piatok 29. apríla 2022

EU: Legálna migrácia

V rámci komplexného prístupu k migrácii, ako sa stanovuje v pakte o migrácii a azyle, Európska komisia navrhla právne, operačné a politické iniciatívy, ktoré majú byť prínosom pre hospodárstvo EÚ, posilniť spoluprácu s tretími krajinami a zlepšiť celkové riadenie migrácie z dlhodobého hľadiska. Súbor návrhov zahŕňa aj osobitné opatrenia pre ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou na Ukrajinu, ktoré im uľahčia začlenenie sa do pracovného trhu EÚ.

Komisia chce vytvoriť efektívnejší rámec pre legálne spôsoby, ako sa dostať do EÚ, a preto navrhuje revíziu smernice o jednotnom povolení a smernice o osobách s dlhodobým pobytom. Zjednodušený postup žiadosti o jednotné povolenie, v ktorom sa spája povolenie na prácu aj na pobyt, urýchli a uľahčí tento proces pre žiadateľov aj zamestnávateľov. Žiadateľom umožní podať žiadosť buď z tretej krajiny, alebo členského štátu EÚ a zároveň posilní záruky rovnakého zaobchádzania a ochrany pred pracovným vykorisťovaním. Revízia smernice o osobách s dlhodobým pobytom uľahčí získanie statusu osoby s dlhodobým pobytom v EÚ vďaka jednoduchším podmienkam prijímania. Umožní sa napríklad kumulácia období pobytu v rôznych členských štátoch. Revíziou sa okrem toho posilnia práva osôb s dlhodobým pobytom a ich rodinných príslušníkov. Zlepšia sa podmienky zlúčenia rodín a uľahčí sa mobilita v rámci EÚ.

Komisia navrhuje zintenzívniť operačnú spoluprácu na úrovni EÚ medzi členskými štátmi ako aj s partnerskými krajinami. Pokročilo sa v práci na viacerých kľúčových iniciatívach, ktoré majú zosúladiť potreby trhu práce a zručností v členských štátoch a partnerských krajinách. V júni 2021 vznikla iniciatíva Partnerstvá zamerané na talenty a komisia teraz navrhuje viacero krokov na jej využívanie v praxi. Cieľom je dohodnúť prvé partnerstvá s Marokom, Tuniskom a Egyptom do konca roka 2022. Zároveň navrhuje vytvoriť prvú celoúniovú platformu a nástroj na priraďovanie kontaktov – okruh talentov EÚ, aby sa EÚ stala atraktívnejšou pre štátnych príslušníkov tretích krajín hľadajúcich príležitosti a pomohla zamestnávateľom nájsť talenty, ktoré potrebujú. S cieľom riešiť naliehavú situáciu a uľahčiť prístup na trh práce novým prichádzajúcim z Ukrajiny komisia navrhuje pilotnú iniciatívu, ktorá by mala začať fungovať do leta 2022.

Skúmajú sa tiež ďalšie možnosti legálnej migrácie do EÚ v strednodobom až dlhodobom horizonte. Komisia vidí potenciál zamerať sa na politiky orientované na budúcnosť v troch oblastiach činnosti: starostlivosť, mládež a inovácie. Cieľom bude prilákať kvalifikovaných a talentovaných ľudí v odvetviach, v ktorých je nedostatok a potreba pracovnej sily, napríklad v sektore dlhodobej starostlivosti, vytvárať príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli objavovať nové krajiny a využiť možnosť pracovať a cestovať, ako aj podporovať inovatívne podnikanie v rámci EÚ a investovať do európskej technologickej suverenity.