pondelok 28. marca 2022

Radíme: Chyby pri daňovom priznaní

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné venovať pozornosť pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane (NZČD) na manžela či manželku. Ak daňovník počas roka poberal tzv. pandemický rodičovský príspevok, za toto obdobie nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela či manželku. Ak ste už podali chybne vyplnené daňové priznanie, do 31.03.2022 môžete podať opravné daňové priznanie. 

Rodičia mohli počas minulého roka v súvislosti pandémiou poberať tzv. pandemický rodičovský príspevok. Ten však nemá vplyv na uplatnenie NZČD na manžela či manželku za zdaňovacie obdobie roka 2021, ak nie sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Ak sa napríklad manželka starala o vlastné vyživované maloleté dieťa, ktoré nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, potom spĺňa ustanovenú podmienku len za mesiace, v ktorých sa starala o maloleté dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Poberanie rodičovského príspevku alebo tzv. pandemického rodičovského príspevku nemá vplyv na splnenie tejto podmienky.

Pri uplatnení nezdaniteľnej časti je rozhodujúca aj výška dosiahnutého vlastného príjmu manželky. Na tieto účely sa ním rozumie len príjem manželky znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré v príslušnom zdaňovacom období bola povinná z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky sa okrem iného nezahŕňajú štátne sociálne dávky, medzi ktoré patrí aj rodičovský príspevok. Ak manželka daňovníka poberala v čase krízovej situácie tzv. pandemický rodičovský príspevok, poberala teda štátnu sociálnu dávku, ktorá sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava.