pondelok 5. júla 2021

EU: Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti

Vo vidieckych oblastiach EÚ je obyvateľstvo v priemere staršie ako v mestských oblastiach a v nadchádzajúcom desaťročí sa bude jeho počet dospelých ešte znižovať. V spojení s nedostatočnou konektivitou, nerozvinutou infraštruktúrou a nedostatkom pracovných príležitostí ako aj obmedzeným prístupom k službám to povedie k tomu, že zostanú pre život a prácu menej atraktívne. 

Ak sa podarí splniť ciele stanovené v digitálnych ambíciách EÚ do roku 2030, môžu vzniknúť príležitosti pre udržateľný rozvoj vidieckych oblastí presahujúci rámec poľnohospodárstva, rastlinnej a živočíšnej výroby a lesného hospodárstva. Cieľom dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ predloženej Európskou komisiou je riešiť výzvy a obavy tak, že sa bude stavať na nových príležitostiach zelenej a digitálnej transformácie EÚ a skúsenostiach získaných z pandémie COVID-19. Určia sa spôsoby na zlepšenie kvality života na vidieku, dosiahnutie vyváženého územného rozvoja a bude sa stimulovať hospodársky rast.

Vo vízii a v akčnom pláne sa vymedzujú štyri oblasti činnosti podporované hlavnými iniciatívami, ktorých cieľom je:
  • sila: zamerať sa na posilnenie postavenia vidieckych komunít, zlepšenie prístupu k službám a uľahčenie sociálnej inovácie,
  • konektivita: zlepšiť prepojenosť z hľadiska dopravy, ako aj digitálneho prístupu,
  • odolnosť: zachovať prírodné zdroje a ekologizáciu poľnohospodárskych činností v záujme boja proti zmene klímy a zároveň zabezpečiť sociálnu odolnosť prostredníctvom poskytovania prístupu k vzdelávacím kurzom a rôznym kvalitným pracovným príležitostiam,
  • prosperita: diverzifikovať hospodárske činnosti a zlepšiť pridanú hodnotu poľnohospodárskych a agropotravinárskych činností a agroturistiky.
Komisia bude podporovať a monitorovať vykonávanie akčného plánu EÚ pre vidiek a pravidelne ho bude aktualizovať, aby bol relevantný. Bude tiež spolupracovať s členskými štátmi a subjektami pôsobiacimi na vidieku s cieľom udržiavať dialóg o vidieckej problematike. Zavedie „overovanie vplyvov na vidiecke oblasti“, pričom politiky EÚ sa budú preskúmavať optikou vidieka. Cieľom je lepšie identifikovať a zohľadniť možné vplyvy a dôsledky politickej iniciatívy na zamestnanosť, rast a udržateľný rozvoj na vidieku. Zriadi stredisko pre monitorovanie vidieka s cieľom ďalej zlepšovať zber údajov a analýzu vidieckych oblastí. Bude takisto poskytovať informácie potrebné na tvorbu politík týkajúcich sa rozvoja vidieka a zároveň bude podporovať celkové vykonávanie akčného plánu pre vidiek.