piatok 1. apríla 2022

EU: Nové práva spotrebiteľov

Pravidlá Európskej únie na ochranu spotrebiteľov navrhuje Európska komisia aktualizovať. Cieľom je posilniť v rámci zelenej transformácie postavenie spotrebiteľov a zabezpečiť informácie, ktoré  umožnia dôkladne posúdiť kupované výrobky a vybrať si ekologické varianty. Spotrebitelia tak budú mať právo dozvedieť sa, ako dlho má výrobok vydržať, ako a či sa vôbec dá opraviť. Okrem toho sa posilní ochrana spotrebiteľa pred nedôveryhodnými alebo nepravdivými tvrdeniami týkajúcimi sa životného prostredia, zakáže sa tzv. zelené vymývanie mozgov a praktiky zavádzajúce spotrebiteľov o trvácnosti výrobku.

Európska komisia navrhuje zmeniť smernicu o právach spotrebiteľov s cieľom uložiť obchodníkom povinnosť poskytovať spotrebiteľom informácie o trvácnosti a opraviteľnosti výrobkov:
  • Trvácnosť: Spotrebitelia musia byť informovaní o zaručenej trvácnosti výrobkov. Ak výrobca spotrebného tovaru ponúka komerčnú záruku na trvácnosť dlhšiu než dva roky, predajca je povinný spotrebiteľovi poskytnúť túto informáciu. V prípade tovaru využívajúceho energiu musí predajca informovať spotrebiteľov aj vtedy, keď obchodník neposkytol žiadne informácie o komerčnej záruke trvácnosti.
  • Opravy a aktualizácie: Predajca musí poskytnúť aj príslušné informácie o opravách, ako je rozsah opraviteľnosti (v prípade potreby) alebo iné príslušné informácie o opravách, ktoré sprístupnil výrobca, napríklad dostupnosť náhradných dielov alebo servisnú príručku. V prípade inteligentných zariadení a digitálneho obsahu a služieb musí byť spotrebiteľ informovaný aj o aktualizáciách softvéru poskytovaných výrobcom.
Výrobcovia a predajcovia rozhodnú o najvhodnejšom spôsobe poskytnutia týchto informácií spotrebiteľovi, či už na obale alebo v opise produktu na webovej lokalite. V každom prípade musia byť poskytnuté pred kúpou, a to jasne a zrozumiteľne.

Upraviť by sa mala aj smernica o nekalých obchodných praktikách. Zoznam vlastností výrobku, o ktorých obchodník nemôže spotrebiteľov zavádzať, sa rozširuje a bude zahŕňať environmentálny alebo sociálny vplyv, ako aj trvácnosť a opraviteľnosť. Pridávajú sa nové praktiky, ktoré sa považujú za zavádzajúce v závislosti od individuálnych okolností prípadu, napríklad tvrdenie týkajúce sa životného prostredia súvisiace s budúcim environmentálnym správaním bez jasných, objektívnych a overiteľných záväzkov a cieľov a bez nezávislého monitorovacieho systému. Nakoniec sa smernica zmení pridaním nových praktík do existujúceho zoznamu zakázaných nekalých obchodných praktík, tzv. čierny zoznam. Medzi takéto nové praktiky budú okrem iných patriť:

  • neinformovanie o prvkoch zavedených na obmedzenie trvácnosti, napríklad o softvéri, ktorý po určitom čase zastaví, alebo zníži funkčnosť tovaru,
  • uvádzanie všeobecných, vágnych tvrdení týkajúcich sa životného prostredia, pri ktorých nemožno preukázať vynikajúce environmentálne vlastnosti výrobku alebo správanie obchodníka. Príklady takýchto všeobecných tvrdení týkajúcich sa životného prostredia: „šetrné k životnému prostrediu“, „eko“ alebo „zelené“, ktoré nesprávne naznačujú alebo vytvárajú dojem vynikajúceho environmentálneho správania,
  • uvedenie tvrdenia týkajúceho sa životného prostredia v súvislosti s celým výrobkom, ak sa v skutočnosti týka len určitého aspektu výrobku,
  • zobrazovanie dobrovoľného označenia udržateľnosti, ktoré nebolo založené na systéme overovania treťou stranou ani vytvorené verejnými orgánmi,
  • neinformovanie o tom, že tovar má obmedzenú funkčnosť pri použití spotrebného materiálu, náhradných dielov alebo príslušenstva, ktoré nedodáva pôvodný výrobca.
Tieto zmeny sú zamerané na zabezpečenie právnej istoty pre obchodníkov, ale aj na uľahčenie presadzovania prípadov súvisiacich s environmentálne klamlivými vyhláseniami a skorým zastarávaním výrobkov. Okrem toho, keď sa zabezpečí správnosť tvrdení týkajúcich sa životného prostredia, spotrebitelia si budú môcť vybrať výrobky, ktoré sú pre životné prostredie naozaj lepšie ako konkurenčné výrobky. Tým sa podporí hospodárska súťaž v oblasti environmentálne udržateľnejších výrobkov, čo bude viesť k zmierneniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.