pondelok 25. apríla 2022

Novinka: Nový katastrálny portál ESKN

Známy slovenský 
portál KaPor dostupný na internete prestane byť od 30.4.2022 aktualizovaný. Cez tento portál tak nebude možné realizovať ani oznámenia o návrhu vkladu. Nahradí ho nový portál ESKN. Prechod na nový portál si však radšej nenechávajte na poslednú chvíľu, resp. až po vypnutí portálu KaPor.

Služby vyhľadávania informácií o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a právach k nehnuteľnostiam, elektronické katastrálne podania (návrh na vklad, záznam, opravu chyby a podobne), elektronické žiadosti o informácie z katastra nehnuteľností (výpis z LV, kópia z katastrálnej mapy a podobne) na právne účely ako aj ďalšie služby budú dostupné na nových internetových stránkach kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/. Od 1.4.2022 je už na portáli ESKN sprístupnená služba na podanie oznámenie o návrhu na vklad (služba č. 59).

Pokiaľ máte na KaPor vytvorené oznámenia o návrhu na vklad a príslušné návrhy na vklad ešte nie sú podané, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR odporúča tieto oznámenia stiahnuť z portálu KaPor najneskôr do 30.4.2022. (Oznámenie o návrhu na vklad má v zmysle katastrálneho zákona platnosť 90 dní od vyplnenia, pokiaľ účastník konania nepodá v tomto období návrh na vklad.)

Dôležité linky na portáli ESKN:
Vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/vyhladavanie
Vyhľadávanie s rozšíreným prístupom (lustrácie): https://kataster.skgeodesy.sk/Lustracie
Oznámenie o návrhu na vklad: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/ext/oznamenie_o_navrhu_na_vklad
Zoznam všetkých služieb: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/uplny-zoznam
Pre prácu s mapou použite Mapový klient ZBGIS: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis, príp. priamo tému katastra nehnuteľností: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster. Tu je sprístupnená aj služba kópia katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu.