utorok 26. apríla 2022

EU: Systém Safety Gate

Vo výročnej správe o systéme Safety Gate – systém Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nahlásených v roku 2021, sa po prvýkrát na prvých miestach v zozname umiestnili autá, po ktorých nasledujú hračky. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 podstatnú časť nahlásených výrobkov naďalej tvorili ochranné prostriedky, napríklad rúška.

V roku 2021 si orgány krajín, ktoré sa zapájajú do siete pre bezpečnosť spotrebiteľov, vymenili prostredníctvom systému 2.142 upozornení. Najviac upozornení sa týkalo kategórie motorových vozidiel, po ktorých nasledovali hračky a elektrické spotrebiče a zariadenia. Pokiaľ ide o motorové vozidlá, prijaté opatrenia sa týkali najmä stiahnutia výrobkov z trhu po zistení technických problémov, zatiaľčo v prípade hračiek sa zameriavali na prítomnosť nebezpečných chemikálií, ako aj gombíkových batérií. Okrem toho najčastejšie problémy hlásené v prípade elektrických spotrebičov a zariadení súviseli s vystavením živých častí a problémom s prehriatím. S pokračujúcou pandémiou sa dohľad zameriaval na celý rad výrobkov súvisiacich ochranou pred ochorením COVID-19. Mnoho upozornení sa týkalo ochranných prostriedkov, pričom pozornosť sa sústreďovala najmä na ochranné rúška. Medzi päť najčastejších rizík, ktoré boli hlásené, patrili riziko poranenia, chemické riziko, riziko požiaru, riziko zadusenia a riziko úrazu elektrickým prúdom. Celkovo bolo prostredníctvom systému Safety Gate rozoslaných 4.965 následných upozornení, čo ukazuje, že členské štáty upozornenia pozorne sledujú a často v nadväznosti na ne prijímajú vlastné opatrenia.

Vzhľadom na posun spotreby smerom k on-line nákupným platformám sa zároveň vyvíjajú nové nástroje umožňujúce lepšie chrániť spotrebiteľov nakupujúcich cez internet a odstrániť nebezpečné výrobky z trhu. Komisia v súlade s týmito cieľmi spúšťa aj nový nástroj elektronického dohľadu nazvaný „web crawler“, ktorý pomôže vnútroštátnym orgánom odhaľovať ponuky na internete týkajúce sa nebezpečných výrobkov, ktoré boli hlásené v systéme Safety Gate. Nástroj takéto ponuky odhalí a automaticky zostaví ich zoznam. Orgány presadzovania práva tak budú môcť nájsť poskytovateľa a nariadiť mu, aby svoju ponuku stiahol z trhu. Týmto spôsobom nástroj pomôže zjednotiť súčasný roztrieštený prístup a riešiť výzvy spojené s monitorovaním predaja nebezpečných výrobkov na internete.