piatok 29. marca 2019

SR: Imunologický prehľad

Imunologický prehľad v roku 2018 preveroval stav imunity Slovákov proti osýpkam, mumpsu a ružienke a vírusovej hepatitíde typu A, B a C. Do testovania sa zapojilo 322 praktických lekárov a v laboratóriách boli vyšetrené séra celkovo od 4.218 osôb s rovnomerne zastúpeným pohlavím a miestnou príslušnosťou vo veku od 1 - 69 rokov.

Podľa výsledkov je potreba bližšie sa zaoberať riešením problematiky v oblasti vírusovej hepatitídy typu A. Vyšetrené vzorky od účastníkov potvrdili proti VHA nízku zaočkovanosť celým spektrom vekových skupín. „Očkovanie proti VHA patrí v súčasnosti medzi odporúčané očkovanie pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania, a to od roku 2010. Pracovná skupina pre imunologické prehľady odporúča zvážiť zavedenie odporúčaného očkovania proti VHA pre deti vo veku 2 až 5 rokov, najmä s ohľadom na súčasnú mobilitu a migráciu obyvateľstva, a teda aj na možnosť vyššieho rizika vzniku ochorenia a súčasne vysokej účinnosť používaných očkovacích látok proti VHA“, vysvetlila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Laboratórne vyšetrenie vzoriek krvi od účastníkov v prípade niektorých zaočkovaných osôb ukázalo nedostatočne vytvorenú hladinu protilátok proti osýpkam. „V prípade osýpok dôjde podľa záverov Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady k odporúčaniu zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky približne 500 účastníkov, ktorým sa zistili negatívne a hraničné výsledky protilátok, napriek tomu, že tieto osoby boli v minulosti očkované. V rámci analyzovaných údajov bola zistená najvyššia vnímavosť k infekcii osýpok vo vekovej skupine od 25 – 49 ročných. Pracovná skupina pre imunologické prehľady zvažuje odporučiť osobám vo vekovej skupine 25 – 49 ročných, ktoré nemajú v zdravotnej dokumentácii záznam o prekonaní ochorenia alebo záznam o očkovaní proti osýpkam dvomi dávkami vakcíny ako aj osobám, ktoré sú v riziku nákazy ochorenia osýpok (napr. zdravotnícki pracovníci), aby sa dali zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky“, informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

V priebehu jedného mesiaca budú výsledky imunologického prehľadu zasielané lekárom, ktorí vykonávali odbery krvi od vybraných osôb. Lekári následne oboznámia účastníkov alebo zákonných zástupcov detí s výsledkami sérologického vyšetrenia a poskytnú im odporúčania ohľadne prípadného zaočkovania.

EU: Nové emisné limity pre osobné autá a dodávky

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili návrh na zníženie emisií CO2 z nových automobilov do roku 2030. Nová legislatíva je výsledkom dohody vyjednávačov EP a Rady (ministrov) Európskej únie (EÚ).

Doprava je jediné významné odvetvie v EÚ, v rámci ktorého emisie skleníkových plynov nezaznamenali od roku 1990 žiaden výraznejší pokles. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry sa zo všetkých druhov dopravy podieľa na emitovaní skleníkových plynov v najväčšej miere cestná doprava (72,9 % v roku 2016), ktorá je zároveň zodpovedná za 20 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ. Poslanci a zástupcovia ministrov členských štátov EÚ sa dohodli na znížení emisií z nových osobných automobilov do roku 2030 o 37,5 %. Európska komisia pôvodne navrhovala cieľ zníženia emisií o 30 %. Emisie oxidu uhličitého z ľahkých úžitkových vozidiel by do roku 2030 mali klesnúť o 31 %.

Výrobcom automobilov, ktorých priemerné emisie prekročia stanovené limity, bude vyrubený takzvaný poplatok za nadmerné emisie. Európska komisia do roku 2023 odporučí, či by tieto poplatky mali byť využité na financovanie spravodlivého prechodu k mobilite s nulovými emisiami a na podporu rozvoja zručností pracovníkov automobilového priemyslu. Nariadenie požaduje, aby sa emisie automobilov posudzovali počas celého ich životného cyklu s využitím metodiky EÚ. Komisia by na základe schváleného textu mala do roku 2023 posúdiť reálnosť vypracovania spoločnej metodiky hodnotenia a jednotného vykazovania údajov a prípadne predložiť v tejto veci legislatívny návrh.

Trend: Pracovné benefity v roku 2019


Stravné lístky, preplácanie nadčasov či „sick day“ ako bonus sú dnes už bežnou súčasťou firemnej kultúry. Nevyhnutnosťou sa stávajú nové formy benefitov, ktorými sa firmy snažia pritiahnuť pracovníkov a predbehnúť tak iných zamestnávateľov.

Firemné benefity: Novinkou, ktorú zavádza čím ďalej, tým väčšie množstvo korporátnych firiem, je príspevok na dopravu alebo úplné preplácanie nákladov na dochádzanie do práce. Týmto krokom dokážu získať aj zamestnancov, ktorí pochádzajú z väčšej vzdialenosti a výdavky na dopravu by mohli ukrojiť významnú časť z ich príjmov. Veľkým prínosom najmä pre zamestnancov, ktorí majú deti, je flexibilný pracovný čas, ktorý si môžu prispôsobiť presne podľa svojich potrieb.

Zdravotné benefity: K zdravotným benefitom by už tradične malo patriť očkovanie proti chrípke. V prípade darovania krvi firmy ponúkajú voľno alebo zľavu na nákup vitamínov. Obľúbený býva aj Deň zdravia, počas ktorého má každý pripravený vitamínový nápoj, čerstvú ovocnú šťavu aj možnosť absolvovať vybrané lekárske prehliadky, napríklad vyšetrenie očí, diagnostiku znamienok, vyšetrenie ciev, EKG a podobne.

Sociálne benefity: Väčšina zamestnávateľov patrí k podporovateľom tretieho piliera, ale máloktorí poskytujú napríklad príspevky na detskú rekreáciu v letných táboroch, pripravujú pracovníkom vianočné darčeky či mikulášske balíčky pre deti. Toto všetko a ešte viac je však realita v korporátnych firmách, ktoré dokážu zamestnancom ponúknuť skutočne zaujímavé benefity. Motivujú sa už aj budúci zamestnanci (študenti) rôznymi zľavami na produkty, spoločenskými aktivitami, ale aj zaujímavými workshopmi či originálnymi projektmi.

Rodinné benefity: Patrí k nim napríklad deň voľna navyše pri svadbe alebo narodení dieťaťa či vyprevádzaní prváčikov do školy, zaujímavé finančné odmeny pri pracovných či životných jubileách alebo balíček školských potrieb pre deti. Hrdosť zamestnanca na to, čo robí a pre koho to robí, je pridanou hodnotou a energiou, ktorá sa automaticky pozitívne transformuje do všetkých častí spoločnosti.

Voľnočasové benefity: Väčšina firiem dnes už ponúka možnosť team buildingu, teda spoločne stráveného času zamestnancov. Niektoré firmy však majú aj ďalšie možnosti rekreačného vyžitia vo forme každoročnej firemnej lyžovačky, predplatného do fitnescentier či vlastných rekreačných stredísk, kde si zamestnanci môžu oddýchnuť za minimálne náklady.

Iné benefity: Samozrejmosťou je dnes aj pravidelná 10- až 15-minútová masáž napríklad raz do týždňa pre zamestnancov, ktorých chrbtica sa namáha za počítačom, možnosť kariérneho rastu, odborné vzdelávanie a rôzne certifikáty hradené zamestnávateľom či jazykové kurzy v pracovnom čase.


štvrtok 28. marca 2019

SR: Pozemkové úpravy takmer za 45 mil. eur

Už v priebehu tohto roka odštartuje realizácia projektov pozemkových úprav v katastroch na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Podľa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pôjde o 168 katastrálnych území za 44,6 milióna eur bez DPH. Od roku 2010 ide o prvé realizovanie pozemkových úprav štátom.

Pozemkové úpravy sú jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Výsledkom bude nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení. Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel. Rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie v užívateľských vzťahov majú na Slovensku korene v dedičskom uhorskom práve a neskôr v kolektivizácii. Dôsledkom toho vznikajú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi.

Územia, v ktorých budú realizované projekty pozemkových úprav museli spĺňať niekoľko kritérií. Museli mať hotové prípravné konanie, čo je podmienka zo zákona. Obce museli s pozemkovými úpravami súhlasiť a musel byť preukázaný aj záujem vlastníkov o pozemkové úpravy. Aby bolo možné projekty ukončiť počas obdobia oprávneného čerpania Programu rozvoja vidieka 2014-2020, muselo by ísť o katastrálne územia s rozlohou do 2.000 hektárov. Zoznam katastrálnych území, v ktorých budú realizované pozemkové úpravy je dostupný na webových stránkach ministerstva mpsr.sk.

EÚ: Ekologickejší a spotrebiteľom naklonenejší trh s elektrinou

Európsky parlament prijal legislatívu, ktorej cieľom je ekologickejší, konkurencieschopnejší a na riziká pripravenejší trh Európskej únie (EÚ) s elektrickou energiou. Pred jej vstupom do platnosti ju musí formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ.

Poslanci schválili štyri legislatívne texty týkajúce sa trhu EÚ s elektrickou energiou, ktoré sú poslednou súčasťou balíka opatrení s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov. Nové pravidlá sú výsledkom dohody parlamentných vyjednávačov so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Spotrebitelia by na základe novej legislatívy mali získať garantovaný prístup k inteligentným elektromerom, dynamickej tvorbe cien a možnosti bezplatne zmeniť dodávateľa v rámci trojtýždňovej lehoty od podania žiadosti o zmenu. Od roku 2026 by sa lehota na zmenu dodávateľa mala skrátiť na 24 hodín od momentu, kedy spotrebiteľ o zmenu požiada. Členské štáty budú mať naďalej možnosť - na základe prísnych pravidiel - dočasne regulovať ceny za účelom pomoci domácnostiam, ktoré trpia energetickou chudobou alebo sú v tomto smere zraniteľné. Hlavným nástrojom boja proti energetickej chudobe by však mali byť vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia.

Jedným z hlavných cieľov nových pravidiel je dosiahnuť, aby aspoň 70% obchodnej kapacity mohlo voľne prúdiť cez hranice v rámci EÚ. Odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s elektrickou energiou uľahčí v rámci EÚ aj obchod s energiou z obnoviteľných zdrojov, ktorá by na základe záväzného cieľa Únie mala do roku 2030 tvoriť aspoň 32% hrubej konečnej energetickej spotreby. Pravidlá EÚ v súčasnosti prostredníctvom takzvaných kapacitných mechanizmov umožňujú členským štátom poskytovať elektrárňam štátnu pomoc za účelom ich dočasného udržania v zálohe pre prípad výrazného nárastu dopytu po elektrickej energii. Nová legislatíva zavedie prísnejšie obmedzenia, ktoré by mali členským štátom zabrániť poskytovať štátnu pomoc najznečisťujúcejším elektrárňam využívajúcim fosílne palivá, teda aj uhoľným elektrárňam. Tieto opatrenia sa budú vzťahovať na všetky nové elektrárne, ktoré vzniknú po vstupe nariadenia do platnosti. Existujúcich elektrární sa budú týkať od roku 2025. Zmlúv o využívaní kapacít, ktoré budú uzavreté pred 31. decembrom 2019, sa nové pravidlá nedotknú.

Parlament schválil aj nariadenie týkajúce sa pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie. Nová právna úprava by mala zlepšiť ochranu občanov pred nečakanými výpadkami dodávok elektrickej energie. Vnútroštátnym orgánom vznikne povinnosť vypracovať na jej základe národné plány, ktoré sa zamerajú na riziká nedostatku elektrickej energie, a zlepšiť spoluprácu na regionálnej úrovni. Členské štáty, ktorým bude poskytnutá asistencia zo strany iných krajín EÚ, by mali niesť primerané náklady. Poslanci tiež schválili nariadenie, ktoré za účelom lepšej regulácie trhu EÚ s elektrickou energiou posilňuje právomoci Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER).


Aktuálne: Výskum, vývoj a inovácie na Slovensku

Zamestnávateľské organizácie podpísali dokument Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu – vývoja – inovácií (VVI) v Slovenskej republike. Ide o reakciu na masívny nástup inovácií a technologických trendov s cieľom jasne pomenovať najväčšie nedostatky a priniesť návrhy na fungujúce riešenia.

Slovensko potrebuje štátnu politiku pre oblasť VVI minimálne do roku 2030 a posilnenie spolupráce akademických, vedeckých a výskumných inštitúcií s podnikateľským sektorom. Pozornosť je už dnes potrebné venovať najmä rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávaniu. Záujem o štúdium humanitných smerov v súčasnosti výrazne prevyšuje záujem študentov o technické smery. Je preto nevyhnutné realizovať výraznú reformu školstva s cieľom reagovať na potreby trhu práce a trendy vo svete. Zamestnávatelia žiadajú podporu technického a prírodovedného vzdelávania, žiadajú opätovne zaviesť povinnú výučbu angličtiny, zavedenie výučby druhého povinne voliteľného jazyka, ako aj povinnú maturitu z matematiky.

Ďalším dôležitým aspektom pre fungujúcu oblasť VVI je dostupnosť kapitálu a vyvážená štátna podpora. Investície do VVI v roku 2016 predstavovali v krajinách OECD 2,349 % HDP. Podiel Slovenska dosiahol len 0,790 % HDP. Podnikateľský sektor preto apeluje na vytvorenie reálnej databázy technickej infraštruktúry na Slovensku tak, aby existujúce vybavenie bolo dostupné nielen vedecko-výskumným pracoviskám, ale aj firmám. Tie v súčasnosti nemôžu využívať infraštruktúru obstaranú z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zmena by priniesla jej efektívnejšie využívanie a zabránenie duplicitným nákupom.

Predstavitelia zamestnávateľov dokument odovzdali zástupcom vlády na zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie vo štvrtok 21. marca. Z materiálu vzniklo uznesenie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.

streda 27. marca 2019

EU: Reforma autorského práva na internete

Európsky parlament schválil smernicu o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu v znení, na ktorom sa vo februári dohodli poslanci so zástupcami ministrov členských štátov. Nové pravidlá musí ešte odobriť Rada (ministrov) EÚ. Ak Rada schváli poslancami prijatý text, nová smernica bude zverejnená v Úradnom vestníku EÚ a po dvadsiatich dňoch vstúpi do platnosti. Členská štáty budú mať následne dva roky na transponovanie nových pravidiel do svojich vnútroštátnych predpisov.

Smernica by mala rozšíriť pôsobnosť ustanovení autorského práva EÚ na internet. Nové pravidlá sa tak priamo dotknú aj služieb poskytovaných platformami ako YouTube, Facebook či Google News. Legislatívna úprava sa však zároveň usiluje o zachovanie internetu ako priestoru s garantovanou slobodou prejavu.

Odmeny pre umelcov a novinárov: Technologickí giganti sa budú musieť podeliť - smernica by mala zvýšiť šance nositeľov autorských práv, napríklad hudobníkov, umelcov, scenáristov či vydavateľov, vyjednať si lepšie zmluvy s vyššou odmenou za využívanie nimi vlastnených diel internetovými platformami. Vydavatelia budú mať automaticky právo rokovať v mene svojich novinárov s platformami o zmluvách týkajúcich sa využívania ich článkov. Internetové platformy budú zároveň priamo zodpovedné za obsah nahratý na svoje stránky.

Ochrana slobody prejavu: Zdieľanie úryvkov novinových článkov bolo explicitne vyňaté z pôsobnosti smernice, a teda nebude považované za porušenie autorských práv vydavateľa. Súčasťou novej legislatívy sú však aj ustanovenia, ktoré by mali takzvaným agregátorom správ zabrániť zneužívať túto situáciu. Dĺžka úryvkov, ktoré bude možné zverejniť napríklad na platforme Google News či voľne zdieľať na Facebooku, tak bude obmedzená. Smernica umožňuje, a dokonca uľahčuje využívanie diel chránených autorským právom za účelom citácie či parafrázy, kritiky alebo recenzie, karikatúry či paródie. Obrázky GIF a meme tak bude možné naďalej zdieľať a voľne šíriť na sociálnych sieťach.

Platformy vyňaté z pôsobnosti smernice: Schválený text stanovuje, že nekomerčné nahrávanie obsahu do on-line encyklopédií, napríklad Wikipedie, či softvérových platforiem s otvoreným zdrojovým kódom, akou je GitHub, bude z pôsobnosti smernice vyňaté. Miernejšie pravidlá sa budú vzťahovať aj na začínajúce platformy.

Silnejšia vyjednávacia pozícia pre autorov a umelcov: Autori a umelci si budú môcť nárokovať dodatočnú odmenu od distribútorov svojich diel, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príjmami distribútora za dané diela.

Pomoc špičkovému výskumu a ochrane kultúrneho dedičstva: Nové pravidlá by mali uľahčiť využívanie autorským právom chránených materiálov pri hĺbkovej analýze textu a údajov (text and data mining) a odstrániť tak dôležitú konkurenčnú nevýhodu európskych výskumníkov. Legislatívny text zároveň uvádza, že obmedzenia vyplývajúce z autorského práva sa nebudú vzťahovať na obsah využívaný za účelom výučby alebo ilustrácie. Smernica tiež umožňuje bezplatné využívanie autorským právom chráneného materiálu za účelom zachovania kultúrneho dedičstva. Využívanie komerčne nedostupných diel bude možné za predpokladu, že neexistuje organizácia kolektívnej správy, ktorá by mohla vydať licenciu.

V súčasnosti majú internetové spoločnosti malú motiváciu uzatvárať spravodlivé licenčné dohody s majiteľmi autorských práv, nakoľko nie sú zodpovedné za obsah nahratý používateľmi danej platformy. Ich povinnosťou je odstrániť obsah porušujúci autorské práva až v momente, keď ich o to požiada majiteľ daných práv. Prenesenie zodpovednosti na internetové platformy zvýši šance majiteľov autorských práv, napríklad hudobníkov, umelcov či scenáristov, ale aj vydavateľov a novinárov, na získanie spravodlivej licenčnej dohody a prostredníctvom nej aj spravodlivejšej odmeny za digitálne využívanie ich diel.

Výzva: Získajte grant a inovujte

Schopnosť umelej inteligencie rozumieť, rozpoznávať aj uvažovať je stále vyššia. Prevod reči na text v reálnom čase, schopnosť počítačového videnia a funkcie prediktívnej textovej nápovedy sú len niekoľkými príkladmi toho, ako umelá inteligencia už dnes pomáha ľuďom s postihnutím.

Päťročný grantový program vo výške 25 miliónov USD má cieľ podporiť využívanie potenciálu umelej inteligencie na zlepšenie života vyše miliardy ľudí s postihnutím. Program AI pre život bez bariér sa usiluje o zrýchlenie vývoja dostupných a inteligentných riešení, ktoré stavia na nedávne pokroky v kognitívnych službách Microsoftu. Vývojárom pomôže vytvárať smart aplikácie, ktoré vidia, počujú, hovoria a lepšie vyhodnocujú ľudské potreby. Je určený vývojárom, neziskovým organizáciám, akademickému sektoru, vedcom a vynálezcom, aby mohli svoje nápady a myšlienky posúvať ďalej k realizácii.

Na čo je program zameraný? Je celý rad oblastí, kde umelá inteligencia môže uľahčiť život ľuďom s postihnutím. V prvej fáze sa program AI pre život bez bariér sústredí na tieto témy:
Zamestnanie
• Výzva: Miera nezamestnanosti je u ľudí s postihnutím dvakrát vyššia ako u ľudí bez hendikepu.
• Príležitosť: Využite umelú inteligenciu a pomôžte ľuďom získať nové znalosti a schopnosti v pracovnom prostredí a podporiť inkluzívny nábor a zamestnávanie.

Moderný život
• Výzva: Technológie nie sú vždy cenovo dostupné a nie všetky nástroje zodpovedajú individuálnym potrebám používateľov.
• Príležitosť: Vytvorte moderné riešenie pre ľudí s postihnutím a zlepšite ich každodenný život prostredníctvom inteligentnejších a kontextovo relevantných softvérov a zariadení.

Spolupráca
• Výzva: Komunikácia a zdieľanie sú kritické pre zabezpečenie rovnocenného prístupu k informáciám a príležitostiam. Nedostatok možností komunikovať môže niektorých ľudí vylúčiť zo zamestnania i spoločnosti.
• Príležitosť: Modernizujte komunikačné nástroje pre ľudí bez ohľadu na to, ako počujú, hovoria alebo píšu.

Príjem žiadostí o grant sa od júna 2018 realizuje cez http://aka.ms/grant. Viac informácií o AI pre život bez bariér je dostupných na aka.ms/aiforaccessibility.

Novinka: S-Case

Viete si predstaviť, že na meranie tlaku, teploty tela, okysličenia krvi či cukru v tele budete potrebovať len jedno malé zariadenie? Vynašli ho slovenskí študenti a dokáže zmerať viaceré fyziologické funkcie. Uľahčí tak poskytovanie lekárskej starostlivosti.

Martin Pekarčík a Paulína Polakovičová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, František Kudláček, Denis Capkovič a Ján Forgáč z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a manažér Slavomír Hruška pri realizácií svojho nápadu spolupracovali s lekármi pôsobiacimi v rozvojových krajinách. Výsledkom je prístroj s veľkosťou smartfónu, ktorý dokáže nahradiť viacero zdravotníckych pomôcok naraz a nesie názov S-Case. Získali s ním už viacero domácich aj zahraničných cien.

Prístroj S-Case je vybavený viacerými dôležitými, bežnými funkciami. Dokáže merať nasýtenie krvi kyslíkom (oximeter), vnútornú teplotu tela bezdotykovým teplomerom, ale aj teplotu prostredia a okrem toho disponuje tiež EKG (elektrokardiograf) na meranie elektrickej aktivity srdca, glukomerom, pulzmetrom, tlakomerom a identifikátorom žíl pod masou tuku. Všetky údaje sa zapisujú priamo do systému zariadenia a následne dokáže prístroj analyzované a vyhodnotené údaje poskytnúť v audiovizuálnej forme obsluhujúcej osobe, alebo do zariadenia osobe, ktorá je na opačnom konci sveta.

Zariadenie je možné pripojiť k mobilu a údaje z neho bude možné formou telemedicíny odoslať jedným klikom do mobilného alebo počítačového zariadenie lekára aj tisícky kilometrov ďaleko. S-Case nájde uplatnenie najmä v rukách lekárov pôsobiacich v krajinách tretieho sveta, ako je Afrika či India, alebo v imigračných táboroch pre rýchlu diagnostiku veľkého množstva jedincov. Slúžiť bude aj ako edukačná pomôcka na stredných zdravotníckych školách a lekárskych fakultách.


utorok 26. marca 2019

EU: Požičiavate si auto?

Päť najväčších autopožičovní – Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt – reagovalo na výzvu Európskej komisie a orgánov Európskej únie (EÚ) na ochranu spotrebiteľa a zmenilo, alebo zmení spôsob, akým prezentujú ceny za požičanie áut. Ceny tak budú pre spotrebiteľov plne transparentné.

Uvedené spoločnosti až doteraz nesplnili niektoré zo svojich záväzkov v plnom rozsahu. Európska komisia a orgány EÚ na ochranu spotrebiteľa preto nemohli konštatovať, že plne dodržiavajú predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa. V uverejnenom hodnotení sa uvádza, že spoločnosti Enterprise a Sixt už uskutočnili všetky požadované zmeny. Spoločnosť Avis sa zaviazala vykonať zostávajúce zmeny do mája 2019. Spoločnosť Europcar, ktorej súčasťou je teraz aj spoločnosť Goldcar, uskutoční zvyšné zmeny do júna 2019. Spoločnosť Hertz sa zaviazala, že všetky potrebné zmeny vykoná najneskôr do konca prvého štvrťroka 2020.

Spoločnosti sa zaviazali:
- Zahrnúť všetky poplatky do celkovej ceny rezervácie: cena ponúknutá spotrebiteľom na webovej stránke bude zároveň konečnou cenou, ktorú budú musieť zaplatiť. Tá musí zahŕňať všetky dodatočné náklady, ako napríklad osobitné poplatky za dotankovanie, letiskové poplatky, príplatky za mladých vodičov alebo poplatok za vrátenie auta na inom mieste.

- Jasne opísať základné služby zahrnuté do prenájmu v obchodných podmienkach, a to vo všetkých jazykoch daného štátu: spotrebitelia sa už nebudú musieť boriť s nejasnými alebo zavádzajúcimi informáciami o základných podmienkach prenájmu, ako napríklad počte kilometrov zahrnutých v cene, pravidlách týkajúcich sa stavu nádrže, podmienkach zrušenia rezervácie či požadovanej zálohe.

- V cenovej ponuke jasne uviesť podrobné informácie o voliteľných službách a ich cene, najmä o poistení pre prípad nehody, vďaka ktorému sa zníži spoluúčasť pri poškodení auta. Malo by byť jasne uvedené, aké poškodenie je zahrnuté v základnej cene za prenájom, a najmä čo by ešte musel doplatiť vodič. Pri doplnkovom poistení alebo poistení pre prípad nehody musí mať spotrebiteľ jasné informácie o tom, na čo sa vzťahuje alebo nevzťahuje, ešte pre tým, než si ho prikúpi.

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa jednotlivých štátov, ktoré sú združené v európskej sieti spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, budú vykonanie zostávajúcich zmien pozorne sledovať. Hoci na spoločnosti, ktorých sa táto aktivita týka, pripadajú dve tretiny prenájmov osobných áut v EÚ, dôležitú úlohu na tomto trhu zohrávajú aj ďalší obchodníci, napríklad sprostredkovatelia a menšie spoločnosti. Spomínané orgány a Európska komisia budú naďalej sledovať všetkých hráčov na trhu, aby zabezpečili, že plne dodržiavajú pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa. Ak spoločnosti nebudú plniť svoje záväzky, orgány na ochranu spotrebiteľa by mohli pristúpiť k vymáhaniu príslušných predpisov.

Aktuálne: Chýbajú pracovníci s technickými vedomosťami


Prevažná časť finančných riaditeľov z regiónu strednej Európy predpokladá, že počet zamestnancov v ich spoločnostiach sa nezmení (45 %), alebo dokonca vzrastie (37 %). Ukázal to prieskum, ktorý mapoval aktuálne názory a kroky finančných riaditeľov najväčších a najvplyvnejších spoločností v strednej Európe.

„Pri hľadaní tých správnych ľudí je pre spoločnosti najnáročnejšie nájsť pracovníkov s technickými vedomosťami a pracovnými skúsenosťami. Hlavnými krokmi na vyriešenie otázky nedostatku zručností tak budú zvyšovanie platov a školenia zamestnancov", predpokladá Martin Kubiš. Z dlhodobého pohľadu však na zamestnanosť môže mať vplyv zavedenie nástrojov umelej inteligencie do firiem. Aj keď finanční riaditelia veria, že v nasledujúcich troch rokoch bude vidieť iba malé dôsledky a technológie so zamestnancami budú vzájomne spolupracovať, v horizonte desiatich rokov už bude značné množstvo pracovných miest na finančnom oddelení nahradených práve technológiami.

Napriek tomu, že umelá inteligencia (UI) dosiahla v poslednom čase významné postavenie, výsledky prieskumu ukazujú, že spoločnosti strednej Európy nevyužívajú jej potenciál. Až 77 % spoločností v regióne stále nepoužíva žiadne kognitívne nástroje a 64 % finančných riaditeľov priznáva, že finančné oddelenie v ich organizácii je len málo, alebo nie je vôbec pripravené na implementáciu riešení UI. „Približne polovica respondentov vidí najväčšie výhody robotiky a riešení UI vo zvýšenej rýchlosti, efektívnosti a znižovaní nákladov. Čo sa týka nahradenia ľudí umelou inteligenciou a inými kognitívnymi nástrojmi, dlhodobé vyhliadky pre pracovné príležitosti nie sú ružové", uzavrel Kubiš.
      
Zistenia uvedené v prieskume Deloitte predstavujú názor 674 finančných riaditeľov zo 17 krajín strednej Európy, a to Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Kosova, Lotyšska, Litvy, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Prieskum sa uskutočnil od septembra do novembra 2018.

Zelená domácnostiam II: Podpora na fotovoltiku

V druhom kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 26. marca 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov.

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v prvom kole Zelenej domácnostiam II vydala SIEA 490 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Do septembra 2019 plánuje SIEA vyhlásiť podľa zverejneného harmonogramu spolu 20 kôl. Poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. V projekte Zelená domácnostiam II sa podľa zverejnených všeobecných podmienok zmenil spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne môže rodinný dom získať 1.750 eur na slnečné kolektory, 3.400 eur na tepelné čerpadlo, 1.500 eur na kotly na biomasu a 1.500 eur pri fotovoltických systémoch. Sadzby podpory boli zmenené tak, aby bolo možné naplniť merateľné ukazovatele nového projektu týkajúce sa inštalovaného výkonu zariadení využívajúcich OZE. V rámci projektu Zelená domácnostiam II má byť do roku 2023 podporených 21.000 inštalácií s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov (MW).

V Operačnom programe Kvalita životného prostredia sú na podporu inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo viac rozvinutých regiónoch vyčlenené prostriedky limitované sumou 2,5 milióna eur na celé programové obdobie, teda až do roku 2023. Tieto prostriedky boli vyčerpané v pilotnom projekte. Preto podpora inštalácií v Bratislavskom samosprávnom kraji nie je predmetom schváleného projektu Zelená domácnostiam II. V tejto fáze programového obdobia uvedené už nie je možné zmeniť.

pondelok 25. marca 2019

Divadlo: Mária Terézia#posledná milosť

Bratislavské divadlo Nová scéna uviedlo počas víkendu premiéru nového, pôvodného slovenského muzikálu trojice autorov Gombár – Horňák – Brezáni. Svojím poňatím je Mária Terézia#posledná milosť iný muzikál, než na aký sme zvyknutí. Na javisku hrá živá kapela a na scéne sa objavia aj svetielkujúce mobily.

Muzikál rozpráva osudy dvoch žien. Výnimočnej panovníčky, ktorá ovplyvnila chod dejín v našom stredoerópskom priestore a bola nositeľkou hodnôt, na ktorých stojí dnešná Európa. Mária Terézia bola však nielen mocnou političkou medzi mužmi – panovníkmi, ale aj ľúbiacou a zraniteľnou ženou medzi mužmi – slabochmi. Napokon príbeh muzikálu sa začína odvíjať práve v momente, kedy Mária Terézia stráca svojho milovaného manžela a panovníčka prestáva mať na dlhé mesiace záujem o vonkajší svet a dianie v ňom. Dramaticky konšpiratívne aj  čisto ľudské súradnice, osobné aj politické priesečníky v zložitom živote výnimočnej ženy sa prelínajú s príbehom mladej vdovy Magdalény, ktorá príde do prešporského podhardia Vydrice oživiť starý mlyn a zabudnúť tak na svoje trápenie. Pre jej výnimočné schopnosti ju však chcú obyvatelia Vydrice odsúdiť a upáliť. Osudy oboch žien sa napokon v závere fatálne pretnú. 

Zámerom autorov preto bolo nehistorizujúci muzikálový príbeh podporiť súčasnou hudbou, ktorá vznikla na texty. Klasický hovorený text nahradil rytmizovaný. Herci tak majú náročnú úlohu prechádzať z rytmického rozprávania do spevu a naopak. Najviac sa to prejavuje v postave mladého Jozefa II., ktorý bol rebelom a jeho spev môže pripomínať rap...  Osvietenú rakúsko-uhorskú panovníčku hrá Sisa Sklovska, jej syna Jozefa II. stvárňujú v alternácii Dávid Hartl a Martin Harich, dcéru Máriu Kristínu hrá Jana Lieskovská, v postave generála Hadíka sa predstaví Braňo Deák. V paralelnom príbehu mladej vdovy Magdalény, ktorú obvinia z bosoráctva, účinkujú Petra Dubayová v alternácii s Viktóriou Matušovovou. 

Foto: René Miko

Trend: Až 54 % európskych firiem čelilo kybernetickému útoku

Viac ako polovica európskych podnikov (54 %) čelila v priebehu uplynulých 24 mesiacov najmenej jednému kybernetickému útoku, ktorý viedol k narušeniu ich činnosti. V mnohých prípadoch útočníci nezanechali po útoku žiadnu stopu o svojej identite, čo opäť upriamuje pozornosť na náročnú úlohu vyšetrovacích tímov.

Podľa prieskumu Kaspersky Lab, ktorý sa pozrel na európske organizácie z kyberbezpečnostnej perspektívy, vo väčšine prípadov útoky vyústili do narušenia služieb (31 %), problémov s integritou údajov (18 %) a časť z nich spôsobila stratu údajov (15 %). Najväčším rizikám v tomto kontexte čelia firmy vo Veľkej Británii a Španielsku, pričom v posledných dvoch rokoch takéto nepríjemné skúsenosti potvrdilo až 64 % respondentov z týchto krajín. Aj keď veľké podniky tradične disponujú väčším rozpočtom na IT ako malé a stredné podniky, až 64 % korporácií čelilo kybernetickému útoku, ktorý viedol k jednému z vyššie spomínaných problémov, v porovnaní s 45 % malých a stredných podnikov. Viac ako jeden z piatich respondentov (21 %) tvrdí, že počet kybernetických útokov na ich organizáciu sa v posledných 12 mesiacoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil, zatiaľ čo v 42 % prípadov bol približne rovnaký. Okrem toho narastá aj zložitosť kybernetických útokov, pričom jeden z piatich IT manžérov tvrdí, že aktéri útoku, ktorí na nich útočia, nezanechali za sebou žiadnu stopu, ktorá by viedla k odhaleniu ich identity.

„Je obzvlášť zaujímavé a znepokojujúce, že viac ako polovica podnikov v Európe čelila v posledných 24 mesiacoch kybernetickému útoku, ktorý narušil ich činnosť alebo spôsobil iné druhy škôd. Skutočnosť, že šanca stať sa obeťou útoku je v súčasnosti jedna ku dvom, je varovný signál pre majiteľov podnikov a IT manažérov, aby posilnili svoju ochranu. Výsledky prieskumu tiež potvrdzujú ďalší trend, na ktorý odborníci z odvetvia kybernetickej bezpečnosti už nejaký čas upozorňujú. Útočníci sa nenápadne infiltrujú a niekedy po sebe zanechávajú len veľmi málo alebo dokonca žiadne stopy, čo sťažuje prácu vyšetrovateľov a zdôrazňuje význam spolupráce medzi odborníkmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti", varuje Miroslav Kořen.

Aktuálne: Nové rýchlonabíjacie stanice pre elektromobily

Počet majiteľov elektrických bicyklov a automobilov sa aj vďaka ekologickej gramotnosti neustále zvyšuje. Využívať budú môcť aj nové rýchlonabíjacie stanice vo vybraných prevádzkach Kauflandu vo viacerých mestách Slovenska.

V Považskej Bystrici bola inštalovaná nabíjačka pre elektrobicykle. V Trnave na Trstínskej ceste je nainštalovaná rýchlonabíjacia stanica pre elektrobicykle a druhá pre automobily. Jedna nabíjačka pre automobily a jedna pre elektrobicykle bola spustená aj v Bratislave na Trnavskej ceste. Všetky nabíjacie stanice zákazníci nájdu na parkoviskách pri prevádzkach Kaufland. Dostupné sú od marca 2019.

Inštalované sú nabíjacie stanice ABB Terra 54. Sú vybavené 3 nabíjacími konektormi. Z nich sú dva DC (direct current) na jednosmerný prúd s výkonom 50 kW a jeden AC (alternating current) na striedavý prúd s výkonom 43 kW. Vďaka rôznym typom konektorov sú nabíjacie stanice ABB vhodné pre všetky elektrické vozidlá na trhu Európskej únie. Je možné aj nabíjanie dvoch vozidiel zároveň cez jeden DC konektor a jeden AC konektor. Všetky konektory sú rýchlonabíjacie a vozidlá dokážu nabiť na 80 % plnej kapacity už do pol hodiny. Vďaka tomu si zákazníci stihnú pohodlne nabiť vozidlá počas nákupu.

piatok 22. marca 2019

Upozorňujeme: Falošné emaily s vydieraním

Bezpečnostná spoločnosť Eset varuje pred podvodnými emailovými správami, ktoré sa snažia vymámiť peniaze hlavne od ľudí, ktorí sledujú on-line pornografické videá. Tento podvod sa šíri aj na Slovensku.

Útočník v správach tvrdí, že hekol zariadenie obete, vďaka čomu si danú osobu nahral pri sledovaní pornografického obsahu. Na videu má podľa vlastných slov zachytené nielen správanie používateľa pred webkamerou, ale aj to, čo si on-line pozeral. „Za utajenie nevhodného materiálu útočník žiada 1.000 dolárov v bitcoinoch, no videli sme už aj iné správy žiadajúce nižšie sumy. Obeť má na zaplatenie 48 hodín od otvorenia emailu. Ak na tieto podmienky nepristúpi, kyberzločinec sa vyhráža, že rozpošle inkriminované video všetkým kontaktom, ktoré sa mu podarilo z nainfikovaného zariadenia ukradnúť", vysvetľuje špecialista na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič. Ide však o podvod a pokus o vydieranie, útočník v skutočnosti žiadne inkriminujúce video nemá.

Podobné emailové podvody alebo takzvané scamy nie sú ničím novým a objavujú sa už roky. Takáto schéma, ktorá väčšinou žiada od obete len peňažné výkupné, sa nazýva anglickým pojmom sextortion. O sextortion ide aj v prípadoch, keď má útočník reálne fotografie obete získané napríklad z intímnej konverzácie s nastrčenou volavkou. Obzvlášť nebezpečným je, ak v prípade obete ide o dieťa. V čom sa aktuálny scam zo slovenských schránok líši od svojich predchodcov, je pomerne kvalitné sociálne inžinierstvo. Email totiž obeť dostane „z vlastnej adresy", čo podporuje slová útočníka o napadnutí zariadenia. Že ide o falošnú hlavičku obeť zistí len vďaka odborníkom a často až po tom, čo zaplatí. Faktorom, ktorý útočníkom pomohol vytvoriť efektívny scam, je aj samotná téma pornografie. Mnohí používatelia totiž stránky s takýmto obsahom navštevujú a predstava, že by sa o ich správaní dozvedela rodina, známi, kolegovia či biznis partneri, je pre nich mimoriadne nepríjemná.

„Ak podobný email nájdete aj vy vo svojej schránke, konajte pomaly, rozvážne a vyvarujte sa unáhlených krokov. Na scam v prvom rade neodpovedajte, nesťahujte si jeho prílohy, neklikajte na vložené linky a útočníkom určite neposielajte peniaze. V prípade, že útočník uvádza vaše skutočné heslo, odporúčam zmeniť si ho a aktivovať si na danej službe dvojfaktorovú autentifikáciu. Vo viacerých prípadoch totiž prihlasovacie údaje útočníci naozaj otestujú a heknutý účet používajú prinajmenšom na ďalšie šírenie svojich správ. Svoje zariadenie si tiež preskenujte spoľahlivým bezpečnostným softvérom, aby ste sa vyhli infekcii a ďalším problémom, napríklad zneužitiu zabudovanej webkamery. To sa dá napríklad obyčajným prelepením jej objektívu", radí Kubovič.

eLeniency: Nový on-line nástroj

Európska komisia spustila on-line nástroj eLeniency, ktorého cieľom je uľahčiť podnikom a ich právnym zástupcom predkladanie vyhlásení a dokumentov v rámci konaní o zhovievavosti a urovnaní v prípadoch kartelov, ako aj v rámci spolupráce v nekartelových prípadoch.

V rámci konaní o zhovievavosti a urovnaní v prípadoch kartelov, ako aj konaní týkajúcich sa spolupráce v nekartelových prípadoch, už podniky a ich právni zástupcovia majú možnosť predkladať vyhlásenia a dokumenty (písomne aj ústne). Nový nástroj eLeniency umožňuje podnikom a ich právnikom v takýchto konaniach predkladať vyhlásenia a podania on-line – ako súčasť žiadostí o zhovievavosť s cieľom získať oslobodenie od pokút alebo zníženie pokút, ako súčasť konaní o urovnaní, alebo v rámci spolupráce v nekartelových prípadoch.

Podniky alebo ich právnici tak už nebudú musieť prísť do priestorov Európskej komisie, aby poskytli ústne vyhlásenia, ako to bolo doteraz. eLeniency bude k dispozícii na internetovej stránke https://eleniency.ec.europa.eu 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Prístup je zabezpečený a obmedzený. Systém eLeniency poskytuje rovnaké záruky, pokiaľ ide o dôvernosť a právnu ochranu, aké sú poskytované v rámci tradičného postupu. Všetky údaje sa prenášajú zabezpečeným spôsobom a nedajú sa kopírovať ani vytlačiť. Použitie systému eLeniency je dobrovoľné. Podniky a ich právnici môžu naďalej, ak sa tak rozhodnú, predkladať vyhlásenia a podania v rámci aktuálne platného ústneho postupu.

eLeniency je jedným z viacerých digitálnych on-line riešení podporovaných programom ISA2, ktoré sa budú postupne zavádzať v rokoch 2019 a 2020 s cieľom uľahčiť zasielanie dôverných dokumentov (platforma na výmenu eTrustEx), spracovávanie žiadostí o dôverné zaobchádzanie (eConfidentiality) a žiadostí o informácie (eRFI) v rámci konaní EÚ týkajúcich sa hospodárskej súťaže. Program ISA2 podporuje rozvoj digitálnych riešení pre modernizáciu verejných správ. Vyvinuté riešenia umožňujú orgánom verejnej správy, podnikom a občanom v Európe digitálne komunikovať, čo všetkým zúčastneným stranám ušetrí čas a náklady.

Radíme: Neničte si svoje vozidlo šoférskymi zlozvykmi

Pozor na chyby pri šoférovaní, ktoré nás v konečnom dôsledku môžu vyjsť poriadne draho: noha odložená na spojke, neutrál pri jazde z kopca či zaradená rýchlosť pri státí na križovatke.

Zlozvykov pri šoférovaní je neúrekom, pričom každý z nich má rozdielny dopad na peňaženku vodičov či následnú možnosť výhodne auto v budúcnosti predať. Prinášame prehľad niektorých nešvárov či nevhodného správania sa k vozidlu, ktorých sa často motoristi dopúšťajú.

Spojka: Veľa vodičov pravidelne trápi práve túto časť auta. Či už si dávajú nohu na spojkový pedál miesto toho, aby si ju opreli vedľa, alebo ju zbytočne stláčajú. „Stáť na červenú alebo ísť celú dobu v kolóne so stlačenou spojkou namiesto toho, aby vyradili na neutrál, je spoľahlivou cestou, ako spojke skrátiť život. Spojka je rozpojená a jej ložisko tým trpí. Rada je jednoduchá, keď s autom vodič stojí alebo spomaľuje do úplného zastavenia, mal by vždy zaradiť neutrál“, odporúča Petr Vaněček. Ďalším prehreškom je používanie zaradenej jednotky len preto, aby sa vozidlo nepohlo, keď vodič chce stáť v kopci. Prekĺzavajúca spojka sa prehrieva a extrémne opotrebúva.

Neutrál pri jazde z kopca: Častým prehreškom vodičov, ktorý je zväčša podnietený snahou ušetriť, je vyradenie rýchlosti na neutrál pri jazde z kopca a používanie brzdy. Takto si však motorista nielenže veľmi rýchlo opotrebuje brzdové doštičky, ale môže seba a celú posádku aj ohroziť na živote. V prípade dlhého klesania totiž hrozí, že brzdy „uvarí“ a už nedobrzdí. Pri dlhom státí na brzdách bez oddychu sa dokonca môžu skrútiť brzdové kotúče. Vyradením rýchlosti vodič neušetrí takmer žiadne palivo. Pri jazde z kopca je teda lepšie podradiť a brzdiť motorom.

Rýchly rozjazd v zime: V zimnom období si motoristi ničia vozidlá rýchlym rozjazdom bez zahriatia. Premrznutý motor, prevodovka, ale napríklad aj časti podvozku sa zahrievajú pomalšie a sú citlivejšie na zaobchádzanie. Vhodné je vyraziť pomalším tempom a nevytáčať pri tom motor do vyšších otáčok. Týmto spôsobom sa všetky komponenty (nielen motor, ale i prevodovka, diferenciál, tlmiče, atď.) pomaly súčasne zahrievajú a vozidlo je tak po 10-20 minútach jazdy pripravené na plné nasadenie.

Parkovacia brzda: Vodiči sa hlavne pri parkovaní v zimných mesiacoch boja, že im zatuhne ručná brzda, to však už pri dnešných vozidlách neplatí. Pri státí na rovine stačí zaradená jednotka alebo spiatočka. Parkovaciu brzdu by však mali vodiči zatiahnuť vždy, keď auto odstavia v kopci. „V motoroch sú často používané pre pohon rozvodov reťaze. Ak nie je zatiahnutá parkovacia brzda, je reťaz rozvodov vystavená vyššej námahe. Reťaz sa tak môže predčasne vyťahať“, vysvetľuje P. Vaněček. Parkovaciu brzdu taktiež nie je dobré ťahať tzv. cez zuby, teda bez používania tlačidla pre uvoľnenie brzdy aj keď ju vodič zaťahuje. Nie je to síce veľká chyba, ale prečo si auto zbytočne ničiť.

štvrtok 21. marca 2019

Google: Pokuta 1,49 mld. eur za nekalé praktiky pri internetovej inzercii

Európska komisia udelila Google pokutu 1,49 mld. eur (1,29% obratu spoločnosti v roku 2018) za porušenie antitrustových pravidiel Európskej únie (EÚ). Spoločnosť zneužila svoje dominantné postavenie na trhu tým, že v zmluvách s tretími stranami zaviedla niekoľko obmedzujúcich ustanovení, ktoré bránili jej konkurentom umiestňovať na webové stránky vlastné reklamy zobrazujúce sa pri vyhľadávaní on-line.

Spoločnosť Google poskytovala služby sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania on-line obchodne najvýznamnejším uverejňovateľom prostredníctvom dohôd, o ktorých strany rokovali individuálne. Európska komisia (EK) v priebehu vyšetrovania preskúmala stovky takýchto dohôd a zistila, že počnúc rokom 2006 spoločnosť Google zahŕňala do svojich zmlúv doložky o exkluzivite. Uverejňovatelia tak mali zakázané umiestňovať na stránky s výsledkami vyhľadávania akékoľvek vyhľadávacie reklamy konkurentov. Rozhodnutie sa týka uverejňovateľov, ktorých dohody so spoločnosťou Google vyžadovali takúto exkluzivitu pre všetky ich webové stránky. Od marca 2009 spoločnosť Google postupne začala nahrádzať doložky o exkluzivite takzvanými doložkami o „favorizovanom umiestňovaní“. Uverejňovatelia nimi boli viazaní vyhradiť na stránkach s výsledkami vyhľadávania najziskovejší priestor reklamám spoločnosti Google. V dohodách bol takisto stanovený minimálny počet reklám Google, ktoré sa museli uverejniť. V dôsledku toho konkurenti spoločnosti Google nemohli umiestňovať svoje vyhľadávacie reklamy na najviditeľnejších a najčastejšie otváraných častiach webových stránok s výsledkami vyhľadávania. Od marca 2009 spoločnosť Google zahŕňala do dohôd aj doložky, podľa ktorých uverejňovatelia museli žiadať spoločnosť Google o písomný súhlas pred vykonaním akýchkoľvek zmien v spôsobe, akým sa zobrazujú konkurenčné reklamy. Spoločnosť Google vďaka tomu mala kontrolu nad tým, aké atraktívne sú konkurenčné vyhľadávacie reklamy, a teda aj ako často sú otvárané.

Webové portály majú často zabudované funkcie vyhľadávania. Keď ich používateľ využije, zobrazia sa mu jednak výsledky vyhľadávania aj reklamy, ktoré sa objavujú popri nich. Google poskytuje tieto vyhľadávacie reklamy prostredníctvom funkcie AdSense for Search majiteľom internetových stránok a je sprostredkovateľom medzi inzerentmi a vlastníkmi webových stránok. Spoločnosť Google bola najsilnejším hráčom v oblasti sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania on-line v Európskom hospodárskom priestore (EHP) – medzi rokmi 2006 a 2016 mala trhový podiel nad 70 %. V roku 2016 mala už vyše 90 % trhový podiel na vnútroštátnych trhoch so všeobecným vyhľadávaním a vyše 75 % trhový podiel na väčšine vnútroštátnych trhov s inzerciou v rámci vyhľadávania on-line vďaka svojmu hlavnému produktu – vyhľadávaču Google, ktorý poskytuje výsledky vyhľadávania spotrebiteľom.

Spoločnosť prestala s nelegálnymi praktikami pár mesiacov po tom, ako Európska komisia v júli 2016 vydala oznámenie námietok v súvislosti s týmto prípadom. V júni 2017 EK uložila Google pokutu 2,42 mld. eur za zneužitie svojho dominantného postavenia vyhľadávača tým, že poskytla nezákonnú výhodu vlastným službám porovnávania cien. A v júli 2018 EK udelila Google pokutu 4,34 mld. eur za nezákonné praktiky týkajúce sa mobilných zariadení využívajúcich systém Android na posilnenie dominantného postavenia vyhľadávača Google.

EU: Boj proti praniu špinavých peňazí

Európsky parlament (EP) vyjadril poľutovanie nad tým, že členské štáty potopili snahu Európskej komisie zaradiť na čiernu listinu Európskej únie (EÚ) v oblasti prania špinavých peňazí nové krajiny.

Uznesenie EP je reakciou na rozhodnutie Rady (ministrov) EÚ zamietnuť návrh aktualizovaného zoznamu 23 krajín, ktoré vykazujú strategické nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Predložený zoznam vysokorizikových krajín vypracovala Európska komisia (EK) na základe smernice proti praniu špinavých peňazí. Parlament ocenil jej úsilie a pripomenul, že tento prístup bol v minulosti akceptovaný tak poslancami ako aj ministrami členských štátov. Presadzuje preto, aby sa postup preverovania krajín a následného prijímania rozhodnutí uskutočňoval výlučne na základe dohodnutej metodiky. Uznesenie sa tiež venuje Rusku, ktoré nebolo zaradené na navrhovanú čiernu listinu. Poslanci však pripomínajú, že opatrenia krajiny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vykazujú nedostatky, ktoré vyvolali znepokojenie viacerých parlamentných výborov.

Navrhovaná čierna listina Európskej komisie pozostávala z 23 krajín a území: Afganistan, Etiópia, Irak, Irán, Jemen, Kórejská ľudovodemokratická republika, Pakistan, Srí Lanka, Sýria, Trinidad a Tobago a Tunisko sa na nej nachádzajú už dnes. Rozšíriť sa mala o Americkú Samou, Bahamy, Botswanu, Ghanu, Guam, Líbyu, Nigériu, Panamu, Portoriko, Samou, Saudskú Arábiu, Americké Panenské ostrovy. Zaradenie krajiny či územia na čiernu listinu neznamená uvalenie hospodárskych alebo diplomatických sankcií. Tento krok však núti takzvané povinné subjekty, akými sú banky, kasína či realitné kancelárie, uplatňovať pravidlá zvýšenej ostražitosti a povinnej kontroly pri transakciách, ktorých súčasťou sú tieto krajiny. Mal by tiež zabezpečiť, že finančný systém EÚ bude pripravený zabrániť riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu prostredníctvom týchto krajín. Podľa členských štátov EÚ bol proces aktualizácie čiernej listiny nejasný a potenciálne právne napadnuteľný. Objavili sa však informácie o intenzívnom lobistickom tlaku na členské štáty, a to najmä zo strany Spojených štátov a Saudskej Arábie.

Európska komisia by mala po zamietavom stanovisku ministrov navrhnúť nový zoznam vysokorizikových krajín so strategickými nedostatkami v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ budú mať následne mesiac na to, aby čiernu listinu vetovali. Ak sa tak nestane, automaticky vstúpi do platnosti.

Radíme: Hrozby zahraničného obchodu

Dlhé splácanie faktúr, pomalé súdy či neefektívne konkurzy. Krajiny, do ktorých slovenské firmy najviac exportujú, často bojujú aj s týmito problémami. S čím by mali podnikatelia rátať, ak chcú obchodovať s odberateľmi v Nemecku, Česku, Poľsku, Maďarsku či Francúzsku?

Obchodovanie s Nemeckom: Až 20 % slovenského exportu smeruje do Nemecka. Táto krajina má jeden z najvyšších ratingov AA1 a pre podnikateľov predstavuje nízke riziko. Platobné správanie domácich firiem je dobré, doba splatnosti je podľa údajov z roku 2016 priemerne 53 dní. Nemeckým podnikateľom záleží na tom, aby si zachovali čo najlepšiu kreditnú históriu, a preto sa s platbami snažia nemeškať. V prípade, že sa však dostanú do problémov a čelia konkurzu, je pre veriteľov ťažké dostať sa k svojim peniazom. Tamojší systém im neposkytuje dostatočnú podporu. Podľa štúdie Euler Hermes by sa počet insolvencií v Nemecku mal v roku 2019 udržať zhruba na rovnakej úrovni ako doteraz.

Obchodovanie s Českom: Druhým najväčším exportným partnerom Slovenska je Česko, smeruje tam až 13 % vývozu. Krajina je hodnotená vysokým ratingom A1, čo tiež znamená nízke riziko pre podnikateľov. Platobná kultúra domácich spoločností je vo všeobecnosti dobrá, splácanie záväzkov trvá v priemere 40 dní. Riešenie sporov však môžu sprevádzať ťažkosti. „Súdny systém je zložitý a kritizovaný za nedostatok transparentnosti a nezávislosti. Súdne konania bývajú príliš zdĺhavé a nákladné, pričom presadzovanie ich rozhodnutí môže byť problematické“, uvádza Euler Hermes. Počet insolvencií v Česku sa má v tomto roku znížiť o 10 %.

Obchodovanie s Poľskom: Do Poľska smeruje 9 % exportu, rating krajiny BB1 stále patrí k nižšiemu riziku pre podnikateľov. Priemerná doba splatnosti firiem je 58 dní. Podnikatelia, ktorí narazia na dlžníkov, by však mali zvoliť skôr mimosúdne riešenie, ktoré je efektívne a môže prebehnúť aj v zrýchlenom režime. Naopak, konkurzné konania v krajine sú poisťovňou pohľadávok hodnotené ako vysoko rizikové a na získanie dlžných peňazí sa pomocou nich netreba spoliehať. Počet insolvencií sa má v roku 2019 zvýšiť, a to o 5 %.

Obchodovanie s Maďarskom: Do prvej päťky krajín, s ktorými slovenské firmy najintenzívnejšie obchodujú, patrí aj Maďarsko. Smeruje sem 7 % exportu. Rating B2 je horší ako v prípade ostatných krajín, znamená pre podnikateľov stredné riziko. Neisté je splácanie platieb aj výsledky súdnych či konkurzných konaní. Splácanie faktúr trvá priemerne 35 dní, ale presná doba sa môže výrazne líšiť podľa odvetvia. „Jedinou účinnou možnosťou ostáva dohodnutie sa s dlžníkmi, čiže mimosúdne riešenie sporov. Vnútroštátne súdy sú totiž známe zdĺhavosťou a nákladovosťou. Systém v krajine dostatočne nechráni obchodníkov pred neistým správaním domácich spoločností“, upozorňuje Euler Hermes. Očakáva sa, že počet insolvencií v Maďarsku sa v tomto roku zníži o 11 %.

Obchodovanie s Francúzskom: Francúzsko ukrajuje zo slovenského exportu 6 %. S ratingom AA1 predstavuje, rovnako ako Nemecko, krajinu s veľmi nízkym rizikom pre podnikateľov. Domáce firmy sa však majú v čom zlepšovať, priemerná doba splatnosti je oproti európskym štandardom stále dosť dlhá – 73 dní. Francúzske súdy sú pomerne spoľahlivé a rozhodujú včas, bez prieťahov. V prípade, že domáce firmy pristúpia k likvidácii, však majú ich veritelia len veľmi nízke šance na získanie svojich peňazí. Počet insolvencií v krajine sa má v roku 2019 zvýšiť o dve percentá.

Nech už firmy obchodujú doma alebo kdekoľvek v zahraničí, rozhodne sa odporúča preverovať si bonitu svojich odberateľov a to hlavne tých nových, ktorých ešte nepoznajú a chrániť sa voči možnému neuhradeniu ich faktúr.


streda 20. marca 2019

Zelená domácnostiam II: Dotácie na slnečný kolektor

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v utorok uviedla prvým kolom projekt podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II prideľovaním poukážok domácnostiam, ktoré majú záujem o slnečné kolektory.

Pre prvé kole bolo určených 800.000 eur vo forme 457 poukážok pre domácnosti mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pri pokračovaní projektu sa budú žiadosti schvaľovať v poradí, v akom budú doručené. SIEA plánuje v roku 2019 dvadsať kôl na vydávanie poukážok s alokovanou sumou minimálne 12,1 milióna eur. Stále platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1.750 eur na slnečné kolektory, 3.400 eur na tepelné čerpadlo, 1.500 eur na kotly na biomasu a 1.500 eur pri fotovoltických systémoch.

V rámci projektu Zelená domácnostiam II by malo byť podľa odhadov SIEA do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja 25.000 inštalácií s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov. V pilotnom projekte Zelená domácnostiam bolo podľa SIEA od roku 2015 podporených 18.501 inštalácií.

Výzva: Podpora duševného zdravia na rok 2019

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory duševného zdravia na rok 2019. Celkovo na to vyčlenilo 100.000 eur, pričom maximálna výška jednej dotácie je 33.000 eur a najnižšia výška 7.000 eur.

Predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je možné do 20. mája. Žiadosti následne vyhodnotí komisia zriadená ministerstvom zdravotníctva. Cieľom je podpora zachovania duševného zdravia, psychohygieny, zdravého životného štýlu, rozvoj komunitnej starostlivosti o duševne chorých - programy zamerané na podporu všetkých vekových skupín s akcentáciou na podporu zachovania duševného zdravia detí a adolescentov a integráciu duševne chorých do komunity. Žiadať o dotáciu môžu právnické aj fyzické osoby.

Okrem podrobného projektu so štruktúrovaným rozpočtom žiadateľ predkladá doklad o zriadení alebo založení (ak je žiadateľ právnická osoba), doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov aj čestné vyhlásenie o vyrovnaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. Ďalšími povinnými dokladmi sú: potvrdenie konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, potvrdenie príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, čestné vyhlásenie, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, potvrdenie inšpektorátu práce, že neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Rovnako musí žiadateľ poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Napokon aj doklad, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

EU: Nové pravidlá proti nekalému obchodovaniu

Európsky parlament schválil návrh smernice, ktorá zvyšuje ochranu poľnohospodárov pred nekalými obchodnými praktikami zo strany odberateľov.

Európsky parlament (EP) opakovane vyzýval na prijatie opatrení voči uplatňovaniu nekalých obchodných praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci, a to minimálne od roku 2010, kedy bolo prijaté uznesenie o spravodlivých príjmoch pre poľnohospodárov a lepšom fungovaní potravinového reťazca v Európe. Európska komisia odhaduje, že malé a stredné podniky v sektore poľnohospodárstva a spracovania potravín v Európskej únii (EÚ) strácajú v dôsledku nekalých obchodných praktík každoročne približne 2,5 - 8 miliárd eur, teda 1% - 2% ich obratu.

Nová legislatíva stavia niektoré obchodné praktiky mimo zákon. Týka sa to napríklad:
* neskorých platieb za dodané produkty (neskôr ako 30 dní za potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze, viac ako 60 dní za ostatné produkty),
* neskorých zrušení či jednostranných a retroaktívnych zmien objednávok,
* odmietnutia požiadavky dodávateľa, napríklad poľnohospodára, na uzatvorenie písomnej zmluvy s odberateľom, napríklad s obchodníkom, o dodaní produktu,
* zneužitia dôverných informácií,
* hrozieb či samotnej realizácie odvetných obchodných opatrení zo strany odberateľa voči dodávateľovi - napríklad vyradenia výrobku dodávateľa z ponuky odberateľa či zdržiavanie platieb za dodaný tovar - ako reakcie na uplatňovanie si zmluvných práv dodávateľa či na podanie sťažnosti dodávateľa na odberateľa.

Odberatelia už nebudú môcť vyžadovať, aby dodávatelia zaplatili za nimi nezavinené znehodnotenie či stratu poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ku ktorým došlo v priestoroch odberateľa, či aby prispievali na náklady súvisiace s preskúmavaním sťažností spotrebiteľov, pokiaľ z ich strany nedošlo k pochybeniu. Ďalšie praktiky, ako napríklad vracanie objednaných no nepredaných produktov dodávateľovi bez akejkoľvek platby, požadovanie platby za zaradenie produktu do ponuky odberateľa, vyžadovanie finančnej účasti dodávateľa na propagácii výrobku, ale aj prenášanie nákladov na zľavy či akcie na dodávateľa, by mali byť zakázané za predpokladu, že sa na nich dodávateľ s odberateľom nedohodnú vopred.

Producenti budú môcť podávať sťažnosti v krajine, kde majú sídlo, a to aj v prípade, že sa stali obeťou nekalých obchodných praktík v inom členskom štáte EÚ. Sťažnosťami sa budú zaoberať na to určené vnútroštátne orgány, ktoré budú zodpovedné za vyšetrovanie situácie a jej nápravu. Nové pravidlá majú chrániť malých a stredných dodávateľov, ktorých ročný obrat je menší ako 350 miliónov eur. Títo dodávatelia budú rozdelení do piatich kategórií - s ročným obratom do dvoch, desiatich, päťdesiatich, stopäťdesiatich a tristopäťdesiatich miliónov eur, pričom najväčšia ochrana sa bude vzťahovať práve na najmenších producentov.

Smernicu proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci, na ktorej sa v decembri dohodli vyjednávači EP so zástupcami Rady (ministrov) EÚ, musia po poslancoch ešte formálne schváliť aj ministri krajín únie, aby mohla vstúpiť do platnosti. Členské štáty budú mať následne dvadsaťštyri mesiacov na transpozícii nových pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Ustanovenia novej legislatívy nadobudnú účinnosť tridsať mesiacov po jej vstupe do platnosti.

utorok 19. marca 2019

Výzva: Vzdelanie v zahraničí

Nadácia SPP už po jedenástykrát podporí študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem získavať kvalitné vzdelanie v zahraničí. Do štipendijného programu Hlavička môžu svoje žiadosti zasielať do 11. apríla 2019.

Štipendium je určené pre vysokoškolských študentov, ktorí študujú v odbore právo, ekonomika, informatika, technika, prírodné a humanitné vedy alebo v oblasti medicíny. V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá študentom na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže, výskumné pobyty kdekoľvek vo svete. V tomto ročníku Nadácia SPP vyčlenila na podporu študentov celkovo 30.000 eur. O finančnú podporu môže požiadať každý študent, ktorý má záujem prehlbovať svoje vedomosti a know-how vo svojom odbore a predstaví vedecký, odborný alebo praktický projekt, ktorému sa plánuje venovať. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3.000 eur.

Študenti môžu posielať svoje projekty s priloženými dokumentmi do polnoci 11. apríla 2019. Bližšie informácie o podmienkach získania štipendia nájdete na nadaciaspp.sk. Výber štipendistov bude realizovaný na základe posúdenia predloženého projektu, motivačného listu, referenciám a predpokladom študenta výberovou komisiou, ktorá bude pozostávať zo zástupcov vysokých škôl a nezávislých odborníkov z akademickej oblasti. Výsledky štipendijného programu Hlavička budú zverejnené 6. mája 2019 na web stránke nadácie.


Radíme: Daňová úľava pri treťom pilieri

Tretí pilier, doplnkové dôchodkové sporenie ponúka možnosť odpočítať si príspevky, ktoré ste do neho vložili. Nezabudnite to vyznačiť v daňovom priznaní, alebo požiadať vášho zamestnávateľa.

Z daní je možné aktuálne odpočítať vklady do výšky 180 eur ročne. Daňová úspora tak môže ročne dosiahnuť 34,20 eur. Ak si teda do III. piliera posielate aspoň 15 eur mesačne, môžete si znížiť daňový základ o spomínaných 180 eur. Ak máte zmluvu uzatvorenú po roku 2014, stačí o to požiadať zamestnávateľa. Ak máte staršiu zmluvu, viete si daňovú úľavu zaistiť dodatkovaním vašej účastníckej zmluvy.

„Ak ste zamestnancom a zamestnávateľ vám zráža príspevok z čistej mzdy, do úhrnu zaplatených príspevkov sa zahrnie aj suma zrazená zo mzdy za 12/2018 vyplatenej do 31. 1. 2019. Potvrdenie vystavené DDS obsahuje príspevky daňovníka zaplatené v zdaňovacom období, t. j. do 31. 12. 2018 a zamestnanec ho v tomto prípade nemusí priložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie (t. j. dokladá ho len v prípade osobného platenia príspevkov mimo zamestnávateľa)“, uvádza Mgr. Ivana Skokanová.

EU: Vízový informačný systém

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili svoju predstavu vylepšenia vízového informačného systému Európskej únie (EÚ), od ktorého si sľubujú zefektívnenie reakcií EÚ na bezpečnostné a migračné výzvy.

Vízový informačný systém (VIS) je databázou EÚ využívanou vnútroštátnymi orgánmi na kontrolu občanov tretích krajín, ktorí na vstup do schengenského priestoru potrebujú víza. Parlament od reformy VIS očakáva zefektívnenie reakcií na meniace sa bezpečnostné a migračné výzvy a zlepšenie kontrol na vonkajších hraniciach EÚ.

Poslanci v rámci reformy VIS presadzujú:
* povinné bezpečnostné kontroly s využitím všetkých databáz EÚ, ktoré by mohli odhaliť žiadateľov využívajúcich viacero identít a identifikovať osoby predstavujúce riziko z pohľadu bezpečnosti či neregulárnej migrácie;
* rozšírenie databázy o držiteľov dlhodobých víz, takzvaných zlatých víz, ako aj povolení na pobyt s cieľom odstrániť bezpečnostné nedostatky aktuálneho systému;
* zníženie veku, od ktorého sa do systému vkladajú odtlačky prstov a podoba tváre žiadateľa, z dvanástich na šesť rokov, s cieľom uľahčiť pátranie a identifikáciu nezvestných detí či rodinných väzieb. Odtlačky by sa nemali odoberať osobám starším ako 70 rokov;
* uľahčenie prístupu Europolu a orgánov činných v trestnom konaní k údajom v databáze za účelom ich využitia na identifikáciu obetí trestných činov alebo dosiahnutia pokroku vo vyšetrovaní obzvlášť závažných trestných činov či terorizmu.

Vízový informačný systém pomáha od roku 2011 vízovým, pohraničným, azylovým a migračným orgánom kontrolovať občanov tretích krajín, ktorí potrebujú na vstup do schengenského priestoru víza. Členské štáty každoročne vybavia približne 18 miliónov žiadostí o krátkodobé schengenské víza. Databáza VIS obsahovala v auguste 2018 viac ako 60 miliónov žiadostí o víza a 40 miliónov súborov odtlačkov prstov. Prijatý text predstavuje mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnej podobe reformy VIS.

pondelok 18. marca 2019

LIFE: Predbežná dohoda o finančnej podpore

Európsky parlament a Rada dospeli k predbežnej dohode o Programe pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE ako súčasť dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027. Pôjde o jeden z nástrojov, ktorý Európskej únii (EÚ) umožní dosiahnuť jej klimatické ciele a stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050.
Program LIFE patrí medzi finančné programy EÚ, v prípade ktorých Európska komisia navrhuje najväčšie pomerné zvýšenie financovania na roky 2021 až 2027. Komisia navyše navrhla výdavky vo výške najmenej 25 % zo všetkých programov EÚ na boj proti klimatickým zmenám.

Hlavné prvky nového programu LIFE (2021 – 2027):
· Pokračujúca podpora obehového hospodárstva a posilnenie zmiernenia zmeny klímy.
· Zvýšená podpora prechodu na čistú energiu (nový špecifický podprogram, ktorý stimuluje investície a podporuje činnosti zamerané na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä v regiónoch Európy, ktoré zaostávajú v prechode na čistú energiu).
· Zvýšená podpora ochrany prírody a biodiverzity (súčasťou budú aj nové, osobitné „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“, ktoré umožnia členským štátom začleniť ciele politiky v oblasti prírody a biodiverzity do iných politík a programov financovania, napr. poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka).
· Jednoduchý a flexibilný prístup so zameraním na rozvoj a realizáciu inovatívnych spôsobov riešenia výziev v oblasti životného prostredia a klímy.

Predbežnú dohodu musí teraz formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Podmienkou zavedenia rozpočtových aspektov a príslušných horizontálnych ustanovení návrhu o budúcom programe LIFE je celková dohoda o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorého návrh Európska komisia predložila v máji 2018. Program pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE existuje od roku 1992 a je jedným z hlavných nástrojov EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy.

Aktuálne: Bezplatné overenie kvality vody z domácich studní

Pri príležitosti Svetového dňa vody môžete aj tento rok využiť bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.

Vzorky vody môžu záujemci priniesť v stredu 20. marca od 8.00 do 16.00 h do priestorov laboratórií Bratislavskej vodárenskej spoločnosť (BVS) na Bojnickej ulici 6 v Bratislave. Správny postup pri odbere vzorky vody: trojdecovú plastovú fľašu je potrebné najprv dôkladne vypláchnuť vodou. Voda sa nechá zhruba dve až päť minút odtiecť dostatočne silným prúdom a až potom sa plní do fľaše až po okraj tak, aby nad vrchnákom nebol takmer žiadny vzduch. Fľaša sa uzatvorí a po odovzdaní bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude uverejnený výsledok analýzy. Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke bvsas.sk alebo telefonicky na čísle 0850 123 122.

V stredu 20. marca bude bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody zo studní aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Vo vode budú hygienici kontrolovať hladinu dusičnanov a dusitanov. Záujemcovia môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých aspoň pollitrových fľašiach medzi 8.00 a 13.00 h na RÚVZ Bratislava na Ružinovskej ulici. Výsledky laboratórnych analýz budú zverejnené na webovej stránke ruvzba.sk a sociálnej sieti podľa prideleného identifikačného čísla. Vyšetrenie ďalších ukazovateľov kvality vody si možno dohodnúť v rámci platených služieb RÚVZ Bratislava.

Bezplatné rozbory vody na dusičnany sa budú tento rok vykonávať aj v zákazníckych centrách jednotlivých závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (zoznam je dostupný na webovej stránke spoločnosti). Otestovať si svoju vodu bude môcť verejnosť v piatok 22. marca od 7.00 do 13. 00 hod. Stačí priniesť vzorku vody v čistej, uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l. Výsledky rozboru budú zákazníkom oznámené hneď na mieste. Jedna fyzická osoba si môže nechať zanalyzovať max. 3 vzorky vody. V prípade záujmu o hromadnú analýzu (organizovanú pre väčší počet záujemcov starostom obce) je potrebné dohodnúť si termín vopred telefonicky na čísle: 055/7924 519. 

Radíme: Poznáte svoje práva?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti Európskeho dňa spotrebiteľov (15. marca) oboznamuje používateľov elektronických komunikačných (telekomunikačných) služieb s ich právami.

Záujemcovia môžu uzavrieť zmluvu s jedným aj viacerými telekomunikačnými operátormi podľa vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Pokiaľ záujemcov osloví niektorá z ponúk telekomunikačných operátorov, tak je potrebné, aby sa pred uzavretím zmluvy dôsledne oboznámili so všetkými podmienkami a cenami. RÚ rozhodne neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré záujemcovia získajú napr. rozhovorom s kamarátom alebo s predajcami služieb. V prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku (napr. telefonicky alebo cez internet) alebo mimo prevádzkových priestorov operátora máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní.

Účastníci verejnej telefónnej služby majú právo:
a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach,
b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach,
c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112,
d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112.
Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez "zmluvnej pokuty" odstúpiť. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať. V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby.

V prípade, že vám telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne alebo vám nesprávne vyúčtuje cenu za služby, tak máte právo uplatniť si u neho reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku daného operátora. Operátor je povinný oznámiť vám výsledok prešetrenia reklamácie písomne do 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy, alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva. V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu.

piatok 15. marca 2019

On-line: Niektoré súdne poplatky uhradíte aj elektronicky

Súdne poplatky na exekučné a upomínacie konanie je možné na Slovensku zaplatiť už aj elektronicky. Nevyhnutnosťou je mať ale elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Ministerstvo spravodlivosti sa vo využívaní elektronického platobného systému pripojilo k ministerstvu vnútra a ministerstvu dopravy a výstavby.

Podľa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR je úhrada poplatku pri platbe on-line automaticky spárovaná a návrh na začatie konania je ihneď k dispozícii súdu aj s informáciou o úhrade súdneho poplatku. Doteraz bolo nevyhnutné čakať na spárovanie zúčtovacích údajov, a to spravidla dva až tri pracovné dni.

Po odoslaní podania dostane používateľ do elektronickej schránky príkaz na úhradu a môže si zvoliť, aký typ platby preferuje. Na úhradu súdneho poplatku platí rovnaký postup, akoby občan chcel platiť za bežný on-line nákup. Pri platbe má na výber z viacerých možností (on-line platba kartou, bankový prevod, ekiosk, QR kód), avšak odporúčaný, najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je on-line platba kartou. Stačí zadať platobné údaje (meno držiteľa karty, číslo karty, dátum expirácie a CVC2 kód), kliknúť na tlačidlo Zaplatiť a transakcia je ihneď spracovaná.

Phishing: V roku 2018 opäť nárast

Anti-phishingový systém Kaspersky Lab zachytil v roku 2018 viac než 482 miliónov pokusov o návštevu podvodných webových stránok. V porovnaní s rokom 2017, kedy bolo zablokovaných 236 miliónov takýchto pokusov, ide o dvojnásobný nárast. Každoročný prírastok počtu phishingových útokov sa stal bežným javom, avšak údaj z vlaňajška naznačuje výrazný nárast využívania a popularity tohto typu útokov.

Phishing je jedným z najflexibilnejších typov útoku v oblasti „sociálneho inžinierstva", pretože môže byť maskovaný mnohými spôsobmi a použitý na rôzne účely. Na vytvorenie phishingovej stránky stačí urobiť repliku populárnej alebo dôveryhodnej webstránky, prilákať nič netušiacich používateľov a oklamať ich tak, aby ochotne zadali svoje osobné údaje. Často ide o finančné údaje, napríklad heslá bankových účtov, alebo údaje o platobných kartách, či prístupové poverenia pre účty sociálnych médií. Nástrojom phishingového útoku môže byť aj e-mail, prostredníctvom ktorého útočník navedie obeť, aby otvorila škodlivú prílohu alebo klikla na link, ktorý následne stiahne malvér do počítača. Dôsledky takýchto útokov môžu byť rôzne, od straty peňazí až po napadnutie celej firemnej siete.

Viac ako 44 % všetkých phishingových útokov zistených technológiami spoločnosti cielilo na banky, platobné systémy a on-line obchody. To znamená, že v roku 2018 sa vyskytlo takmer toľko výhradne finančných phishingových útokov ako v roku 2017 celkovo. „Na rast phishingových útokov mohla mať vplyv zvýšená efektivita metód sociálneho inžinierstva, ktoré sa používajú s cieľom nalákať používateľov na návštevu podvodných stránok. Rok 2018 bol poznačený aktívnym využívaním nových schém a trikov, akými sú napríklad podvodné notifikácie, spolu s overenými starými spôsobmi, akými sú tradičné podvody počas Black Friday alebo štátnych sviatkov. Útočníci sú stále prefíkanejší a čím ďalej, tým lepšie dokážu vyťažiť z významných podujatí, ktoré sa konajú po celom svete", hovorí Tatyana Scherbakova, bezpečnostná výskumníčka.

Elektromobily: Odpisová doba má byť kratšia

Odpisové obdobie na elektromobily, respektíve automobily s alternatívnym pohonom sa má podľa vládou SR schváleného Akčného plánu rozvoja elektromobility od roku 2020 skrátiť na dva roky.

Pre podnikateľov používajúcich elektromobily sa podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR zavedú zrýchlené odpisy na elektromobily a nabíjacie stanice. Motivačnou novinkou, ktorú prináša akčný plán pre motoristov jazdiacich na elektromobiloch, budú farebne (zelené) odlíšiteľné evidenčné čísla vozidla. Tie budú napríklad oprávňovať jazdiť vo vyhradených jazdných pruhoch či parkovať v nízkoemisných zónach. Zvýšiť záujem o vozidlá s alternatívnym pohonom by mala aj informačná kampaň, jej súčasťou bude nový portál venujúci sa len tejto téme. Ministerstvo hospodárstva plánuje tiež podporiť budovanie nabíjacích staníc pre samosprávy, aby sa podporilo budovania potrebnej infraštruktúry aj mimo hlavných ťahov. Počíta sa pritom so zjednodušením administratívneho procesu pri ich výstavbe ako aj so zavedením povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru pri výstavbe nových parkovacích miest. V súčasnosti je na Slovensku približne 250 nabíjacích staníc. Ďalším opatrením v Akčnom pláne rozvoja elektromobility je podpora výskumu, vývoja a konkurencieschopnej a udržateľnej priemyselnej výroby batérií pre elektromobily.

Akčný plán rozvoja elektromobility obsahuje 15 konkrétnych opatrení, ktoré by mali byť realizované do dvoch rokov. Súčasťou sú tiež investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov ako aj pokračovanie úspešného projektu podpory kúpy elektromobilov. Ministerstvo hospodárstva SR plánuje vyčleniť na túto podporu päť miliónov eur. Systém podpory by mal byť nastavený rovnako ako pri pilotnom projekte, ktorý rezort hospodárstva realizoval so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP) SR. Pilotný projekt podpory kúpy elektromobilov mal podľa MH SR pozitívny vplyv na rast predaja elektrických vozidiel. Od novembra 2016 do júna 2018 využilo podporu 831 žiadateľov. Podpora išla na kúpu 514 batériových elektrických vozidiel a 317 plug-in hybridných vozidiel. Počet batériových a plug-in hybridných elektrických vozidiel s možnosťou dobíjania zo siete bol ku koncu minulého roka približne 1.700. Ak k nim pripočítame aj hybridné vozidlá s interne nabíjanou batériou, ich počet je okolo 5000.

štvrtok 14. marca 2019

EU: Zjednodušenie prístupu k trestným záznamom občanov tretích krajín

Europoslanci schválili vytvorenie novej databázy Európskej únie (EÚ), ktorá umožní rýchlejšiu výmenu informácií o trestných záznamoch príslušníkov tretích krajín.

Európsky informačný systém registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (ECRIS-TCN) doplní existujúci Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), ktorý využívajú orgány členských štátov na výmenu informácií o predchádzajúcich odsúdeniach občanov EÚ.
Nová centralizovaná databáza umožní intenzívnejšiu výmenu informácií, ktoré sa týkajú predchádzajúcich odsúdení štátnych príslušníkov tretích krajín. Mala by tak prispieť k zefektívneniu boja proti cezhraničnému zločinu a terorizmu.

Databáza ECRIS-TCN:
* umožní vnútroštátnym orgánom rýchlo zistiť, či konkrétny štátny príslušník tretej krajiny má záznam v registri trestov ktoréhokoľvek členského štátu EÚ,
* bude obsahovať aj údaje o občanoch EÚ, ktorí sú zároveň štátnymi príslušníkmi tretích krajín, aby sa zabránilo možnosti zatajiť predchádzajúce odsúdenia využitím zahraničného pasu.
Prístup k databázam ECRIS (občania EÚ) a ECRIS-TCN (občania tretích krajín a osoby s dvojakým občianstvom) budú mať okrem súdov a prokuratúr v členských štátoch aj Europol, Eurojust a Európska prokuratúra (EPPO).

Databáza ECRIS, zriadená v roku 2012 za účelom výmeny informácií o odsúdeniach za trestné činy v EÚ, sa nevyužíva na kontrolu trestných záznamov občanov tretích krajín. Orgány členských štátov využili v roku 2014 podľa údajov Európskej komisie pri súdnych procesoch vedených proti občanom tretích krajín menej ako 5 % informácií, ktoré boli k dispozícii v registroch trestov iných krajín EÚ.

Nové pravidlá, na ktorých znení sa dohodlivyjednávači EP a Rady (ministrov) EÚ ešte v decembri, musia po poslancoch formálne potvrdiť aj ministri členských štátov.