utorok 29. marca 2022

EU: Ako zmierniť vysoké ceny energií

Po samite vo Versailles predložila 
Európska komisia legislatívny návrh, v ktorom od členských štátov vyžaduje, aby k 1. novembru 2022 zabezpečili naplnenie podzemných zásobníkov plynu na 80 % kapacity a v nasledujúcich rokoch na 90 %. Komisia je pripravená zriadiť pracovnú skupinu pre spoločný nákup plynu na úrovni EÚ. Členské štáty navrhli viacero potenciálnych núdzových opatrení aj na obmedzenie dosahu vysokých cien elektriny.

Prevádzkovatelia zásobníkov a úložísk plynu by vnútroštátnym orgánom mali nahlasovať úrovne naplnenia. Členské štáty by následne mali mesačne monitorovať úrovne naplnenia a podávať Euróspkej komisii správy. Zásobníky plynu sú kritickou infraštruktúrou na zaistenie bezpečnosti dodávok. Novou povinnou certifikáciou všetkých prevádzkovateľov zásobníkov sa predíde potenciálnym rizikám vyplývajúcim z vonkajšieho vplyvu. Prevádzkovatelia, ktorí certifikáciou neprejdú, sa budú musieť vzdať vlastníctva alebo kontroly zásobníkov plynu v EÚ. Navyše aj ukončenie činnosti zásobníka plynu bude podmienené súhlasom vnútroštátneho regulačného orgánu. Komisia navrhuje podporiť dopĺňanie zásobníkov plynu v EÚ poskytnutím 100 % zľavy z kapacitných prepravných taríf na vstupných a výstupných miestach do zásobníkov.

Na riešenie vysokých cien elektriny neexistuje jedna jednoduchá odpoveď. Dôvodom sú rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich energetický mix, štruktúru trhu a úrovne prepojenia energetických sietí. Dôležité je riešiť základné príčiny súčasných vysokých cien elektriny prijatím spoločných európskych opatrení na trhu s plynom. V máji predloží Európska komisia podrobný plán REPowerEU a posúdi možnosti optimalizácie koncepcie trhu s elektrinou. Takisto je pripravená navrhnúť plán EÚ na úsporu energie. Zvažuje tiež poskytnúť členským štátom usmernenia, ako čo najlepšie využiť cielené výnimky pre jednotlivé krajiny podľa smernice o zdaňovaní energie.