utorok 6. júla 2021

SR: Na 1 Slováka 446 kg odpadu

Slovenské domácnosti v roku 2020 podľa údajov Štatistického úradu SR opäť zvýšili objem vyprodukovaného komunálneho odpadu, pričom podiel recyklovaného odpadu stúpol na 44 %. Prvýkrát v histórii skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu (48 %).

Obyvateľ Slovenska vyprodukoval v roku 2020 v priemere 446 kg komunálneho odpadu. Je to o 53 kg viac ako je priemerná ročná hodnota vyprodukovaného odpadu za predošlých päť rokov (2015 – 2019). Celkovo tak domácnosti SR vyprodukovali za minulý rok 2,43 mil. ton komunálneho odpadu. Z regionálneho hľadiska sa najviac odpadu – viac ako 500 kg na jedného obyvateľa za rok - vyprodukovalo v troch krajoch západného Slovenska a to v Trnavskom (584), Bratislavskom (531) a Nitrianskom kraji (521). Naopak, najmenej odpadu vygenerovali obyvatelia v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. V týchto regiónoch množstvo odpadu na obyvateľa nepresiahlo 400 kg. V Prešovskom kraji vyprodukuje jeden človek v priemere o dve tretiny menej odpadu ako v Trnavskom kraji.

V roku 2020 prvýkrát v histórii SR na skládkach skončilo menej ako polovica vyprodukovaného komunálneho odpadu, len 48 %. Ešte pred piatimi rokmi na skládky putovalo až 69 % komunálneho odpadu. Situácia v jednotlivých regiónoch sa však líši. Celkovo v šiestich z ôsmich krajov Slovenska stále prevažuje skládkovanie odpadu nad spaľovaním a recyklovaním. V dvoch krajoch je situácia výrazne priaznivejšia – v Bratislavskom kraji sa na skládky dostane len štvrtina a v Košickom tretina odpadu. Dôvodom je skutočnosť, že v týchto dvoch regiónoch sa okrem recyklácie odpad zhodnocuje spaľovaním. V Bratislavskom kraji sa spaľuje (energeticky zhodnocuje) takmer 30 % odpadu a v Košickom kraji 27 %. Celkovo však na celoslovenskej úrovni zatiaľ energeticky zhodnocujeme (v spaľovniach premieňame odpad na teplo alebo elektrinu) len 8 % odpadu. Miera recyklácie komunálneho odpadu vrátane kompostovania sa v posledných rokoch významne zvyšuje, v roku 2020 bolo zrecyklovaných 44 % odpadov, kým pred piatimi rokmi to bolo len necelých 15 %. Najviac odpadu recykloval vlani Trnavský kraj (47,2 %) a najmenej Košický kraj (39,4 %).
 
Z hľadiska zloženia bol najviac zastúpeným druhom zmesový odpad, ktorý tvoril až 47 % z celkového komunálneho odpadu. Postupne sa zvyšuje miera vytriedeného odpadu, vlani podiel vytriedených zložiek dosiahol 29 %, pričom ešte pred desiatimi rokmi sa pohyboval len okolo 7 %. V triedenom komunálnom odpade sú najviac zastúpené vytriedené kovy (z kontajnerov aj zberných dvorov obcí a miest), ďalej papier, sklo a plasty. Z údajov zistených za rok 2020 vyplýva, že viac ako polovicu (54,4 %) z celkového vytriedeného odpadu v tonách predstavujú kovy a obaly z kovov, podiel odpadu z papiera je 14,4 %, zo skla 11,2 % a z plastov 9,8 %.