štvrtok 8. júla 2021

EU: Sexuálne zneužívanie detí on-line

Ako reakcia na znepokojivý nárast on-line materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí počas pandémie Európsky parlament schválil dočasné nariadenie zamerané na účinnejšiu ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním a vykorisťovaním pri používaní služieb elektronickej komunikácie, akými sú správy, emaily či chaty. Platiť bude maximálne tri roky alebo menej, ak sa podarí dohodnúť nové dlhodobé pravidlá zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu v on-line prostredí.

Poskytovatelia služieb elektronickej komunikácie – napríklad v oblasti správ, emailov či chatov – budú môcť na základe dohodnutej výnimky dobrovoľne odhaľovať a nahlasovať sexuálne zneužívanie detí na internete, hoci to nebude ich povinnosťou. Rovnako budú môcť prijímať opatrenia proti kybernetickému groomingu (nadväzovaniu kontaktov na sexuálne účely) a oznamovať domnelé sexuálne zneužívanie detí on-line príslušným orgánom presadzovania práva a justičným orgánom či organizáciám konajúcim vo verejnom záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí. 

Poskytovatelia služieb by pritom mali používať technológie, ktoré zasahujú do súkromia v čo najmenšej miere. Na odhaľovanie on-line materiálu spojeného so sexuálnym zneužívaním detí slúžia špecifické technológie, ktoré skenujú obsah – napríklad snímky či text – a prenášané dáta. Zatiaľčo technológie hašovania sa dajú využiť pri fotografiách či videách, klasifikátory a umelá inteligencia sa používajú na analyzovanie textu či prenášaných dát na účely odhaľovania kybernetického groomingu. Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na skenovanie zvukovej komunikácie. Vďaka predbežnému posúdeniu vplyvu a konzultačným postupom by vnútroštátne orgány na ochranu údajov mali mať lepší dohľad nad technológiami, ktoré používajú poskytovatelia služieb a jednotlivci by mali mať možnosť podať sťažnosť, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené.