pondelok 28. marca 2022

Upozorňujeme: Koniec odvodovej úľavy

Zamestnávatelia na Slovensku si pri platení poistného mohli do konca februára 2022 uplatniť tzv. odvodovú úľavu za zamestnancov, ktorí boli predtým evidovaní na úrade práce najmenej 12 mesiacov, alebo mali trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Táto výnimka sa však od 1. marca 2022 skončila a vzniká povinnosť prihlásiť zamestnanca, ktorý bol do 28. februára 2022 zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou do Sociálnej poisťovne, resp. odhlásiť ho v prípade, ak sa jeho pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer už skončil.

Najneskôr do 2. apríla 2022 majú zamestnávatelia na Slovensku voči Sociálnej poisťovni tieto povinnosti:
  • prihlásiť na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý bol zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou do 28. februára 2022 a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 28. februári 2022,
  • prihlásiť na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý bol do 28. februára 2022 zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval aj po 28. februári 2022 a skončí pred 1. aprílom 2022 a zároveň odhlásiť tohto zamestnanca z týchto poistení.
Zamestnávateľ prihlasuje / odhlasuje zamestnancov na sociálne poistenie prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Ak pripadne koniec lehoty na plnenie si uvedených povinností na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň.