piatok 1. apríla 2022

SR: Podpora v čase skrátenej práce

Zamestnávatelia môžu od 1. apríla 2022 po splnení zákonných podmienok žiadať o podporu v čase skrátenej práce. Jednou z podmienok je existencia tzv. vonkajšieho faktora pričom platí, že má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, ani mu predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom. O žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce.

Za vonkajší faktor sa považuje najmä krízová situácia, ktorú vyhlasuje prezident SR alebo Vláda SR, a to mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav. Vonkajším faktorom môže byť aj okolnosť vyššej moci, napr. požiar alebo povodeň. V tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce a bude o nej rozhodovať komisia zložená zo zástupcov ústredia, ministerstva financií a ministerstva hospodárstva. Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu (vyhláseného na území SR), sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Aktuálne je na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s:
  • hromadným prílevom cudzincov spojeným s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine,
  • ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19.
Obe tieto krízové situácie možno považovať za vonkajší faktor, ak zamestnávateľ v ich dôsledku nemôže svojim zamestnancom prideľovať prácu. Zamestnávateľ však musí preukázať, akým spôsobom vyhlásená mimoriadna situácia obmedzila jeho prevádzkovú činnosť. V žiadosti uvedie konkrétne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré mali negatívny vplyv na prideľovanie práce. V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásenia z dôvodu pandémie koronavírusu, môže ísť napríklad o obmedzenie činnosti športoviska, ktoré slúžilo ako očkovacie centrum. Ak v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine dôjde k okolnosti, ktorá spĺňa všetky náležitosti vonkajšieho faktora, zamestnávateľ je rovnako oprávnený požiadať o podporu v čase skrátenej práce. Aj v tomto prípade je však povinný dokladovať príčinnú súvislosť medzi vonkajším faktorom a obmedzením činnosti zamestnávateľa. Môže ísť napríklad o výpadok dodávok surovín v súvislosti s konfliktom na Ukrajine alebo zrušenie objednávok v rámci sankcií a embarga voči Rusku. Ak žiadateľ neuvedie konkrétne opatrenia dokazujúce túto príčinnú súvislosť, alebo nedostatočne opíše ich negatívny vplyv na činnosť zamestnávateľa, úrad / ústredie ho vyzve k doplneniu žiadosti a preruší konanie. Ak však nepredloží doplnenie do 7 dní, podporu v čase skrátenej práce nie je možné poskytnúť. O poskytnutí podpory rozhodne úrad / ústredie do 10 dní od doručenia žiadosti. Viac informácií na skratenapraca.gov.sk.

Za vonkajší faktor sa nepovažujú prirodzené pohyby na trhu, napríklad zvyšovanie cien energií. V dôsledku zvyšovania cien môžu zamestnávatelia zaznamenať znížený dopyt a s tým spojený pokles tržieb. Táto okolnosť však neoprávňuje zamestnávateľa poberať podporu v čase skrátenej práce.