pondelok 25. apríla 2022

HERO: Pilotný projekt na Slovensku

Zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) spolu s miestnymi úradmi, rómskymi komunitami a organizáciami súkromného sektora spustili inovatívny pilotný projekt na podporu cenovo dostupných riešení bývania pre Rómov v Slovenskej republike.

Iniciatíva, známa ako Housing and Empowerment for Roma (HERO) je financovaná Európskym parlamentom, riadená Európskou komisiou a implementovaná CEB spolu s miestnymi partnermi v Slovenskej republike, Bulharsku a Rumunsku. Cieľom projektu je otestovať inovatívny model sociálneho investovania do riešenia sociálno - ekonomického vylúčenia znevýhodnených obyvateľov, akými sú napríklad marginalizovaní Rómovia.

HERO bude podporovať medziodvetvovú spoluprácu spájajúcu orgány verejnej správy, finančné inštitúcie a sociálne organizácie, ktorá povedie k zlepšeniu miestnej správy vecí verejných a sociálno - ekonomickému posilneniu Rómov. Projekt uľahčí Rómom prístup k mikropôžičkám a školeniam v oblasti finančnej gramotnosti, stavebným zručnostiam, koučingu a mentoringu v oblasti zamestnania, od ktorých sa očakáva, že prinesú lepšie bývanie, zamestnanosť a zlepšenie životných podmienok. Prístupy sociálnej inovácie budú pôsobiť ako katalyzátor riešení v oblasti zamestnanosti a podporovať miestny rozvoj vedený miestnou komunitou.