piatok 12. marca 2021

Respirátor: Kedy áno a kedy nie

Od pondelka 15.3.2021 bude na Slovensku povinný respirátor najmenej FFP2 (podľa normy STN EN 149+A1), a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň rozširuje okruh výnimiek z tejto povinnosti.

Nosiť povinne respirátor sa podľa vyhlášky úradu nevzťahuje na nasledovné osoby:
a) deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy,
b) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
c) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
d) osoby pri výkone športu,
e) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
f) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
g) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
h) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
i) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
j) osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže,
k) zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pri ktorej je vystavený záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
l) zamestnanca, u ktorého na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Naďalej však platí povinnosť prekryť si na verejnosti (v exteriéri aj interiéri) horné dýchacie cesty iným spôsobom, teda rúškom, šálom alebo šatkou.