, zamestnávatelia budú musieť v spolupráci so zástupcami pracovníkov realizovať hodnotenie odmeňovania.
Lepší prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v oblasti odmeňovania:
  • Odškodnenie pracovníkov – pracovníci, ktorí utrpeli diskrimináciu v odmeňovaní žien a mužov, môžu získať odškodnenie vrátane spätného získania všetkých odmien a súvisiacich prémií či nepeňažných platieb.
  • Dôkazné bremeno zamestnávateľa – štandardne bude na zamestnávateľovi, a nie na pracovníkovi, aby preukázal, že v oblasti odmeňovania nedošlo k diskriminácii.
  • Sankcie budú zahŕňať pokuty – členské štáty by mali stanoviť osobitné sankcie za porušovanie pravidla rovnakej odmeny vrátane minimálnej výšky pokút.
  • Orgány pre rovnaké zaobchádzanie a zástupcovia pracovníkov môžu v súdnych alebo správnych konaniach vystupovať v mene pracovníkov a zároveň v prípade kolektívnych žalôb o rovnakú odmenu viesť súdne konania.
Návrh nabáda členské štáty, aby na nahlasovanie údajov využívali dostupné zdroje. Náklady na podávanie správ o odmeňovaní sa v prípade zamestnávateľov, resp. spoločností s viac než 250 zamestnancami odhadujú na 379 až 890 EUR ročne.

Návrh Európskej komisie bude predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Po jeho prijatí budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva a na oznámenie príslušných znení. Po ôsmich rokoch sa vykoná hodnotenie navrhovanej smernice.