piatok 18. septembra 2020

Aktuálne: Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility (ETM) upriamuje od 16. do 22. septembra pozornosť na alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Ak sa rozhodneme pre verejnú hromadnú dopravu, pešiu chôdzu či cyklistiku, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život.

Do kampane Európsky týždeň mobility sa vlani sa zapojilo celkom až 50 krajín s počtom 3.135 zaregistrovaných samospráv. Stúpajúci počet prihlásených sídel je citeľný aj na Slovensku. V roku 2019 sa do kampane pridalo 58 slovenských miest a obcí, čo je o 4 zaregistrované samosprávy viac ako v roku 2018. 

Témou tohto roku je Čistejšia doprava pre všetkých! Odráža ambiciózne ciele uhlíkovo neutrálneho kontinentu do roku 2050. Viac informácií o účastníkoch a ich aktivitách v rámci ETM na Slovensku nájdete priamo na webstránke podujatia. Vlastné, tematicky ladené fotografie môžete pridať na instagram #europskytyzdenmobility.

COVID-19: Posilnenie kapacít civilnej ochrany EÚ

Európsky parlament vyzval na ďalšie posilnenie mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie (EÚ), ktoré by umožnilo efektívnejšie reagovať na núdzové situácie väčšieho rozsahu, akou je súčasná pandémia. Je pripravený začať rokovania s členskými štátmi o konečnom znení nových pravidiel s cieľom zaistiť, aby bol zreformovaný mechanizmus funkčný už v januári 2021.

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany (UCPM) dokázal členským štátom pomôcť pri záchrane životov, podporu vo forme koordinácie a pomoci pri činnostiach v oblasti civilnej ochrany im poskytol aj počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Obstarávanie zdravotníckeho vybavenia pre vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti, napríklad pľúcnych ventilátorov, osobných ochranných pomôcok, vakcín, liekov a laboratórneho materiálu, prebiehalo aj prostredníctvom rescEU. Prebiehajúca pandémia však odhalila limity súčasného nastavenia krízového manažmentu EÚ, a to najmä v prípade, že rovnaká núdzová situácia postihne priveľa členských štátov naraz. Poslanci preto presadzujú posilnenie mechanizmu rescEU s cieľom dosiahnuť, aby členské štáty neboli ani v prípade rozsiahlejších núdzových situácií, akou je aj súčasná pandémia, odkázané len na vlastné zdroje alebo dobrovoľnú pomoc ostatných krajín.

Parlament v rámci prebiehajúcich rokovaní s členskými štátmi o budúcom dlhodobom rozpočte a fonde obnovy EÚ podporil návrh Európskej komisie, ktorý počíta s vyčleneným väčšieho objemu financií pre civilnú ochranu EÚ. Poslanci však požadujú výrazné navýšenie prostriedkov určených na pripravenosť na núdzové situácie, z ktorých by sa mali realizovať nákupy nevyhnutných zariadení, materiálu a ďalšieho vybavenia rescEU. Tieto zdroje by následne mali byť využívané na pomoc členským štátom, ktoré vyčerpajú svoje vlastné kapacity. Cieľom tohto opatrenia je zrýchliť a zefektívniť reakciu EÚ na núdzové situácie väčšieho rozsahu či udalosti, ktorých výskyt je zriedkavý no dopady enormné, akou je aj súčasná pandémia ochorenia COVID-19. Parlament tiež v záujme zvýšenia transparentnosti pri využívaní prostriedkov EÚ požaduje jasné rozdelenie financií medzi tri piliere mechanizmu: prevenciu, pripravenosť a reakciu.

V roku 2019 bola vytvorená na úrovni EÚ rezerva operačných kapacít rescEU s cieľom priamo podporiť členské štáty postihnuté katastrofami, ktoré už vyčerpali svoje vnútroštátne zdroje. Hasičské lietadlá či helikoptéry už pomohli členských štátom počas lesných požiarov, povodní, zemetrasení či hurikánov, použité boli aj pri repatriáciách desiatok tisícov občanov EÚ v čase šírenia sa ochorenia COVID-19. Rezerva rescEU tiež členským štátom počas pandémie poskytla pľúcne ventilátory, osobné ochranné pomôcky, liečebné prípravky a laboratórny materiál.

SR: Materiálny nedostatok

Zlé zvládanie svojich výdavkov a materiálny nedostatok pociťuje 15 % Slovákov. Ide o indikátor materiálovej deprivácie, ktorý zverejnil Štatistický úrad. Vývoj za posledné tri roky je pozitívny, jemne však narástol podiel ľudí v závažnej forme nedostatku (deprivácie).

Pri prieskume skúmajúcom tzv. indikátor materiálovej deprivácie Štatistický úrad (ako aj všetky ostatné štatistické inštitúcie v EÚ) skúmajú 9 faktorov, ktoré sú zásadné pre určenie akéhosi minimálneho štandardu domácnosti. Ide napríklad o schopnosť platenia hypotéky, nájomného či nákupov, schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom, ale aj o možnosť domácnosti mať práčku, ísť na dovolenku, vlastniť automobil či telefón. Podľa prieskumu viac než tretina Slovákov si nemôže dovoliť týždňovú dovolenku mimo domova a približne tretina nedokáže čeliť neočakávaným výdavkom. Oba tieto indikátory sa však podľa analytikov Slovenskej sporiteľne vyvíjajú  za posledné roky pozitívne. Naopak, viac domácností má (finančný) problém s udržaním primeraného tepla v domácnosti (7,8 %) a bežnými platbami za nákupy, nájom či splátky hypotéky (10, 2 %). 

Výsledné hodnoty pre Slovensko v roku 2019 hovoria, že až 15,2 % ľudí trpí materiálnou depriváciou (pokles o 2 p.b. oproti predchádzajúcemu roku), avšak ľudí trpiacich závažnou depriváciou jemne narástol (o 0,9 p.b. na 7,9 %). Materiálna deprivácia ohrozuje najmä ľudí nad 65 rokov a predovšetkým ženy. Jej závažnej forme sú vystavení predovšetkým mladí do 18 rokov a ženy staršie ako 65 rokov. Aj v tomto ukazovateli môžeme vidieť silné regionálne rozdiely. Vysoko nad ostatnými je Banskobystrický kraj, kde až takmer 26 % obyvateľov bolo v roku 2019 vystavených materiálnej deprivácii. Nasledujú Prešovský (19,5 %) a Košický kraj (17,1 %). Naopak najmenší podiel obyvateľov vystavených nedostatku je v Žilinskom (9,3 %) a Bratislavskom kraji (10,9 %).


štvrtok 17. septembra 2020

SR: Podpora pre výnimočných učiteľov

Nadácia ZSE v druhom ročníku programu Výnimočné školy podporí aj v školskom roku 2020/2021 pedagógov na slovenských školách, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť inak. Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi do diskusie a nielen poslucháčmi aktorí chcú byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. 

O podporu Nadácia ZSE z programu Výnimočné školy sa môžu uchádzať učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. V programe je možné získať finančnú podporu až do výšky 3.000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50.000 eur. 

Do programu je možné sa zapojiť predložením projektu prostredníctvom on-line formulára do 20.10.2020. Podrobnejšie informácie o podmienkach programu ako aj príbehy výnimočných učiteľov podporených v minulosti sú k dispozícii na podstránke programe Výnimočné školy.

EU: Zelená dohoda

Poslanci Európskeho parlamentu požadujú väčšiu podporu pri ochrane, obnove a udržateľnom obhospodarovaní lesov, ochrane biodiverzity a zachytávaní uhlíka, ako aj pri uznaní produktivita lesov a ekosystémové služby. Plenárne zasadnutie požaduje záväzné ciele na ochranu a obnovu lesných ekosystémov, najmä primárnych lesov, v súlade s návrhmi stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2030. 

Poslanci vyzývajú Európsku komisiu, aby navrhla pravidlá náležitej starostlivosti pre finančné inštitúcie, ktoré by zabránili priamym alebo nepriamym súvislostiam finančných subjektov alebo bánk v Európskej únii (EÚ) s odlesňovaním, degradáciou lesov alebo degradáciou prírodných ekosystémov, čo často vedie k porušovaniu ľudských práv pôvodných obyvateľov. Komisia by mala navrhnúť tiež opatrenia na zabezpečenie udržateľných dodávateľských reťazcov pre výrobky a komodity uvádzaných na trh EÚ bez odlesňovania, s osobitným zameraním na boj proti dovážaniu z dovozu. Budúce obchodné a investičné dohody musia navyše obsahovať záväzné ustanovenia zabraňujúce odlesňovaniu. Poslanci požadujú aj posilnenie vonkajšej dimenzie európskej zelenej dohody prostredníctvom spojenectiev a partnerstiev s tretími krajinami s cieľom riešiť otázku zmeny podnebia a straty biodiverzity.

V rokoch 1990 až 2016 sa stratila plocha 1,3 milióna štvorcových kilometrov svetových lesov, čo malo ničivý vplyv na biodiverzitu, podnebie, ľudí a hospodárstvo. Zalesňovanie, pri ktorom sú stromy vysadené v oblasti, ktorá predtým nebola zalesnená, by za určitých podmienok mohlo pomôcť EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Novo vysadené lesy však nemôžu nahradiť primárne lesy, ktoré poskytujú viac úložiska oxidu uhličitého a dôležitejšie biotopy ako mladšie a novo vysadené lesy.

slovensko.sk: Aj pre českých občanov

Od 11. septembra 2020 sa českí občania s občianskym preukazom s elektronickým čipom vydaným v Českej republike môžu prihlasovať na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk a na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO). 

Prevádzkovatelia portálov môžu testovať prihlasovanie používateľov z Českej republiky v testovacom prostredí. Povinnosť uznávania zahraničných prostriedkov elektronickej identifikácie vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (Nariadenie eIDAS). Vzájomné uznávanie sa týka on-line služieb, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora pre príslušný typ osoby (občan s pobytom, cudzinec s povoleným pobytom alebo cudzinec bez pobytu). 

Rozsah osobných údajov zasielaných z Českej republiky pri prihlásení držiteľa preukazu s čipom (povinný rozsah údajov v zmysle Nariadenia eIDAS):
- súčasné priezvisko (-á),
- súčasné meno (-á),
- dátum narodenia,
- jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom. 

Jedinečný identifikátor zasielaný z Českej republiky nie je rodné číslo, ale špecifický identifikátor v tvare UUID (32-miestny kód). Stotožnenie osôb evidovaných v existujúcich systémoch na základe tohto identifikátora preto nie je v súčasnosti možné. Preto napríklad českí štatutári slovenských firiem nebudú automaticky identifikovaní a pre prístup do schránky firmy môžu využiť postup podľa článku o možnostiach pre zahraničných štatutárov uverejnenom na slovensko.sk 

Voliteľný rozsah údajov:
- miesto narodenia,
- súčasná adresa.

streda 16. septembra 2020

Radíme: Predaj nehnuteľnosti

Pri predaji nehnuteľnosti je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na všetky chyby nehnuteľnosti, o ktorých vie a od kupujúceho sa na druhej strane očakáva, že nehnuteľnosť si prezrie poriadne. 

Je vhodné oboznámiť sa s akoukoľvek dostupnou dokumentáciou (projekty, pôdorysy, kolaudačné rozhodnutia, revízne správy, doklady o vykonaných opravách a podobne. Ak niekto predáva napríklad zdedenú nehnuteľnosť, a teda nemá o nej dostatočné informácie, predseda Realitnej únie (RÚ) SR Attila Mészáros odporúča kupujúcemu požiadať o posúdenie technického stavu fundovaným odborníkom na stavby. 

Pri nedostatočnej informovanosti o kupovanej nehnuteľnosti môže dôjsť k rôznym konfliktom. Následne sa pri sporoch medzi kupujúcim a predávajúcim vždy zohľadňuje skutočnosť, či išlo o skrytú alebo len prehliadnutú vadu, a teda či má kupujúci nárok na zľavu z ceny nehnuteľnosti.

COVID-19: Prepojenie mobilných aplikácií v EÚ

Európska komisia zriaďuje na zabezpečenie interoperability sieťový priechod spájajúci vnútroštátne aplikácie v celej EÚ. Cieľom je naplno využiť potenciál mobilných aplikácií na sledovanie blízkych kontaktov a posilniť varovný systém v záujme prerušenia šírenia pandémie nového typu koronavírusu. 

Skupina členských štátov EÚ začína testovať novú infraštruktúru, testy začali medzi back-endovými servermi oficiálnych aplikácií z Českej republiky, Dánska, Írska, Lotyšska, Nemecka, Talianska a novovytvoreným serverom pre sieťový priechod. Sledovacie a varovné aplikácie súvisiace so šírením vírusu Sars-Cov-2, ktoré budú fungovať cezhranične, sa môžu stať účinným nástrojom v úsilí o zamedzenie šírenia nákazy COVID-19. Tieto aplikácie môžu dopĺňať iné opatrenia, ako je zvýšené testovanie či ručné vysledovanie kontaktov.

Sieťový priechod na zaistenie interoperability nadväzuje na dohodu členských štátov o technických špecifikáciách s cieľom poskytnúť európske riešenie na zaručenie bezpečnej výmeny informácií medzi systémami vnútroštátnych aplikácií. Používateľom bude stačiť nainštalovať si len jednu aplikáciu a budú môcť podať správu o pozitívnom teste, alebo dostať upozornenie aj pri cestách v zahraničí. Sieťový priechod bude účinne prijímať a odovzdávať ľubovoľné identifikátory medzi vnútroštátnymi aplikáciami s cieľom minimalizovať množstvo vymieňaných údajov, a tým znižovať spotrebu údajov používateľmi. Nebude spracúvať žiadne iné informácie než ľubovoľné kľúče vytvorené vnútroštátnymi aplikáciami. Vymieňané informácie sú anonymné, zašifrované, obmedzené na minimum a na tak dlho, ako je potrebné na spätné vysledovanie šírenia nákazy. Neumožňujú identifikáciu jednotlivých osôb.

Sieťový priechod vyvinuli a zriadili spoločnosti T-Systems a SAP a bude ho prevádzkovať dátové centrum Európskej komisie v Luxemburgu. Po sérii testov začne táto infraštruktúra fungovať od októbra t. r.

e- recept: Účinný ekvivalent

Počas augusta t. r. lekári na Slovenskú predpísali podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyše 4,5 milióna e-receptov. Elektronický recept je ekvivalentom papierového receptu, pričom klasickú pečiatku a podpis nahrádza elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka.

Zo štatistík centra vyplýva, že do systému e-zdravia bolo na Slovensku k 14. septembru 2020 pripojených 13.014 ambulancií. Zdravotnú starostlivosť poskytuje 17.566 pracovísk, ktoré fungujú v tomto systéme. Pripojených je celkovo 123 nemocníc a 18.191 lekárov.

Elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín prispieva podľa NCZI k efektívnej a účelnej liečbe pacienta a k zvýšeniu jej bezpečnosti. Umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri predpise a zároveň zabraňuje duplicitám.

utorok 15. septembra 2020

Upozorňujeme: Podvodné maily

Na Slovensku sa šíria falošné emaily so zdeformovaným logom Slovenskej pošty, ktoré žiadajú poplatok za doručenie zásielky. Pošta upozorňuje, že nie je ich odosielateľom, ide o podvod a klienti by nemali na takéto maily reagovať. 
 
Slovenská pošta nikdy nepýta prostredníctvom emailov peniaze. Za zásielku zaplatí klient buď pri objednávaní tovaru, teda priamo e-shopu, alebo na dobierku, teda pri prevzatí zásielky – a to hotovosťou alebo kartou. Adresát zaplatí za zásielku kuriérovi, pri priehradke na pobočke alebo v BalíkoBOXe. Pošta uvádza vo svojich emailoch ako "trackovacie" číslo podacie číslo zásielky, ktoré pozostáva z prefixu (dve písmená), deviatich čísel a sufixu (dve písmená na konci, ktoré označujú kód krajiny).

Ak dostanete e-mail, pošta odporúča vždy kontrolovať aj odosielaciu adresu a nereagovať na podozrivé emaily, obzvlášť, ak žiadajú peniaze. V prípade, že ste na podvodné maily už zareagovali a uhradili požadovanú sumu, čím im bola spôsobená škoda, pošta odporúča obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

Štipendiá: Akcia Rakúsko – Slovensko

Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci slovenských štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa môžu uchádzať aj o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku. 

Podľa neziskovej organizácie SAIA, ktorá je administrátorom programu, sa oprávnení záujemci môžu okrem štipendií pre diplomantov, štipendií Ernsta Macha pre doktorandov a výskumných štipendií pre postdoktorandov uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní jeden až tri dni. Aktuálne budú  podporené projekty z oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov a školení či doktoráty pod dvojitým vedením. Podporené môžu byť aj iniciatívne projekty v súlade s cieľmi programu Akcia Rakúsko – Slovensko. Projekty je možné predkladať do 15. októbra.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sú v rámci tejto uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj s použitím digitálnych prostriedkov. Záujemcovia môžu využiť  konzultácie a poradenstvo v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Žilina).

Upozorňujeme: Nebezpečné krémy aj farba

V Európskej únii boli nahlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) z Nemeckej spolkovej republike a zo Švédska nové nebezpečné výrobky. Môžu sa predávať aj v iných krajinách.

Krémy Golden Pearl Beauty Cream, Faiza Beauty Cream a Natural Face Beauty Cream ako aj výrobok na bielenie pokožky Chandni Whitening Cream z Pakistanu obsahujú zakázanú a nebezpečnú ortuť.

Vo farbe na tetovanie Schamrock značky Fusion Ink z USA bola zistená  nedovolená konzervačná látka benzisothiazolinone 70 a prekročené maximálne množstvo stanovené pre nečistoty kadmia. Na etikete výrobku v zozname zložiek sa uvádza pigment C.I. 21095, ktorý môže degradovať na amín 3,3-dichlórbenzidín, ktorý je klasifikovaný ako karcinogénny. 

pondelok 14. septembra 2020

EU: Zákon o klíme

Poslanci Európskeho parlamentu podporujú celkový cieľ zákona Európskej únie (EÚ) o klíme, ktorým je zakotvenie cieľa neutrality podnebia do roku 2050, zároveň však požadujú ambicióznejšie ciele do roku 2030. V porovnaní s rokom 1990 žiadajú v roku 2030 zníženie emisií o 60 % a oproti návrhu Európskej komisie namiesto „najmenej o 50 % na 55 %“. Žiadajú tiež, aby bol na základe posúdenia vplyvu navrhnutý dočasný cieľ do roku 2040. 

Poslanci vyzývajú, aby Európska komisia do 31. mája 2023 navrhla na úrovni EÚ trajektóriu, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050 prostredníctvom riadneho rozhodovacieho postupu. Trajektória sa preskúma po každej inventarizácii na globálnej úrovni. Poslanci tiež požadujú, aby posúdila a navrhla zmeny a doplnenia všetkých príslušných právnych predpisov EÚ, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Chcú tiež, aby každé dva roky vypracovala správu o pokroku, ktorý dosiahli EÚ a členské štáty pri dosahovaní klimatických cieľov. Mal by sa tiež vytvoriť nezávislý vedecký orgán na monitorovanie pokroku. 

Na rozdiel od návrhu Európskej komisie poslanci požadujú, aby sa EÚ aj všetky členské štáty stali do roku 2050 klimaticky neutrálnymi a aby boli k dispozícii dostatočné finančné prostriedky EÚ a členských štátov. EÚ aj členské štáty by mali mať po roku 2050 negatívny vplyv na klímu, čo znamená, že musia odstraňovať viac skleníkových plynov, ako emitujú. Musia tiež postupne ukončiť všetky dotácie na priame a nepriame fosílne palivá najneskôr do 31. decembra 2025, čo zdôrazňuje potrebu pokračovať v úsilí v boji proti energetickej chudobe.Na záver poslanci zahrnuli článok o preskúmaní, ktorý má zaistiť zosúladenie právnych predpisov v oblasti klímy s úsilím obmedziť zvýšenie teploty na 1,5 ° C v súlade s Parížskou dohodou.

On-line: Brexit

Finančná správa spustila na svojich webových stránkach podstránku Brexit, kde sú dostupné colné a daňové informácie, ako sa zmení vzájomný režim medzi Európskou úniou (EÚ) a Veľkou Britániou od nového roka. Koncom tohto roka končí prechodné, počas ktorého v Spojenom kráľovstve naďalej platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie.


Od 1. januára 2021 je preto potrebné pripraviť sa na zmenu pravidiel v prípade, že sa Spojené kráľovstvo a EÚ nedohodnú na ďalšom nastavení svojich obchodných vzťahov. Na zmeny sa musia pripraviť nielen podnikatelia, ale aj bežní turisti či zákazníci, ktorí si zo Spojeného kráľovstva objednávajú tovar. Ak EÚ a Spojené kráľovstvo nedosiahnu dohodu, budú obe strany od januára 2021 navzájom uplatňovať opatrenia, aké napríklad v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám.

Tovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva (export), bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám. V colných otázkach je k dispozícii aj nonstop call centrum finančnej správy. Dovoz alebo vývoz tovaru bude teda od 1. januára 2021 podliehať colnému konaniu. Na osoby, ktoré budú cestovať do Spojeného kráľovstva z EÚ a späť v rámci turistického styku, sa budú vzťahovať kontroly na hraniciach (letiskách), rovnako ako pri cestách do a z tretích krajín (napríklad USA, Ukrajina). Obmedzenia budú platiť aj na množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude možné do EÚ doviezť bez toho, aby bolo nutné zaplatiť dovozné clo, DPH a spotrebnú daň. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj pri zasielaní tovaru prostredníctvom poštových alebo kuriérnych prepravcov.

Štipendiá: Pobyty a jazykové kurzy v Nemecku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka, ktoré udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD). 

Podľa neziskovej organizácie SAIA, ktorá administruje výber uchádzačov zo Slovenska, DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením, respektíve v rámci spoločných doktorandských programov. V kategórii štipendií pre umelecké odbory existujú študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a študijné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl.

V prípade schválenia žiadosti o štipendium získava uchádzač štipendium na pokrytie životných nákladov. Žiadosti o umelecké štipendiá sa podávajú v závislosti od konkrétneho zamerania do 30. septembra, 1. októbra, 30. októbra a 30. novembra, o štipendiá na letný jazykový kurz v Nemecku do 1. decembra. Ostatné štipendiá DAAD majú uzávierku 16. novembra.

piatok 11. septembra 2020

Trend: Menej ojazdných vozidiel

V auguste t.r. bolo v inzertných ponukách na slovenskom trhu v porovnaní s júlom o 3 tisíc ojazdených áut menej. Hlavnou príčinou poklesu je stále sa predlžujúce riziko koronavírusu a s ním spojené pomalšie tempo rastu dopytu aj ponuky ojazdených automobilov.
 

Analýza AAA AUTO, ktorá pravidelne vyhodnocuje ponuku automobilov od súkromných inzerentov, bazárov a firiem ukázala, že augustová ponuka sa oproti predchádzajúcemu mesiacu početne znížila. V auguste si mohli Slováci vyberať z celkovej ponuky 49.567 vozidiel. Najbežnejší stav na tachometri bol úrovni 168 000 km, vek ojazdených automobilov sa držal na hodnote 9,8 roku. Cena ojazdených áut sa v auguste pohybovala najčastejšie okolo 6.000 eur a oproti júlu tak klesla o 200 eur. 

Segment, ktorý si na trhu ojazdených automobilov prekvapivo drží svoju pozíciu, sú menej obvyklé značky. Tie majú síce menej potencionálnych zákazníkov, ich silnou stránkou je však vysoká miera vernosti k danej značke. Idea o vozidlá, ktoré na cestách nie sú tak bežné, skalní priaznivci týchto automobilov však majú neotrasiteľnú základňu, napr. značky Subaru, Saab, Jaguar, Daewoo či Chrysler. A tak zatiaľčo Škodovka zaznamenala v inzertných ponukách v auguste medzimesačný pokles o 6,6 %, počet ponúkaných vozidiel Subaru bol o 8,7 % vyšší. Počet menej frekventovaných vozidiel v ponuke je oproti známym značkám niekoľkonásobne nižší. Príčinou je práve nižšie povedomie o týchto autách, horšie dostupné servisné miesta či náhradné diely alebo aj netradičné využívané technológie. Na druhej stranu si menej bežné značky automobilov kupujú vo väčšine prípadov súkromní majitelia a tieto autá spravidla nepochádzajú z firemných fleetov. 

TOP 10 najinzerovanejších ojazdených áut za august 2020
Model (počet ks.) 

1. Škoda Octavia (3.763) 

2. Škoda Fabia (1.981) 

3. Volkswagen Passat (1.896) 

4. Volkswagen Golf  (1.830) 

5. Škoda Superb (1.305)  

6. BMW 3 (1.216) 

7. Audi 4 (949) 

8. Audi 6 (845) 

9. BMW 5 (830) 

10. Ford Focus (624)

EU: Životné prostredie a zdravie

Znečistenie ovzdušia a hluk, vplyv klimatických zmien a vystavovanie nebezpečným chemickým látkam sú podľa správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) častou príčinou zlého zdravotného stavu Európanov a môžu za 13 percent všetkých úmrtí v Európe. 

Správa Zdravé prostredie, zdravý život: ako životné prostredie ovplyvňuje zdravie a dobré životné podmienky v Európe vznikla na základe rozsiahleho posúdenia zdravia a životného prostredia. Znečistenie ovzdušia je dnes hlavnou environmentálnou hrozbou pre zdravie v Európe s vyše 400.000 predčasnými úmrtiami v Európskej únii každý rok. Na druhom mieste je hluk, ktorý si ročne vyžiada okolo 12.000 predčasných úmrtí, a do tretice zmeny klímy, hlavne vlny horúčav. Environmentálna záťaž a zmeny klímy sa v rámci Európy líšia, pričom sú jasné rozdiely medzi krajinami na východe a západe Európy. Najvyššiu úmrtnosť medzi krajinami Európy má kvôli zlému životnému prostrediu Bosna a Hercegovina (27 percent), najmenej obetí má Island a Nórsko (9 percent). 

Európania sú neraz súbežne vystavení viacerým rizikovým faktorom, akými sú znečistenie ovzdušia a vody, hluk a chemikálie, ktorých vplyv sa môže kombinovať a zintenzívniť negatívne dôsledky na zdravie. Obzvlášť zraniteľné voči viacnásobným hrozbám sú európske mestá, ktoré majú menej zelených a vodných plôch. Sociálne znevýhodnené spoločenské vrstvy bojujú s trojnásobným zaťažením, a to s chudobou, zlou kvalitou životného prostredia a zlým zdravotným stavom. Chudobnejšie vrstvy sú často vystavené vyššej úrovni znečistenia a hluku, ako aj vyšším teplotám, pričom existujúce ochorenia zvyšujú ich zraniteľnosť voči vplyvom prostredia ohrozujúcim ľudské zdravie.

On-line: Výmena energetických štítkov

Informácie na energetických štítkoch pri nákupe zohľadňuje 79 % spotrebiteľov. So štítkami Európskej únie rozlišujeme už vyše 25 rokov zariadenia s vyššou a nižšou spotrebou energie. Väčšina aktuálne vyrábaných produktov dnes už patrí do najvyšších tried energetickej účinnosti A až A+++ a najnižšie triedy tak nie sú potrebné. Zásadne sa budú preto meniť pravidlá zaraďovania výrobkov do tried v škále od G po A aj samotný výpočet spotreby energie, ktorý by sa mal viac priblížiť reálnym podmienkam.

Predajcovia spotrebičov s energetickými štítkami majú vo všetkých členských krajinách podľa Nariadenia EÚ 2017/1369 zabezpečiť výmenu štítkov v predajniach, e-shopoch a na webových stránkach v určených termínoch v priebehu 14 pracovných dní. Ako prvé bude nutné od 1. do 18. marca 2021 vymeniť štítky k chladničkám, mrazničkám, vinotékam, práčkam, práčkam so sušičkami, umývačkám riadu, elektronickým displejom, vrátane televízorov a monitorov. Od 1. mája 2021 sa budú meniť štítky pneumatík a od 1. septembra 2021 štítky svetelných zdrojov a svietidiel. 

Pre predajcov je na webstránke SIEA pripravený krátky elektronický dotazník, v ktorom môžu do 23. septembra 2020 uviesť, aké informačné nástroje uprednostňujú. Výsledky dotazníka budú zohľadnené pri výbere a príprave aktivít základnej informačnej kampane na Slovensku financovanej zo zdrojov štátneho rozpočtu.

štvrtok 10. septembra 2020

Trend: Sporitelia v II. pilieri menia DSS

Sociálna poisťovňa po prvej vlne pandémie (kedy bolo možné o akceptačný list požiadať len prostredníctvom e-schránky sporiteľa) obnovila postup pri vydávaní akceptačných listov, čo viedlo k rekordnému zvýšeniu ich počtu. Vydanie akceptačného listu je podmienkou pri prestupe sporiteľa z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) do inej DSS.

V júli t.r. už Sociálna poisťovňa evidovala vyšší počet vydaných akceptačných listov ako v ktoromkoľvek mesiaci v minulého roku – a to 6.916 (z nich 6.898 bezodplatne a 18 odplatne). V auguste t.r. dokonca zaznamenala rekordný počet vydaných akceptačných listov za jeden mesiac – 7.352 (z toho 7.331 bezodplatne a 21 odplatne). Za minulý rok pritom Sociálna poisťovňa vydala celkom 39.893 akceptačných listov a od začiatku roka 2020 ich k začiatku septembra bolo vydaných 31.286.

Vydanie akceptačného listu je bezplatné s výnimkou, ak oň žiadajú sporitelia, ktorí zmenili DSS a od posledného prestupu ešte neuplynul ani jeden rok (16 eur). Po obdržaní akceptačného listu ho sporiteľ odovzdá novej DSS, s ktorou podpíše novú zmluvu (prestupovú).

EU: Integrácia migrantov a utečencov

Európska komisia, odborové zväzy, obchodné komory a organizácie zamestnávateľov obnovili vzájomnú spoluprácu s cieľom posilniť integráciu migrantov a utečencov na trhu práce. V spoločnom vyhlásení vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu v oblasti migrácie pracovnej sily v rámci európskeho partnerstva pre integráciu, ktoré sa začalo v roku 2017. 

Od vzniku európskeho partnerstva pre integráciu pred tromi rokmi Európska komisia financovala projekty na podporu integrácie utečencov na trhu práce realizované organizáciami sociálnych a hospodárskych partnerov. Príklady zahŕňajú projekt Labour-INT, ktorý podporuje integráciu utečencov od príchodu na pracovisko prostredníctvom posudzovania zručností, odbornej prípravy a umiestňovania do zamestnania v Taliansku, Nemecku a Belgicku; alebo Európsky akčný program pre integráciu utečencov pôsobiaci v Bulharsku, Grécku, Taliansku a Španielsku. Sociálni a hospodárski partneri takisto zaviedli iniciatívy v 20 členských štátoch, ako napríklad platforma fachkraeftepotenzial, ktorú spustila Rakúska spolková hospodárska komora s cieľom poskytovať informácie spoločnostiam, ktoré chcú prijímať utečencov. 

Na základe týchto úspechov sa signatári dohodli, že budúce úsilie zamerajú na 3 oblasti: 
 • prepojenie zainteresovaných strán v rámci celého hospodárstva a spoločnosti v záujme integrácie na trhu práce; 
 • podporu podnikania, 
 • uľahčenie identifikácie, posudzovania a potvrdzovania zručností. 
Komisia a sociálni a hospodárski partneri sa zároveň zamerajú na preskúmanie toho, ako rozšíriť vzájomný dialóg a budúcu spoluprácu na oblasť migrácie za prácou v súlade s cieľmi nového programu v oblasti zručností pre Európu a nadchádzajúceho nového paktu o migrácii a azyle. Toto úsilie by sa mohlo zamerať na to, ako zlepšiť spôsoby migrácie pracovnej sily tak, aby sa uspokojili meniace sa potreby Európy.

Upozorňujeme: Povinná registrácia

Cestujúci, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu a prichádzajú na Slovensko letecky, sa musia zaregistrovať na stránke korona.gov.sk. Opatrenie platí od 10. septembra od 7.00 h. Registrácia je naďalej povinná aj pre ľudí prichádzajúcich na Slovensko autom z Ukrajiny. Potvrdením o registrácii sa preukazujete príslušníkom polície. 

Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje, že po prílete na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny musí tiež každý cestujúci vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Dostupný je v elektronickej verzii, a to aj v anglickom jazyku, na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

V zozname zelených krajín je aktuálne 26 štátov - Austrália, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Taliansko. Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na tomto zozname, sú rizikové.

Za nerešpektovanie povinnosti registrácie môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu vo výške do 1.659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohto opatrenia pokutu vo výške do 1.000 eur.

streda 9. septembra 2020

Novinka: Pomoc pre rodičov detí so znevýhodnením

Na podporu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, rizikovým vývinom alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pribudla nová telefonická linka. Spustili ju platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Funguje na princípe peer to peer – rodičia rodičom a k dispozícii bude trikrát do týždňa. 

Na telefonickej linke + 421 948 991 444 bude rodičom v utorok, vo štvrtok a v piatok k dispozícii laická poradkyňa z Platformy rodín. Rodičia sa môžu obrátiť na laickú poradkyňu, ktorá ich vypočuje a spoločne sa potom pustia do hľadania riešenia zložitej životnej situácie. V prípade potreby rodič v poradni dokonca odkonzultuje podnet s právničkou špecializujúcou sa práve na oblasť sociálneho práva. V najbližších mesiacoch vznikne sieť laických poradcov z kruhu rodičov, ktorí podobné situácie, aké zažívajú rodičia v núdzi, už prekonali. Absolvujú vzdelávací kurz Platformy rodín a budú pripravení podporovať iných.

Podľa Nadácie pre deti Slovenska projekt Inklulinka vznikol pre rodičov, ktorí sú často nedostatočne informovaní o právach, možnostiach v rámci vzdelávania svojich detí, o dostupných finančných príspevkoch alebo nárokovateľných pomôckach pre svoje deti. Možnosť individuálnej podpory fungovala aj doteraz prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára. Pomoc sa zameriava na tri hlavné oblasti, ktoré rodičov najčastejšie trápia, a to kompenzácie (príspevkov a pomôcok), vzdelávanie detí a ako postupovať v úradnom styku s inštitúciami.

Na webovej stránke projektu Inklulinka sú k dispozícii vzorové dokumenty odvolaní a žiadostí na úrady alebo do škôl, ktoré sú pre rodičov pripravené na stiahnutie. Rodičia tam okrem toho môžu nájsť aj rady a návody odborníkov na zvládnutie situácie a vzdelávanie na diaľku v čase koronakrízy.

COVID-19: Väčšia jednoznačnosť a predvídateľnosť opatrení obmedzujúcich voľný pohyb v EÚ

Európska komisia prijala návrh na odporúčanie Rady s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi v oblasti obmedzenia voľného pohybu v dôsledku pandémie koronavírusu boli koordinované a jasne oznamované na úrovni Európskej únie (EÚ). Občania aj podniky potrebujú predvídateľnosť a členské štáty musia vynaložiť maximálne úsilie, aby čo najviac obmedzili sociálne a hospodárske dôsledky cestovných obmedzení. Jedným zo spôsobov by mohlo byť aj poskytovanie informácií verejnosti jasným, komplexným a včasným spôsobom.


V návrhu sa stanovujú štyri kľúčové oblasti, v ktorých by členské štáty mali užšie spolupracovať:
 • spoločné kritériá a limity pre členské štáty pri rozhodovaní o tom, či treba zaviesť cestovné obmedzenia;
 • mapovanie spoločných kritérií pomocou dohodnutého farebného kódu;
 • spoločný rámec pre opatrenia uplatňované na cestujúcich z vysokorizikových oblastí;
 • jasné a včasné informovanie verejnosti o akýchkoľvek obmedzeniach.
V súčasnosti existujú veľké rozdiely medzi kritériami jednotlivých členských štátov na zavedenie opatrení, ktorými sa obmedzuje voľný pohyb v EÚ. Komisia navrhuje, aby každý členský štát pri zavádzaní akýchkoľvek reštriktívnych opatrení zohľadňoval tieto kritériá:
 • celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 osôb v danej oblasti počas 14-dňového obdobia;
 • percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus vykonaných v danej oblasti počas 7-dňového obdobia;
 • počet testov na koronavírus vykonaných na 100 000 osôb v danej oblasti počas 7-dňového obdobia.
Členské štáty by mali tieto údaje nahlasovať Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb na týždennej báze. Zároveň by tieto údaje mali poskytovať aj na regionálnej úrovni, aby sa opatrenia mohli zacieliť na tie regióny, kde je to nevyhnutne potrebné. Komisia navrhuje, aby za predpokladu, že má členský štát odchodu týždennú mieru testovania vyššiu ako 250 na 100.000 osôb, členské štáty neobmedzovali voľný pohyb osôb prichádzajúcich z iného členského štátu, keď:
 • celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 v danej oblasti nepresiahne 50 na 100 000 osôb počas 14-dňového obdobia ALEBO
 • percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus vykonaných v danej oblasti je nižší ako 3 %.
Európska komisia navrhuje, aby Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb každý týždeň uverejňovalo aktualizovanú mapu krajín EÚ a EHP na základe údajov poskytnutých členskými štátmi. Mapa bude obsahovať spoločný farebný kód, ktorý bude slúžiť členským štátom a cestujúcim. Komisia navrhuje toto kódovanie:
 • zelená pre oblasť, kde je celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia nižší ako 25 A SÚČASNE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je nižší ako 3 %;
 • oranžová pre oblasť, kde je celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia nižší ako 50, ALE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je 3 % a viac ALEBO celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 sa pohybuje v rozmedzí 25 až 150, ALE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je nižší ako 3 %;
 • červená pre oblasť, kde je celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia vyšší ako 50 A SÚČASNE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je 3 % a viac ALEBO celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia je vyšší ako 150 na 100 000 osôb;
 • šedá, ak neexistuje dostatok informácií na posúdenie uvedených kritérií, ktoré navrhla Komisia, ALEBO ak je počet vykonaných testov na koronavírus nižší ako 250 na 100 000 osôb.
Komisia tiež navrhuje, aby členské štáty zaujali spoločný prístup k cestujúcim, ktorí prichádzajú z „vysokorizikových“ zón. Členské štáty by nemali odopierať vstup osobám cestujúcim z iných členských štátov. Členské štáty, ktoré zavedú obmedzenia voľného pohybu na základe vlastných rozhodovacích procesov, by mohli vyžadovať od osôb prichádzajúcich z „červených“ alebo „šedých“ zón, aby buď absolvovali karanténu, alebo aby sa nechali pri príchode otestovať na koronavírus – pričom sa uprednostňuje možnosť nechať sa otestovať. V oprávnených prípadoch by mohli členské štáty osobám prichádzajúcim z „oranžových“ zón odporúčať, aby sa pred odchodom alebo pri príchode nechali aspoň otestovať na koronavírus. Členské štáty by mohli od osôb prichádzajúcich z „červených“, „oranžových“ alebo „šedých“ zón vyžadovať, aby predložili lokalizačnú kartu verejného zdravia cestujúcich, a to v súlade s požiadavkami na ochranu údajov. Toto opatrenie by sa vzťahovalo najmä na cestujúcich leteckej dopravy. Cestujúci s nevyhnutnou funkciou alebo potrebou, ako sú pracovníci vykonávajúci kritické povolania, cezhraniční a vyslaní pracovníci, študenti alebo novinári vykonávajúci svoje povinnosti, by nemali mať povinnosť absolvovať karanténu.

Členské štáty by mali ostatným členským štátom a Európskej komisii poskytovať podrobné informácie o pripravovaných obmedzeniach voľného pohybu alebo zrušení cestovných obmedzení na týždennej báze. Zmeny by sa mali oznamovať týždeň pred nadobudnutím účinnosti. Informácie by sa mali zverejňovať aj na webovej stránke „Re-open EU“ spolu s odkazom na mapu, ktorú bude každý týždeň uverejňovať Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.


SR: V auguste zbankrotovalo najmenej občanov v tomto roku

V auguste 2020 zbankrotovalo 676 obyvateľov Slovenska. V medziročnom porovnaní s 1.639 osobnými bankrotmi v auguste 2019 to predstavuje podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) pokles o vyše 58 percent. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v júli 2020 zbankrotovalo 829 dlžníkov, ich počet v auguste klesol o viac ako 18 percent.

„V auguste 2020 zatiaľ zbankrotovalo najmenej ľudí v tomto roku. Prvýkrát sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi v roku 2020 stali muži a ženy vo veku od 30 do 39 rokov s podielom 30,47 percenta, nasledovaní štyridsiatnikmi s podielom 27,81 percenta. Dlhšie sledujeme aj počty zbankrotovaných dlžníkov bez trvalého bydliska – aj v auguste sme identifikovali 89 ľudí, ktorí sú prihlásení na obecných alebo miestnych, resp. mestských úradoch. Ich podiel na osobných bankrotoch tak predstavuje 13,17 percenta“, uviedla analytička Ing. Jana Marková.  Z celkového počtu osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v auguste 2020, bolo 671 konkurzov (99,26 percenta) a 5 dlžníkov (0,74 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 52 (7,69 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.

Na mužov pripadlo v auguste t.r. 415 (61,39 percenta) a na ženy 261 (38,61 percenta) osobných bankrotov. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v auguste 2020, malo 4,34 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v auguste 2019 ich bolo 4,18 percenta). Medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 4,21 percenta dlžníčok (v auguste 2019 ich bolo 1,98 percenta). V auguste 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom - 106 a v Prešovskom kraji - 103. Najmenej osobných bankrotov bolo vyhlásených v Bratislavskom - 31 a v Trnavskom kraji - 65. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v auguste 2020 počet osobných bankrotov klesol vo všetkých krajoch: najviac v Bratislavskom (- 71,82 percenta) a v Nitrianskom (- 71,20 percenta).

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2020 možnosť oddlženia využilo už 46.147 obyvateľov Slovenskej republiky, v tomto roku do konca autusta 7.975. Zároveň v auguste 2020 súdy zrušili 1.109 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1.032 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro a 77 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.

utorok 8. septembra 2020

Upozorňujeme: Nebezpečný krém

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) nahlásil kontrolný orgán vo Švédsku nový nebezpečný kozmetický výrobok. Je možné, že sa predáva aj v iných krajinách.

Ide Aneeza Gold Beauty cream neuvedenej značky (typ výrobku/číslo výrobku: MFB 03/19 EXP 03/21, výrobná dávka: B# 27645-56, čiarový kód: 1143723500026) z krajina pôvodu Pakistan.

V tomto kréme sa nachádza ortuť (21,300 mg/kg), čo je v rozpore s prílohu 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.AI: Umelá inteligencia hlavná technológia budúcnosti?

Umelá inteligencia je schopnosť zariadenia prejaviť ľudské schopnosti ako uvažovanie, učenie, plánovanie a tvorivosť. Technické systémy vedia vďaka umelej inteligencii rozlišovať prostredie, v ktorom sa nachádzajú a riešiť rozpoznaný problém, pričom konajú v záujme dosiahnuť špecifický cieľ. 

Počítač dostáva údaje pripravené alebo zhromaždené prostredníctvom jeho senzorov (napr. kamery), spracováva ich a reaguje. Systémy umelej inteligencie sú schopné pracovať autonómne a adaptovať do istej miery svoje správanie na základe analýzy predchádzajúcich krokov. Niektoré technológie založené na umelej inteligencii existujú už vyše 50 rokov. Pokrok vo výpočtovej technike, dostupnosť enormného množstva údajov a nové algoritmy viedli v posledných rokoch k viacerým novým vynálezom.

Umelá inteligencia je kľúčová pre digitalizáciu spoločnosti a preto je pre Európsku úniu (EÚ) jednou z jej priorít. Už dnes je všadeprítomná v našom každodennom živote bez toho, aby sme si to uvedomovali. A budúce aplikácie prinesú ešte prevratnejšie zmeny. Sú to napr. virtuálni asistenti, softvér na analýzu obrázkov, vyhľadávače, systémy na rozpoznávanie reči a tvárí, roboty, samojazdiace autá, drony, internet vecí. Kde všade sa s ňou už stretávame v každodennom živote?
On-line nakupovanie a reklama: Umelá inteligencia sa vo veľkej miere využíva na vytváranie personalizovaných nákupných odporúčaní na základe predchádzajúcich nákupov alebo vyhľadávanie na internete. Je veľmi užitočná aj pri optimalizácii produktov, riadenia skladov a logistiky.
Hľadanie na webe: Internetové vyhľadávače sa učia z enormného množstva údajov, ktoré získavajú od svojich používateľov a na základe toho vedia poskytovať relevantné výsledky.
Digitálni osobní asistenti: Umelú inteligenciu nájdete aj vo vašom smartfóne. Či už sú to virtuálni asistenti odpovedajúci na otázky a poskytujúci odporúčania alebo navigácia, ktorá vám pomôže nájsť najlepšiu trasu.
Automatické prekladače: Softvéry na preklad jazykov, ktoré sú založené na písanom alebo hovorenom texte, sa spoliehajú na umelú inteligenciu. pri poskytovaní a vylepšovaní prekladov To platí aj pre funkcie, akými sú automatické titulky.
Inteligentné domácnosti, mestá a infraštruktúra: Inteligentné termostaty sa učia z nášho správania a pomáhajú nám šetriť energiou. Urbanisti inteligentných miest plánujú využiť umelú inteligenciu na reguláciu dopravy, aby sa znížili zápchy a zlepšila konektivita.
Automobily: Samojazdiace autá ešte síce nie sú štandardom, no dnešné automobily už využívajú bezpečnostné prvky založené na umelej inteligencii. EÚ napríklad pomáhala pri financovaní automatických senzorov VI-DAS, ktoré rozpoznávajú potenciálne nebezpečné situácie a nehody. Bez umelej inteligencie by sa nezaobišla ani navigácia.
Kybernetická bezpečnosť: Systémy umelej inteligencie môžu pomôcť rozpoznať a bojovať proti kybernetickým útokom a iným kybernetickým hrozbám na základe nepretržitého vkladania údajov, rozpoznávania vzorov a spätného sledovania útokov.
Umelá inteligencia v boji proti koronavírusu: Počas boja proti koronavírusu sa umelá inteligencia využívala napríklad v termovíznych kamerách na letiskách a iných verejných miestach. Dokáže rozpoznať aj infekciu z počítačovej tomografie pľúc. Taktiež bola užitočná pri sledovaní šírenia nákazy.
Boj proti dezinformáciám: Niektoré typy umelej inteligencie vedia rozpoznať falošné správy a dezinformácie. Analyzujú informácie, ktoré kolujú na sociálnych sieťach pričom sa zameriavajú na poplašné slová alebo výrazy vyvolávajúce senzáciu. Vedia určiť aj to, ktoré online zdroje možno považovať za seriózne.

Umelá inteligencia má potenciál úplne zmeniť všetky aspekty nášho života aj hospodárstva. Tu sú ďalšie príklady jej využitia.
Zdravotníctvo: Výskumníci skúmajú, ako využiť umelú inteligenciu na analyzovanie veľkého množstva údajov o zdraví obyvateľstva a nájsť v nich trendy, ktoré by poviedli k novým medicínskym objavom alebo zlepšili individuálnu diagnostiku. Existuje napríklad program na preberanie tiesňového volania, ktorého tvorcovia si od neho sľubujú, že bude vedieť počas hovoru rozpoznať infarkt rýchlejšie a častejšie ako ľudský operátor. Ďalším príkladom je projekt KConnect, ktorý spolufinancovala aj EÚ. Jeho cieľom je vyvinúť viacjazyčný vyhľadávací portál, kde budú ľudia vedieť nájsť najrelevantnejšie informácie zo svet medicíny.
Železničná doprava: Umelá inteligencia môže obmedziť trenie kolies a umožniť autonómne riadenie vlakov a zlepšiť tak bezpečnosť, rýchlosť a efektivitu železničnej dopravy.
Výroba: Umelá inteligencia môže európskym výrobcom pomôcť zvýšiť ich efektivitu sa a vrátiť továrne späť do Európy pomocou robotov vo výrobe, optimalizáciou predajných trás alebo včasným predpovedaním údržby a porúch v inteligentných továrňach. Výskumný projekt spolufinancovaný EÚ SatisFactory, využíva systémy spolupráce a rozšírenej reality na zvýšenie spokojnosti s prácou v inteligentných továrňach.
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo: Umelú inteligenciu možno využiť aj pri budovaní udržateľného potravinárskeho systému. Môže pomôcť regulovať zavlažovanie a znížiť využívanie hnojív či pesticídov, vďaka čomu budú potraviny zdravšie. Takisto môže zlepšiť produktivitu poľnohospodárstva a zredukovať jeho negatívne dopady na životné prostredie. Roboty môžu odstraňovať burinu, aby sa nemuselo používať toľko herbicídov. Veľa fariem v celej EÚ už využíva umelú inteligenciu na sledovanie pohybu, teploty a spotreby krmiva pre svoje zvieratá.
Verejná správa a služby: S využitím širokej škály údajov a rozpoznávania vzorov by umelá inteligencia mohla poskytnúť včasné varovania pred prírodnými katastrofami a umožniť efektívnu prípravu a zmierňovanie následkov.

Trend: Zdieľanie služieb

Takmer polovica ľudí bez problémov zdieľa streamingové služby so svojimi spolubývajúcimi, pričom nie vždy poznajú ich digitálne návyky. Podľa prieskumu spoločnosti Kaspersky on-line služby dokážu ľudí spojiť a ľudia sú ochotní zdieľať informácie o svojom účte, aby umožnili vzájomný prístup k nemu aj svojim spolubývajúcim. 

Tretina respondentov prieskumu potvrdila, že so svojimi spolubývajúcimi zdieľa aj retailové on-line služby ako eBay či Amazon Prime. Navyše 30 % ľudí zdieľa aj svoje účty na doručovanie jedál či svoje predplatné na on-line hry. Takmer štvrtina respondentov svojim spolubývajúcim sprístupní aj účty na aplikáciách na zdieľané jazdy. Pritom nie sú si všetci respondenti istí, ako bezpečne sa ich spolubývajúci správajú pri používaní internetu a či to ovplyvní ich digitálne návyky. Obavy v tomto kontexte vyjadrilo 43 % respondentov. Štvrtina ľudí je znepokojená napríklad tým, že digitálne návyky ich spolubývajúcich ovplyvnia rýchlosť internetu, čo bude mať vplyv na ich výkon pri hraní on-line hier.

Aby sa osobné údaje, ktoré ľudia zdieľajú so svojimi spolubývajúcimi, nedostali do rúk skupinám, ktorým nedôverujú, používatelia by sa mali obzrieť po špecifických pravidlách, ktoré niektoré služby ponúkajú. Umožňujú viacerým ľuďom používať jedno predplatné bez nutnosti zdieľania hesiel. Či už žijete s niekým ďalším, alebo nie, vždy sa odporúča, aby ste svoje zariadenia a prihlasovacie údaje mali chránené pomocou silných kyberbezpečnostných riešení, a tým zaistili, že vaše informácie zostanú v bezpečí. Odborníci neodporúčajú klikať na odkazy zdieľané pomocou nevyžiadaných alebo podozrivých emailov, nezdieľať osobné údaje s tretími stranami a neumožňovať im ani prístup k svojim účtom. Radia tiež použiť silné bezpečnostné riešenie na generovanie hesiel a nainštalovať si bezpečnostné riešenie na kontrolu účtu.

pondelok 7. septembra 2020

EU: Európska zelená dohoda

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o akčnom pláne pre ekologické poľnohospodárstvo. Toto odvetvie bude zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní ambícií európskej zelenej dohody a cieľov stanovených v stratégii „z farmy na stôl“ a stratégii biodiverzity. 

Prioritou je zabezpečiť, aby odvetvie ekologického poľnohospodárstva malo zavedené správne nástroje ako aj dobre fungujúci a konsenzuálny právny rámec, ktorý je kľúčom na dosiahnutie cieľa 25 % poľnohospodárskej pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo. Nové nariadenie o ekologickej poľnohospodárskej výrobe síce poskytuje pevný základ, ale rovnako odolné musia byť aj sekundárne právne predpisy, ktoré sa ešte len majú prijať. Komisia preto na žiadosť členských štátov, Európskeho parlamentu, tretích krajín a iných zainteresovaných strán zároveň navrhla odložiť nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe o rok, teda namiesto 1. januára 2021 na 1. januára 2022.

V záujme tejto ambície Európska komisia zavádza a využíva kľúčové nástroje:
 • Akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý bude nápomocný pri podpore tohto odvetvia, a to tak na úrovni dopytu ako aj ponuky. Bude rozdelený do troch kľúčových oblastí: stimulovanie dopytu po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby pri súčasnom zachovaní dôvery spotrebiteľov; podpora rozširovania plochy, na ktorej sa uplatňuje ekologické poľnohospodárstvo v EÚ; posilnenie úlohy ekologickej výroby v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity vrátane udržateľného riadenia zdrojov. Cieľom otvorenej verejnej konzultácie je získať spätnú väzbu k návrhu plánu od občanov, vnútroštátnych orgánov a príslušných zainteresovaných strán. Dotazník bude prístupný on-line do 27. novembra,
 • Nové právne predpisy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktoré budú odrážať meniaci sa charakter tohto rýchlo rastúceho odvetvia. Cieľom je zaručiť poľnohospodárom spravodlivú hospodársku súťaž a zároveň predchádzať podvodom a zachovať dôveru spotrebiteľov. V záujme hladkého prechodu medzi súčasnými a budúcimi právnymi predpismi a toho, aby priemysel a členské štáty boli plne pripravené vykonávať nové pravidlá, navrhla Európska komisia odložiť nadobudnutie účinnosti o jeden rok. O odklad pôvodne požiadali členské štáty, Európsky parlament, tretie krajiny a ďalšie zainteresované strany z dôvodu zložitosti a významu pripravovaných sekundárnych právnych predpisov. V dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom sa práca na nich spomalila. Odklad poskytne dostatočný čas na potrebné rozsiahle konzultácie a legislatívnu kontrolu,
 • Politika Európskej únie (EÚ) na podporu agropotravinárstva, ktorá podporuje európsky poľnohospodársky sektor tým, že propaguje jeho kvalitu na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Komisia plánuje na ekologické poľnohospodárstvo v rámci propagačnej politiky vyčleniť na rok 2021 osobitný rozpočet vo výške 40 miliónov eur. Z tohto rozpočtu sa budú spolufinancovať propagačné akcie a informačné kampane o odvetví ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ. Ich cieľom bude zvyšovať povedomie o jeho kvalitách a dôraz na stimuláciu dopytu.
Okrem týchto kľúčových nástrojov ďalší rozvoj ekologického poľnohospodárstva v EÚ bude naďalej podporovať aj súčasná a budúca spoločná poľnohospodárska politika. Napríklad opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka ponúkajú podporu poľnohospodárom, ktorí chcú prejsť na ekologické poľnohospodárstvo, prípadne zachovať tento typ poľnohospodárstva.

slovensko.sk: Nové elektronické schránky

Okruh organizácií z nepodnikateľského sektora, ktorým štát zriadil a aktivoval elektronické schránky na doručovanie úradných rozhodnutí, sa od 1. septembra opäť rozšíril o rehole, komunity, náboženské a cirkevné spoločenstvá, pozemkové spoločenstvá, fondy, komory a európske zoskupenia územnej spolupráce. 

Samotné cirkvi a náboženské spoločnosti majú elektronické schránky (2.730) zriadené od 1. augusta t.r. Povinná aktivácia bola odložená o jeden mesiac, teda z 1. augusta na termín 1. septembra, z dôvodu potreby doplniť evidenciu základnými identifikačnými údajmi. Štát elektronické schránky aktivuje automaticky bez toho, aby do schránky vstúpil štatutár organizácie. Do takto aktivovaných e-schránok už budú zo strany úradov doručované úradné rozhodnutia a aj organizácie nemusia úradné podania realizovať listinne na pošte, ale majú možnosť tak robiť prostredníctvom svojej elektronickej schránky. 

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo do schránky nechce pristupovať, môže na prácu s elektronickou schránku splnomocniť inú osobu, teda udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou. Na prácu so schránkou môže splnomocniť štatutár organizácie, pričom určí rozsah oprávnenia. Splnomocnenie zrealizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na základe žiadosti, ktorú je potrebné poslať listinne na adresu NASES spolu s úradne overeným podpisom. 

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie úradných rozhodnutí jednotlivých organizácií mimovládneho neziskového sektora prebieha postupne podľa zverejnené indikatívneho harmonogramu: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_indikativny-harmonogram-spusta. Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk. Komplexné informácie aj na slovensko.sk.

Trend: Firmy si budujú digitálnu dôveru

Vyššia ochrana dát je prioritou číslo jeden v rámci manažmentu pohľadávok. Podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS opatrenia na jej zlepšenie už zaviedlo 60 percent spoločností. Tento trend je najvýraznejší v západnej aj východnej Európe. Opatrenia na zlepšenie ochrany údajov urobilo 67 percent západoeurópskych a 55 percent východoeurópskych firiem. 

Ďalším trendom, ktorý mal najväčšie zastúpenie medzi oslovenými respondentmi v celej Európe, bola individualizácia, resp. personalizácia procesu vymáhania pohľadávok. Označilo ju 39 percent spoločností. Na treťom mieste skončila automatizácia digitálnej komunikácie so zákazníkmi (34 percent), nasledovaná kybernetickou bezpečnosťou (28 percent). Vyššie zastúpenie ešte mali obchodné platformy pre nákup pohľadávok (13 percent), strojové učenie (9 percent) a tiež nové digitálne platobné riešenia, ako je Apple Pay či Google Pay (8 percent).

Michal Šoltes pripomína, že téma ochrany dát aktuálne hýbe svetom, pričom oblasť manažmentu pohľadávok nie je výnimkou. Snahy väčšiny európskych firiem o jej zlepšenie sú predzvesťou toho, že tento segment sa dokáže prispôsobovať požiadavkám trhu a potrebám zúčastnených strán. Pripomenul, že spoločnosti pôsobiace v oblasti manažmentu pohľadávok potrebujú údaje, aby mohli poskytovať personalizovanú službu správy pohľadávok, ale zároveň sa snažia zameriavať len na údaje, ktoré skutočne potrebujú: „V tejto súvislosti je hlavnou zásadou nezhromažďovať viac údajov, ako je potrebné. Druhým dôležitým aspektom je transparentnosť. Počas nášho úplne prvého kontaktu informujeme o ochrane osobných údajov a jasne vysvetľujeme, o ktoré kategórie údajov ide. Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou všetkých našich obchodných operácií.“

Situácia na Slovensku v prípade aktuálnych trendov v oblasti manažmentu pohľadávok kopíruje tú na európskej úrovni. Najviac respondentov (53 percent) sa sústredilo na opatrenia na zlepšenie ochrany dát. Nasleduje individualizácia, resp. personalizácia procesu vymáhania pohľadávok (40 percent) a tretie najväčšie zastúpenie má automatizácia digitálnej komunikácie so zákazníkmi (33 percent).

Prieskum European Payment Practices (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2019 oslovil 3.400 spoločností v 17 európskych štátoch. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180. Odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

piatok 4. septembra 2020

COVID-19: EÚ potrebuje spoločný prístup

Podľa poslancov Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Európska únia (EÚ) potrebuje spoločný prístup na obmedzenie COVID-19 a zabrániť situácii, aby členské štáty označili iné krajiny EÚ za červené zóny. 

Miera nových infekcií na úrovni celej EÚ za posledných päť týždňov stúpala a momentálne je na úrovni 46 infekcií na 100.000 obyvateľov za jeden týždeň. Medzi členskými krajinami sa však epidemiologická situácie veľmi líši - od dvoch až do 176 prípadov na 100.000 obyvateľov týždenne. Testovanie na COVID-19 v krajinách EÚ sa pohybuje od 173 do 6.000 osôb na 100.000 obyvateľov týždenne, čo má priamy vplyv na počet oznámených nových prípadov nákazy. Opätovné nakazenie sa pacientov, ktorí COVID-19 už prekonali, je zriedkavé a má miernejšie príznaky. 

Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že stále neexistuje spoločný spôsob počítania prípadov COVID-19 alebo testovania, pretože každá krajina sa bez koordinácie riadi odporúčaniami svojich vlastných vedeckých agentúr. Harmonizáciu testovacích postupov a frekvencie považuje za kľúč na dosiahnutie lepších a porovnateľnejších údajov o úrovniach infekcie v Európe aj riaditeľka Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Dr. Andrea Ammonová. Víta tiež rozhovory o rozšírení mandátu ECDC na vydávanie odporúčaní, ktoré sú v súčasnosti iba v kompetencii členských štátov, ako aj zvýšenie jeho zdrojov. ECDC s členskými štátmi pripravuje 1. októbra protokol o zimnej a sezónnej chrípke vrátane zvýšeného očkovania proti chrípke pre zraniteľné skupiny. Už 7. septembra sa uskutoční diskusia s Európskou komisiou o vakcínach COVID-19 a verejné vypočutie je naplánované na 22. septembra t.r. 


Na predaj: iPod shuffle 2GB


Ponúkame na predaj Apple iPod shuffle s kapacitou pre stovky skladieb, ktoré môžeš počúvať pri práci alebo cestovaní. A má dostatok miesta aj pre playlisty, mixy Genius, podcasty a audioknihy. Viac informácií

Radíme: Rúško musí zakrývať ústa aj nosové dierky

Jednorazové alebo plátenné rúška pri dlhšom používaní nezabudnite vymeniť! Hlavný hygienik SR Ján Mikas odporúča odložiť vlhké rúško do čistého mikroténového vrecúška. S jednorazovými rúškami sa vyhodí do odpadkového koša ako bežný komunálny odpad. Plátenné rúška je potrebné oprať v práčke aspoň na 60 °C s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne vyvariť a následne ožehliť suchým teplom. 

Ako správne použiť rúško:
 • Pred použitím rúška je potrebné očistiť ruky vodou a mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom. 
 • Rúško je potrebné nasadiť tak, aby priliehalo k tvári a zakrývalo ústa aj nosové dierky: len tak dokážeme účinne chrániť seba a svoje okolie. 
 • Minimalizujte dotyk s rúškom počas jeho nosenia. 
 • Tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové, ak je poškodené, vlhké alebo špinavé. 
 • Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie. 
S rúškom manipulujte prostredníctvom gumičiek alebo šnúrok, neodstraňujte ho úchopom na prednej strane, pretože môže byť pokryté patogénmi. Po odstránení rúška je dôležité umyť si ruky mydlom a vodou, respektíve ich vydezinfikovať. Na dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk je potrebné dbať pravidelne počas celého dňa - neumytými rukami sa šíri až 80 % infekcií. 

Tvárové rúško je kľúčovou ochrannou pomôckou, ktorou zabraňujeme šíreniu nového koronavírusu do okolia. Vírus totiž prenáša aj osoba bez príznakov ochorenia, ktorá nemusí vedieť, že je jeho nosičom, no je tiež infekčná. Nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby. Táto dezinformácia môže vzniknúť z pocitu nedostatku vzduchu spojeného s nezvykom nosenia tvárového rúška. Jednorazové aj plátenné masky sú porézne, čo umožňuje normálne dýchacie funkcie.

SR: Pod dočasnou ochranou 225 podnikateľských subjektov

V auguste 2020 rozhodli súdy o poskytnutí dočasnej ochrany pre 31 podnikateľských subjektov a na základe vlastnej žiadosti zrušili ochranu 2 firmám. Podľa štatistík analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) od 12. mája do konca augusta 2020 dočasnú ochranu využíva na Slovensku celkovo už 225 podnikateľských subjektov. 

V uvedenom období súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 256 podnikateľských subjektov, 29 z nich zrušili dočasnú ochranu na základe ich vlastnej žiadosti a 2 subjektom dočasnú ochranu zrušil súd. „V auguste o dočasnú ochranu požiadalo zatiaľ najmenej podnikateľských subjektov. V porovnaní s 95 žiadosťami v máji sa záujem o túto formu štátnej pomoci prepadol o vyše 67 percent“, uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička. Najväčšou spoločnosťou, ktorá dočasnú ochranu podnikateľov začala využívať v auguste 2020, je z hľadiska obratu spoločnosť VEGUM a. s. so sídlom v Dolných Vesteniciach (od 15 do 29,999 miliónov eur). 

Najpočetnejšiu skupinu využívajúcou dočasnú ochranu tvorí 47 firiem, ktoré sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov, za ňou nasleduje 27 spoločností z oblasti priemyselnej výroby a rovnaký počet firiem z oblasti stavebníctva. Z celkového počtu podnikateľských subjektov, ktoré dočasnú ochranu využívajú, ich najviac (27,11 %) sídli v Bratislavskom kraji (61) a v Banskobystrickom kraji (37, 16,44 %); najmenej využívateľov dočasnej ochrany sídli v Trnavskom kraji (12, 5,33 %) a v Trenčianskom kraji (15, 6,67 %). 

Dočasná ochrana je určená poctivým podnikateľom, ktorí sa kvôli pandémii korona vírusu ocitli v zlej ekonomickej situácii. Pre žiadateľa o poskytnutie dočasnej ochrany to znamená viacero výhod, napr.: veritelia nemôžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu a prerušuje sa konanie o veriteľskom návrhu na vyhlásenie konkurzu a ani podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu; exekúcie začaté po 12. marci 2020 sa prerušujú; nie je možné začať výkon záložného práva na majetok podnikateľa; podnikateľovi nemôže byť vypovedaná žiadna zmluva z omeškania podnikateľa s plnením. Ak o ukončenie dočasnej ochrany nepožiada podnikateľ skôr, alebo o jej zániku nerozhodne súd, dočasná ochrana podľa zákona zaniká 1. októbra, prípadne na konci roka 2020. Dočasnú ochranu podnikateľov definuje Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol vyhlásený 25. marca 2020 s účinnosťou od 12. mája 2020.

štvrtok 3. septembra 2020

COVID-19: Veľkokapacitné mobilné odberové miesta

V stredu 2. septembra začalo v areáli bývalého štadiónu Inter Bratislava prevádzku prvé veľkokapacitné mobilné odberové miesto na Slovensku. Na tomto mieste bude možné otestovať na ochorenie COVID-19 denne 500 až 600 ľudí.

Testovať sa budú môcť iba záujemci nad 10 rokov každý deň dopoludnia od 7.30 h do 11.30 hod. a popoludní od 13.00 do 17.00 hod., ktorí prídu s platným COVID-passom. Je preto potrebné najskôr sa zaregistrovať cez elektronický formulár na webstránke korona.gov.sk.

Veľkokapacitné mobilné odberové miesta na testovanie majú podľa ministerstva zdravotníctva postupne pribudnúť aj v ostatných krajských mestách Slovenskej republiky.

EU: Juvenes Translatores

Európska komisia vyhlásila otvorenie každoročnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores pre stredoškolákov z celej Európy. Od poludnia 2. septembra sa školy z celej Európskej únie (EÚ) môžu zaregistrovať online a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z ostatných členských štátov. V tomto roku budú musieť zúčastnení tínedžeri preložiť text na tému Ako si poradiť v ťažkých časoch – v jednote je sila.

Súťažiaci si budú môcť vybrať jednu z 552 možných jazykových kombinácií, pričom každá z nich obsahuje dva z 24 úradných jazykov EÚ. V minuloročnej súťaži študenti využili až 150 rôznych kombinácií. Registrácia pre školy je prvou fázou dvojfázového procesu a končí sa 20. októbra 2020 napoludnie. Následne Európska komisia pozve do druhej fázy celkovo 705 škôl. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente, pričom ich náhodne vyberie počítač.

Vybrané školy potom musia do súťaže nominovať dvoch až piatich študentov. Študenti môžu mať akúkoľvek národnosť, no musia byť narodení v roku 2003. Súťaž sa uskutoční online 26. novembra 2020 vo všetkých vybraných školách. Víťazi (jeden za každú krajinu) budú vyhlásení začiatkom februára 2021. Ak to podmienky dovolia, na jar 2021 si vyzdvihnú ceny na slávnostnej ceremónii v Bruseli, kde budú mať možnosť stretnúť sa s profesionálnymi prekladateľmi z Komisie a dozvedieť sa viac o práci s jazykmi.

Výzva: Dotácia na verejne prístupné elektrické nabíjacie stanice

 Počet elektronabíjačiek na Slovensku sa vďaka príspevku od štátu zvýši. Od 2. septembra do 30. novembra je možné požiadať o dotáciu na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Ide o druhé kolo tejto podpory, vyčlenených je na ňu 650 tisíc eur. O dotáciu môžu požiadať okrem samosprávy aj podnikatelia. 

Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 % sumy potrebnej na svoj projekt, 5 % musia byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať dotáciu vo výške 50 %. Minimálna výška dotácie je stanovená na 2.500 eur. V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18.000 eur a podnikatelia 36.000 eur. Úspešní žiadatelia budú mať pol roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu.

Výzva s presnými podmienkami podpory je zverejnená webovej stránke rezortu mhsr.sk, kde sú zverejnené aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa tejto výzvy. Všetky potrebné informácie sú zverejnené aj na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá celú výzvu administruje. V rámci Salónu elektromobilov 2020 v Košiciach sa 4. septembra uskutoční seminár pre žiadateľov k 2. kolu výzvy. Podľa záujmu verejnosti by sa mohli uskutočniť aj ďalšie semináre. Prípadné otázky je možné zaslať na e-mailovú adresu stanice@siea.gov.sk.

Historicky prvú výzvu na podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily vyhlásil rezort hospodárstva v júli minulého roka. Výzva bola určená len pre samosprávy, ktoré si prerozdelili 350.000 eur. Vďaka prvej výzve pribúdajú nabíjacie stanice pre elektromobily v 71 mestách a obciach po celom Slovensko. Podporu najviac využili obce a mestá v Prešovskom, Nitrianskom a Košickom kraji. V súčasnosti je na Slovensku vyše 120 tzv. rýchlonabíjačiek typu DC a približne 180 štandardných staníc typu AC. Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných vyše 1.590 čistých elektromobilov, plug-in hybridných osobných automobilov je registrovaných cez 1.020. V súvislosti s podporou elektromobility rezort hospodárstva pokračuje aj vo vyplácaní dotácii na kúpu elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz schválených 611 žiadostí o dotáciu. Vyplatených už bolo cez 1,5 milióna eur.