piatok 9. júla 2021

EU: Cezhraničné projekty v doprave, digitalizácii a energetike

Európsky parlament schválil Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a vyčlenil nové finančné prostriedky na projekty v oblasti dopravy, digitalizácie a energetiky na roky 2021 – 2027. V rokoch 2021 až 2027 bude hospodáriť s 30 miliardami eur. Do roku 2030 by mal zaistiť včasné dokončenie zásadných transeurópskych projektov ako Rail Baltica, infraštruktúru na dobíjanie alternatívnych palív či rozširovanie pokrytia 5G na dôležité dopravné osi. Až 60 % prostriedkov je určených na projekty, ktoré prispievajú na plnenie klimatických cieľov EÚ, pričom 15 % prostriedkov z energetického piliera bude smerovať na cezhraničné projekty na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

NPE pozostáva z troch pilierov: približne 23 miliárd eur je určených na dopravné projekty, 5 miliárd eur na projekty v oblasti energetiky a 2 miliardy eur smerujú na projekty v oblasti digitalizácie. Zhruba 10 miliárd eur, ktoré sú vyčlenené na cezhraničné dopravné projekty, bude pochádzať z Kohézneho fondu a pomôže krajinám EÚ dokončiť chýbajúce dopravné spojenia. Komisia zas na základe kritéria konkurencieschopnosti vyberie projekty zamerané na chýbajúce veľké cezhraničné železničné spojenia. Na ich urýchlené dokončenie bude poskytnutá suma vo výške 1,4 miliardy eur. V digitálnom sektore sa bude prostredníctvom NPE podporovať rozvoj projektov spoločného záujmu, akými sú bezpečné a vysokokapacitné digitálne siete a systémy 5G, ako aj digitalizácia dopravných a energetických sietí. Jedným z cieľov nástroja je aj posilnenie interoperability energetických sietí a zabezpečenie súladu projektov, ktoré sa z neho budú financovať, s plánmi EÚ a členských štátov v oblasti energetiky a ochrany klímy.

Parlament schválil aj nové pravidlá vzťahujúce sa na transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T). Legislatívna úprava by mala zjednodušiť postup udeľovania povolení na projekty TEN-T a uľahčiť tak ich dokončovanie. Členské štáty by tiež mali zriadiť kontaktné miesto pre každého predkladateľa projektu a zaistiť, že postup získavania povolení nebude trvať dlhšie než štyri roky.