štvrtok 8. júla 2021

Konkurzy: Najviac v Bratislavskom kraji

V druhom štvrťroku 2021 bolo na Slovensku vyhlásených celkom 66 konkurzov na majetok dlžníkov a povolených bolo 10 reštrukturalizácií. Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim, prvým štvrťrokom 2021 počet konkurzov narástol o 13,79 percenta (z 58 na 66) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 42,86 percenta (zo 7 na 10). V medziročnom porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 83,33 percenta (z 36 na 66) a počet reštrukturalizácií vzrástol až o 150 percent (zo 4 na 10).

„Štatistiky konkurzov a reštrukturalizácií potvrdzujú, že v roku 2020 boli na Slovensku aj tzv. tieňové bankroty. Dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi oddialila riešenie úpadku u časti týchto podnikov. Napríklad v júni bol vyhlásený konkurz na majetok troch spoločností a povolená reštrukturalizácia dvom dlžníkom, ktorí ešte vlani využívali dočasnú ochranu. Výrazne v prvých šiestich mesiacoch roku 2021 vzrástol počet malých konkurzov - na 27, zatiaľčo v celom minulom roku boli z vyhlásených konkurzov súdmi len 3 preklasifikované na malé konkurzy. Vyvolala to legislatívna úprava platná od začiatku tohto roka, ktorá umožňuje, že o túto formu konkurzu môžu požiadať priamo dlžníci", uviedla analytička Ing. Jana Marková. V priebehu posledných 12 mesiacov bolo na Slovensku vyhlásených 206 konkurzov, čo je o 5,50 percenta menej než v predchádzajúcom období s 218 konkurzmi. V období od júla 2020 do júna 2021 bolo povolených 25 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 22 povolenými reštrukturalizáciami viac o 13,64 percenta. V júni 2021 bolo vyhlásených 30 konkurzov na majetok právnických osôb. V porovnaní s v predchádzajúcim mesiacom (25 konkurzov) je to o 20 percent viac a v medziročnom porovnaní s júnom 2020 s 10 konkurzmi to predstavuje nárast až o 200 percent. V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 11 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 11 konkurzov. Zároveň bolo začatých 44 nových konkurzných konaní, čo je o 158,82 percenta viac ako v júni 2020. V šiestom mesiaci tohto roka boli povolené 4 reštrukturalizácie, čo je o tretinu viac než v máji 2021 s 3 povolenými reštrukturalizáciami. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet reštrukturalizácií v júni 2021 vzrástol o 100 percent, keď v júni 2020 boli povolené 2 reštrukturalizácie.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo v júni 2021 až 28 konkurzov (93,33 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, z toho bolo 27 spoločností s ručením obmedzeným a jedna akciová spoločnosť. Do konkurzu sa dostala aj jedna nezisková organizácia - jej podiel na počte vyhlásených konkurzov v júni 2021 predstavuje 3,33 percent, a jedna fyzická osoba - podnikateľ (3,33 percenta). Všetky spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou (100 %) boli právnické osoby podnikatelia, z nich tri boli spoločnosti s ručením obmedzeným a jedna akciová spoločnosť. Až 66,67 percenta dlžníkov, ktorí sa v júni dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Druhú najväčšiu skupinu s podielom 26,67 percenta predstavujú spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako 10 pracovníkov a 6,67 percenta tvoria dlžníci s 10 – 99 zamestnancami. Najväčšou skupinou s povolenou reštrukturalizáciou sú podnikateľské subjekty s 10 – 99 zamestnancami (75 percent). Najväčším zamestnávateľom, ktorému bola v minulom mesiaci povolená reštrukturalizácia, bola spoločnosť LPP Group s.r.o., podnikajúca v nákladnej cestnej doprave (25 - 49 pracovníkov). V júni 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (12) a odborné, vedecké a technické činnosti (4). Najviac konkurzov súdy v júni 2021 vyhlásili v Bratislavskom kraji – 15. Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Trnavskom kraji a iba jeden konkurz bol vyhlásený na spoločnosť so sídlom v Trenčianskom kraji. Dve reštrukturalizácie boli povolené podnikateľským subjektom pôsobiacim v oblasti administratívnych a podporných služieb a po jednej subjektom z priemyselnej výroby a z oblasti dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Dve spoločnosti sídlia v Bratislavskom a dve v Trenčianskom kraji.

Od roku 2006 do konca marca 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4.412 konkurzov a bolo povolených 875 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov - dlžníkov. Výrazný nárast počtu začatých konkurzných konaní sa môže v ďalších mesiacoch premietnuť do nárastu počtu vyhlásených konkurzov.