piatok 29. apríla 2022

Dotácie: Príspevok na energie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR poskytne jednorazovú finančnú pomoc zariadeniam sociálnych služieb ako aj subjektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dotácia má pomôcť zmierniť následky zvyšujúcich sa cien energií, čo významne zasahuje do ich prevádzkových nákladov. Jednorazová pomoc prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných služieb. Zároveň ochráni jej prijímateľov, aby sa takto enormne rastúce náklady nepremietli do úhrad klientov. Pripravený je balík v sume 9,4 milióna eur.

Na základe nariadenia vlády SR bude podľa MPSVR pomoc vyplatená jednorazovo v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Smerovať bude pobytovým a ambulantným zariadeniam sociálnych služieb a neštátnym centrám pre deti a rodiny, ktoré rovnako poskytujú služby ambulantnou a pobytovou formou. Ministerstvo práce pri nastavení výšky dotácie a jej adresnosti vychádzalo z prieskumu o náraste nákladov na energie medzi poskytovateľmi sociálnych služieb.
Dotácia je určená na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb. Jej výška je určená na základe druhu a formy poskytovanej služby (pobytová, ambulantná). Najvyššia suma na jedno miesto je 145 eur pre pobytové zariadenia podmienené odkázanosťou. Podmienkou je, že sa služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022 a tiež že obsadenosť miest je minimálne 50 %. Pre akreditované centrá pre deti a rodiny a ďalšie akreditované subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia ambulantnou/terénnou formou, je dotácia stanovená vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie, najviac však 6.000 eur na jeden takýto subjekt.

O dotáciu možno žiadať písomne. V prípade zariadení sociálnych služieb musí byť žiadosť doručená na MPSVR SR do 31. mája 2022. Pre CDR a s tým spojené subjekty je termín podania žiadosti o dotáciu spolu s dokladmi, ktoré preukazujú zvýšené náklady na energie, do 30. novembra 2022. Vzor žiadosti o dotáciu aj s ďalšími podmienkami zverejní ministerstvo práce do 6. mája 2022 na svojom webovom sídle.