piatok 29. januára 2021

Aktuálne: Zmeny Prvej pomoci

Zápis do registra partnerov verejného sektora nie je potrebný ani v roku 2021. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 19. januára 2021 zrušila na obdobie celého roku 2021 túto administratívnu povinnosť pre podnikateľov aj živnostníkov. Menia sa však podmienky Prvej pomoci.
 
Finančná správa začala zverejňovať zoznam daňových dlžníkov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak budú u nových žiadateľov Prvej pomoci preverovať skutočnosti týkajúce sa splnenia daňových povinností. Rovnako budú postupovať aj pri tých žiadateľoch, ktorí ešte nemajú podpísanú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu alebo dodatok k dohode. Úrady doteraz tieto informácie nepreverovali, pretože do konca roka 2020 sa takýto zoznam nezverejňoval. 

Živnostníci, ktorým od 1. februára 2021 zanikne povinnosť platiť si odvody a chcú naďalej čerpať Prvú pomoc z opatrenia číslo 2, musia byť nemocensky a dôchodkovo poistené. Tí, ktorí tak neurobia, môžu čerpať príspevok z opatrenia číslo 4. Žiadateľ, ktorý mal nedoplatok na odvodoch a už ho zaplatil, alebo si dohodol splátkový kalendár so Sociálnou poisťovňou, musí o tom informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do konca januára. Ten so žiadateľom následne podpíše dodatok k dohode. V prípade, že tak žiadateľ urobí až 1. februára t. r., bude potrebné podpísať novú zmluvu a úrad práce bude musieť opätovne preveriť, či sú splnené všetky podmienky na poskytnutie pomoci.


EU: Starnutie populácie

Európska komisia otvorila širokú politickú diskusiu o výzvach a príležitostiach spojených so starnutím európskej spoločnosti. Vyzýva verejnosť, aby sa počas 12-týždňovej verejnej konzultácie vyjadrila, ako by sme mali na starnutie populácie reagovať.

Zelená kniha vytvára rámec pre diskusiu o starnutí obyvateľstva, v ktorom predstaví rýchlosť a rozsah demografických zmien v spoločnosti, ako aj ich vplyv na jednotlivé politiky a otázky, ktoré je potrebné zodpovedať. Týka sa to celého spektra politík od podpory zdravého životného štýlu a celoživotného vzdelávania až po posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tak, aby sa vedeli postarať o staršie obyvateľstvo. Zdôrazňuje potrebu priviesť viac ľudí na trh práce, vyzdvihuje príležitosti na tvorbu pracovných miest a skúma vplyv starnutia na naše kariéry, životné podmienky, dôchodky, sociálnu ochranu a produktivitu. V zelenej knihe sa vďaka jej celoživotnému prístupu odzrkadlí všeobecný dosah starnutia na všetky generácie a obdobia života. Tým zdôrazňuje, aké je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi udržateľnými riešeniami našich systémov sociálneho zabezpečenia a posilnením medzigeneračnej solidarity.

Počet starších ľudí v Európskej únii sa bude v najbližších desaťročiach zvyšovať. Dnes má 20 % populácie nad 65 rokov, do roku 2070 to bude 30 %. Okrem toho podiel ľudí starších ako 80 rokov sa pravdepodobne viac ako zdvojnásobí a do roku 2070 dosiahne 13 %. Podobný nárast sa očakáva aj u ľudí, ktorí by mohli potrebovať dlhodobú starostlivosť, a to z 19,5 milióna v roku 2016 na 23,6 milióna v roku 2030 a 30,5 milióna v roku 2050 (EÚ-27).


Biodpad: Bez vareného jedla, textilu aj nádob

Samosprávy na Slovensku sú povinné zabezpečovať zber bioodpadu od 1. januára t. r. Prechodné obdobie je do 30. júna, kedy si môžu uplatniť výnimku z povinnosti zberu. Do nádob na biologicky rozložiteľný odpad sa nemôže podľa Inštitútu cirkulárnej ekonomiky vhadzovať varené jedlo, nebezpečný odpad, textil, plastové a iné nádoby. 
  
Bioodpad sa rozlišuje na zelený a kuchynský. Zelený odpad je záhradný ako napríklad tráva, lístie, polámané halúzky alebo kvety. Kuchynský odpad vzniká v kuchyni. Kompostovať sa môžu šupky z ovocia a zeleniny či škrupiny z vajíčok, servítky aj rolky z toaletného papiera, vysvetľuje Maleš.

Biologicky rozložiteľný odpad sa môže skladovať rôzne. Ak samospráva zabezpečuje zber a bioodpad majú ľudia doma niekoľko dní, mali by ho skladovať vo vzdušnej, dierkovanej nádobe. Zabezpečí vyparenie vody z bioodpadu a nebude tak kvasiť. Záhradný odpad by sa mal vynášať aspoň raz za dva týždne, kuchynský aspoň raz za týždeň.

QR kód: Informácie o pneumatikách

V máji 2021 Európska únia (EÚ) zavedie nové štítky pneumatík, ktoré poskytnú viac informácií. Zmení sa štruktúra uvádzania tried valivého odporu a účinnosti brzdenia na mokrej vozovke, zatiaľčo hlučnosť sa bude uvádzať ako množstvo decibelov písmenami A, B alebo C. Prístup k doplňujúcim informáciám o konkrétnej pneumatike v databáze EÚ bude aj po načítaní QR kódu na štítku. 

Ďalšia zmena sa týka pneumatík pre osobné vozidlá (trieda C1), u ktorých sa môžu vyskytnúť dva nové piktogramy informujúce o záberu pneumatiky na snehovom povrchu (3PMSF), ktoré sú už v niektorých krajinách EÚ povinné pre označenie „zimných pneumatík“. Druhé označenie je primárne určené pre tzv. škandinávske krajiny a označuje záber pneumatík na ľadovom povrchu. Toto označenie by mali mať predovšetkým pneumatiky s tzv. „mäkkou zmesou“, ktoré sa v strednej Európe nepoužívajú. Od mája 2021 musia byť informácie na štítku pneumatiky v EÚ dostupné aj pri pneumatikách určených pre ťažké úžitkové vozidlá (trieda C3).

Pri pneumatikách pre osobné vozidlá a dodávky (kategórie C1 a C2) už nebude trieda „D“ prázdna ako doteraz, ale sa nám posunie nasledujúca trieda „E“ práve do tejto novej funkčnej triedy „D“. Pneumatiky s vlastnosťami na úrovni tried „F“ a „G“ v aktuálnom štítkovaní sa rovnako posunú o jednu triedu nahor a budú po novom v triede „E“. Súčasne platí, že sa obmedzia maximálne povolené hodnoty valivého odporu a brzdnej dráhy na mokru. 

Spotrebitelia si môžu stiahnuť viac informácií o jednotlivých pneumatikách po zosnímaní QR kódu, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu štítka pneumatiky. QR kód odkazuje na databázu EPREL (European Product Registry for Energy Labelling = Európska databáza výrobkov s energetickým označením), ktorá obsahuje informačný list výrobku. Ten uvádza všetky hodnoty označujúce konkrétnu pneumatiku, ako aj začiatok a koniec výroby daného modelu. Informačné listy výrobkov zadáva do databázy EPREL výrobca pneumatík jednotlivo a podobne ako v minulosti, ich zaradenie do tried tiež zabezpečuje príslušný výrobca.

štvrtok 28. januára 2021

Upozorňujeme: Nové údaje eKasy

Podnikateľov čaká prvá povinnosť po dvoch rokoch od štartu projektu eKasa. Končí sa totiž platnosť autentifikačných údajov (AU) nahratých v on-line registračných pokladniciach. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu, majú prvú povinnosť po dvoch rokoch od spustenia projektu. Postupne sa končí platnosť autentifikačných údajov (AU) nahratých v on-line registračných pokladniciach (ORP). Výmena údajov je nevyhnutná z dôvodu ochrany údajov zasielaných do systému eKasa v zmysle všeobecných platných bezpečnostných štandardov. Ide o bezplatný úkon. Na výmenu údajov automaticky upozorní on-line registračná pokladnica 30 dní pred ukončením ich platnosti. Podnikateľ musí o nové autentifikačné údaje požiadať na portáli finančnej správy v eKasa zóne. Jednoduchú výmenu môže urobiť aj skôr ako 30 dní pred uplynutím ich platnosti. Podľa pokynov výrobcu si potom nahrá nové údaje do ORP. Aktuálne autentifikačné údaje môže podnikateľ ponechať v platnosti, pretože sa automaticky zneplatnia po uplynutí dvojročnej lehoty.

Postupne musia o nové AU požiadať všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v on-line registračnej pokladnici. Najskôr však tí, ktorí začali eKasu používať od 1. apríla 2019. Išlo o všetky nové subjekty, ktorým k danému dátumu po prvý raz vznikla povinnosť evidovať tržbu. Ostatné subjekty sa postupne pripájali do 30. júna 2019. Od 1. júla 2019 museli byť do systému eKasa napojení všetci podnikatelia. V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 ešte platilo prechodné obdobie na nepokutovanie podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy.

EU: Nové batérie

Európska komisia schválila druhý projekt spoločného európskeho záujmu na podporu výskumu a inovácií European Battery Innovation. Spoločné ho pripravili  Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko, ktoré poskytnú financovanie až do výšky 2,9 miliardy eur. Verejné financovanie má pritiahnuť ďalších 9 miliárd eur súkromných investícií.

Vytvorením kompletného, dekarbonizovaného a digitálneho hodnotového reťazca batérií vznikne podľa Európskej komisie pre toto odvetvie konkurenčná výhoda, vytvoria sa nové pracovné miesta a zníži sa závislosť únie od tretích krajín. Projekt bude pokrývať celý hodnotový reťazec batérií od ťažby surovín, návrhu a výroby batériových článkov a obalov až po ich recykláciu a likvidáciu. Očakáva sa tiež rozvoj nových prelomových technológií.

Komisia posúdila navrhovaný projekt podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, konkrétne z hľadiska spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Podľa jej zistení uvedený projekt prispieva k spoločnému cieľu podporou strategického hodnotového reťazca pre budúcnosť Európy, najmä pokiaľ ide o čistú a nízkoemisnú mobilitu. Projekt je veľmi ambiciózny, lebo sa zameriava na vývoj technológií a procesov, ktoré idú nad rámec súčasnej technológie a umožnia zásadné zlepšenie výkonu, bezpečnosti a vplyvu batérií na životné prostredie. Pomoc jednotlivým spoločnostiam je obmedzená na nevyhnutnú, primeranú a nenarúša hospodársku súťaž.

Peniaze: Každý piaty Slovák má len na najnutnejšie výdavky

Necelé tri štvrtiny (69 %) slovenských domácností hospodária s relatívnym dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb aj závažnejších výdavkov. Do tejto skupiny patrí tiež 46 % domácností, ktoré majú dosť peňazí na pokrytie základných potrieb a sporia si na závažnejšie výdavky, pätina Slovákov (20 %), ktorí hospodária s vyrovnaným rozpočtom a uvádzajú, že majú dosť peňazí na všetko, čo potrebujú, ako aj 3 % Slovákov žijúcich v hojnosti, s dostatkom peňazí na väčšie výdavky aj sporenie.

Prieskum finančnej situácie slovenských domácností si nechala spracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). V porovnaní s rokom 2018, kedy medzi slovenskými domácnosťami prebehol podobný prieskum, sa finančná situácia Slovákov zlepšila. Ešte pred dvoma rokmi takmer dve tretiny (58 %) respondentov uvádzali, že pre to, aby mali dostatok peňazí na bežné aj mimoriadne výdavky, musia žiť veľmi striedmo. O trochu nižší (2 %) bol aj podiel domácností, ktoré označili svoju finančnú situáciu ako blahobyt. „Zlepšenie finančnej situácie slovenských domácností v období rokov 2018 až 2020 zodpovedá situácii ekonomického rastu a veľmi nízkej nezamestnanosti. Výrazne lepšie svoju finančnú situáciu hodnotia muži, vysokoškoláci a obyvatelia najväčších miest. Z profesijného hľadiska uvádzajú najlepšiu finančnú situáciu ľudia pracujúci v odbore IT, priemyslu a stavebníctva“, uvádza Jaroslava Palendalová.

Zatiaľčo v roku 2018 uviedlo 5 % Slovákov, že im peniaze nestačia ani na najlacnejšie jedlo a oblečenie, v aktuálnom prieskume z polovice roka 2020 svoju situáciu takto opísali len 4 % respondentov. V novom prieskume takmer každá desiata slovenská domácnosť (8 %) uvádza, že so svojím príjmom vystačí len na obstaranie najlacnejšieho jedla, ale už nie na najlacnejšie oblečenie. Pred dvoma rokmi sa takto vyjadrilo 6 %. Zmenila sa aj situácia domácností, ktorým príjem vystačí len na najlacnejšie jedlo a oblečenie – v roku 2018 ich bolo 13 % a o dva roky neskôr 20 %. „Takmer tretina Slovákov žije na hranici chudoby, alebo aj pod ňou. Títo ľudia bohužiaľ nezriedka riešia svoju finančnú situáciu úvermi od nebankových inštitúcií či z neoficiálnych zdrojov, bojujú s neschopnosťou splácať svoje záväzky a často sa dostávajú do dlhovej pasce. V týchto prípadoch odporúčame aktívne komunikovať s veriteľom a nestrkať pred svojimi finančnými záväzkami hlavu do piesku, dlhová špirála sa tým len prehĺbi,“ doplňuje Jaroslava Palendalová.

Aktuálne: Ivermektín na COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR napokon schválilo používanie liečiva ivermektín na boj proti novému koronavírusu. Na terapeutické využitie sa nateraz môže na Slovensku používať pol roka. Podľa ministerstva bude liek okrem nemocníc dostupný aj v lekárňach na lekársky predpis. 

Ivermektín je antiparazitikum, ktoré má aj veľmi silné antivírusové a protizápalové vlastnosti pri ochorení COVID-19. Viaceré štúdie poukazujú na jeho účinnosť nielen v rámci in-vitro a zvieracích modelov, ale aj pri klinických podaniach. Liek sa bude podávať ako súčasť ďalšej liečby. Je už registrovaný vo viacerých krajinách, napríklad vo Francúzsku, USA, Švédsku a Nórsku.

Liečivo bolo doposiaľ na Slovensku neregistrované, povolenie na terapeutické využitie získal po doručení žiadosti hlavného odborníka pre infektológiu MZ SR Ivana Schrétera o skupinové povolenie neregistrovaného lieku pre potreby zdravotníckych zariadení v SR. Hlavnou indikáciou bude profylaxia a liečba pacientov s ochorením COVID-19.

streda 27. januára 2021

On-line: Problémy s webom

Ktoré problémy s webmi spôsobujú používateľom najväčší stres? Agentúra Cyber ​​Duck UX porovnala webové stránky s mnohými problémami, ktoré testovalo 1.100 účastníkov, aby určila, ktoré problémy s webovými stránkami spôsobujú používateľom najväčší stres meraný podľa ich hladín krvného tlaku.

Pomalé načítanie stránok spôsobuje používateľom webových stránok najväčší stres, pretože priemerné hladiny krvného tlaku vyskočili z 111 mm Hg na 134 mm Hg. To viedlo k ohromujúcemu zvýšeniu hladiny krvného tlaku o 21 %! Priemerný čas načítania webových stránok použitých v prieskume sa pohyboval medzi 8,8 - 10,5 sekundami - účastníci na opísanie rýchlosti načítania webových stránok použili slová ako „frustrujúce“ a „mučivé“. Načítanie dlhšie ako päť sekúnd je podľa nich „nepohodlné“ a „neprijateľné“. Viaceré vyskakovacie okná sú na druhej pozícii, pretože spôsobili, že krvný tlak účastníkov stúpol zo 108 mm Hg na 130 mm Hg. Vyskakovacie okná počas experimentu zahŕňali predplatné bulletinov, zľavové kódy, informovanosť o predaji a ponuky na vyskúšanie. Účastníci vyhlásili, že používanie viacerých kontextových okien bolo „nepríjemné“ a „zbytočné“. Na treťom mieste je automatické prehrávanie hudby, pretože krvný tlak účastníkov sa zvýšil v priemere o 20%, zo 106 mm Hg na 127 mm Hg. Neželané automatické prehrávanie hudby na webových stránkach je „poburujúce“ a „rušivé“. V porovnaní s tým sa videám s automatickým prehrávaním darilo lepšie (na piatom mieste, kedy krvný tlak účastníkov stúpol z 104 mm Hg na 121 mm Hg, čo je nárast o 16%), aj keď účastníci uviedli, že videá s automatickým prehrávaním sú „rušivé“, v porovnaní s hudbou s automatickým prehrávaním je pre nich ľahšie zistiť a vypnúť zdroj zvuku.

Na siedmej pozícii sa ocitli ťažko čitateľné písma webových stránok, čo viedlo k 13 % zvýšeniu hladín krvného tlaku účastníkov, zo 104 mm Hg na 118 mm Hg. Na druhej strane, na desiatom mieste, mali účastníci najmenší problém s dezorientujúcimi animáciami na webových stránkach, kde sa priemerné hladiny krvného tlaku pohybovali od 102 mm Hg do 107 mm Hg - čo je iba 5 % nárast. Mierne nad dezorientujúcimi animáciami je niekoľko posúvačov obrázkov, ktoré sú na deviatom mieste. V rámci štúdie bolo na jednom webe deväť posúvačov obrázkov (tiež známych ako kolotoče) - použitie tohto množstva posúvačov obrázkov zvýšilo krvný tlak účastníkov z 99 mm Hg na 109 mm Hg. Účastníci uviedli, že viac ako tri posúvače obrázkov na webovej stránke sú „nadmerné“ a „presýtené“.

EU: Voľný pohyb

Európska komisia navrhla aktualizovať odporúčanie Rady z minulého októbra o koordinácii opatrení ovplyvňujúcich voľný pohyb v Európskej únii (EÚ). Prijala tiež návrh na aktualizáciu odporúčania Rady o cestovaní do EÚ z krajín mimo EÚ.

Návrh prináša ďalšiu koordináciu v dvoch oblastiach, v ktorých sa členské štáty už predtým dohodli na spolupráci:
 • Aktualizácia dohodnutého farebného kódu na mapovanie rizikových oblastí: Komisia navrhuje, aby sa okrem existujúcej zelenej, oranžovej, červenej a sivej farby zaviedla aj „tmavočervená“, ktorou sa budú označovať oblasti, kde sa vírus vyskytuje vo veľmi vysokej miere. Vzťahovala by sa na oblasti, v ktorých je 14-dňová miera oznámených prípadov vyššia ako 500 na 100.000 osôb. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bude naďalej uverejňovať aktualizované verzie mapy na základe údajov poskytnutých členskými štátmi.
 • Prísnejšie opatrenia pre cestujúcich z oblastí s vyšším rizikom: Komisia navrhuje, aby sa výrazne odrádzalo od všetkých ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, až kým sa epidemiologická situácia výrazne nezlepší. Týka sa to najmä cestovania do „tmavočervených“ oblastí a z týchto oblastí. Členské štáty by pritom mali zabezpečiť súlad s opatreniami, ktoré platia pri cestovaní v rámci ich vlastného územia.
Ak niekto cestuje z „tmavočervenej“ oblasti, členské štáty by mali od cestujúceho vyžadovať, aby:
 • pred príchodom podstúpil test
 • a ZÁROVEŇ absolvoval karanténu, ako to odporúča Výbor pre zdravotnú bezpečnosť a ako to v súčasnosti uplatňujú niektoré členské štáty.
Členské štáty by mohli vo väčšej miere využívať testovanie pred odchodom aj v tých oblastiach, ktoré sú v súčasnosti na mape označené ako „oranžové“, „červené“ alebo „sivé“. Naopak, osoby, ktoré sa vracajú do členského štátu svojho bydliska, by mali mať možnosť podrobiť sa testu až po príchode.

Vzhľadom na riziká spojené s veľmi vysokým počtom nových infekcií komisia na základe usmernení centra ECDC odporúča, aby sa členské štáty dohodli na tom, že prijmú, zachovajú alebo posilnenia nefarmaceutické intervencie, akými sú napríklad opatrenia týkajúce sa zákazu vychádzania a dočasného zatvorenia určitých prevádzok, a to predovšetkým v oblastiach klasifikovaných ako „tmavočervené“, aby posilnili testovanie a trasovanie a zintenzívnili dohľad nad prípadmi ochorenia COVID-19 a ich sekvenovanie s cieľom zhromažďovať informácie o šírení nových, infekčnejších variantov koronavírusu.

Ľudia, ktorí žijú v pohraničných regiónoch, by mali mať výnimku z niektorých cestovných obmedzení. Ak musia často prekračovať hranicu, či už z rodinných alebo pracovných dôvodov, nemalo by sa od nich vyžadovať absolvovanie karantény a požadovaná frekvencia testov by mala byť primeraná. Ak je epidemiologická situácia na oboch stranách hranice podobná, testovanie by sa nemalo vyžadovať.

Členské štáty by sa zároveň mali snažiť, aby nedošlo k narušeniu cestovania z nevyhnutných dôvodov, a najmä aby dopravné toky pokračovali v súlade so systémom „zelených jazdných pruhov“ a nedošlo k narušeniam dodávateľských reťazcov. Vzhľadom na zvýšené riziko by testy a karanténu mali absolvovať aj osoby cestujúce z nevyhnutných dôvodov, napríklad zdravotnícki pracovníci, ľudia cestujúci z naliehavých rodinných alebo pracovných dôvodov, ktorí prichádzajú z „tmavočervených“ oblastí, za predpokladu, že to nebude mať neprimeraný vplyv na splnenie ich nevyhnutnej funkcie alebo potreby. Od pracovníkov v doprave, ktorí počas cesty mávajú len obmedzený kontakt s ostatným obyvateľstvom, by sa nemala vyžadovať karanténa a v zásade by mali byť oslobodení od testovania z dôvodu cestovania. Rovnaké výnimky by sa mali uplatňovať aj v prípade tranzitu osôb, ktoré cestujú z nevyhnutných dôvodov.

On-line: Nedoplatky a dĺžníci

Na internete boli aktualizované zoznamy nedoplatkov a informácie o daňových dlžníkoch. Podnikatelia aj občania tak nemusia o ne žiadať ostatné orgány verejnej moci. Od decembra 2019 nie sú povinní štátnym / verejným inštitúciám predkladať potvrdenia, že nemajú nedoplatky voči daňovým a colným úradom. 

Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu sa na základe lex korona zákona prestal aktualizovať zoznam daňových dlžníkov. Finančná správa tak chcela zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na niektorých daňovníkov. Ustanovenia o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti sa však medzičasom na základe rozhodnutia legislatívneho zboru skončili.

Finančná správa aktualizovala údaje o nedoplatkoch k 31.12.2020 na portáli OverSi.gov.sk. Aktualizovaný bol aj zoznam daňových dlžníkov na portáli finančnej správy, ktorý nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a.


Aktuálne: Zákaz vychádzania

Od 27. januára do 2. februára 2020 platia na Slovensku nové pravidlá zákazu vychádzania. Uznávať sa budú negatívne výsledky PCR testov a antigénových testov. Na svojom webe zhrnulo aktuálne platné pravidlá ministerstvo vnútra.

Kde potrebujete negatívny test:
 • práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy,
 • pošta, banka, poisťovňa,
 • čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica,
 • servis bicyklov, telekomunikačnej techniky, autoservis, STK, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • výdajné miesto obchodu, eshopu a zásielkovne,
 • orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ZŤP na vozíku, autisti, osoby s mentálnym postihnutím a osoby so zdravotným stavom neumožňujúcim vykonanie testu),
 • vycestovanie do zahraničia a návrat späť,
 • cesta žiaka 2. stupňa ZŠ, SŠ a poslucháča do školy,
 • sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy,
 • povolené hromadné podujatie. 
Kde sa dostanete aj bez negatívneho testu:
 • nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky, drogéria, krmivo pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • lekár (vrátane sprevádzania blízkej osoby) a lekáreň,
 • testovanie na COVID-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná,
 • vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska,
 • venčenie psa a mačky do 1 km od bydliska,
 • veterinárna starostlivosť,
 • cesta dieťaťa do MŠ a žiaka 1. stupňa ZŠ do školy,
 • cesta dieťaťa za rodičom alebo osobou s právom styku s dieťaťom (vrátane sprevádzajúcej osoby),
 • cesta pri striedavej osobnej starostlivosti o dieťa a na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka osoby nad 65 rokov alebo ZŤP na vozíku do 1 km od bydliska,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • súdne pojednávanie.
Do priestorov prevádzok a úradov  môže vstupovať:
 • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 vykonaného od 18. januára,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o tom doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra do 17. januára,
 • osoba zaočkovaná proti COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • seniori nad 65 rokov,
 • dieťa do 10 rokov,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
 • osoba so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím,
 • osoba so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • onkologickí pacienti,
 • osoba, ktorá bola počas dní 18. januára až 26. januára v karanténe a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 • príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 • vodiči nákladnej a autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a letecký personál, posádka v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave vstupujúci na Slovensko, ak územie SR opustia do 48 hodín od vstupu.

utorok 26. januára 2021

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika na vlasy

Nové nebezpečné výrobky vlasovej kozmetiky boli nahlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky)  v Belgicku. Môžu sa však nachádzať aj na trhoch v iných krajinách. 

Upozornenia sa  podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR  týkajú výrobku na úpravu vlasov haircare 2 fasen značky Imago ako aj výrobku na úpravu vlasov značky CoiffiCare pod názvom Coifficare 2 en 1. V oboch sa nachádza látka Cyclotetrasiloxane (D4) v koncentrácii 4 percentá, čo je v rozpore s nariadeniami orgánov Európskej únie o kozmetických výrobkoch.

V rozpore s príslušnými právnymi predpismi je aj šampón a kondicionér Fructis Hair Food značky Garnier. V tomto prípade je problémom ľahká zámena výrobku s potravinou, a tým riziko požitia výrobku.

On-line: Lux Film Days

Filmové dni "Lux Film Days" sa na Slovensku uskutočnia prvýkrát on-line od 27. do 30. januára na platforme Kino doma www.kino-doma.sk. Premietanie bude prístupné zadarmo po celej SR a ponúka sledovanie najlepších európskych filmov, ktoré boli nominované na prestížnu cenu LUX, udeľovanú každoročne Európskym parlamentom. Predstavená bude aj nová podoba filmovej ceny "LUX - Európska filmová cena divákov".

Všetky projekcie sú pre divákov zo Slovenska zadarmo, je potrebné sa len vopred zaregistrovať. Nebudú chýbať ani príhovory dramaturgov a usporiadateľov, aby sa zážitok z virtuálneho kina čo najviac priblížil reálnej návšteve klubového kina. V stredu (27. januára) odštartuje filmové dni LUX poľská snímka Ida ocenená Oskarom. Vo štvrtok sa môžete tešiť na celovečerný debut tureckej režisérky Deniz Gamze Ergüvenovej Mustang o sestrách, ktoré vyrastajú na dedine na tureckom severozápade. Na piatok (30. januára) usporiadatelia pripravili strhujúcu poľskú kroniku Posledná rodina. Sobotňajší podvečer prinesie animovaný film pre celú rodinu Môj život Cuketky. Filmové dni LUX ukončí v sobotu večer snímka talianskej režisérky Alice Rohrwacherovej Šťastný Lazzaro, ktorá je poctou klasickým magicko-realistickým filmom.

PROGRAM
27.1. 20.20 – Ida | Ida (Paweł Pawlikowski, Poľsko/Dánsko, 2013)
28. 1. 20.20 – Mustang | Mustang (Deniz Gamze Ergüven, Francúzsko/Nemecko/Turecko, 2015)
29. 1. 20.20 – Posledná rodina | Ostatnia rodzina (Jan P. Matuszyński, Poľsko, 2016)
30. 1. 18.00 – Ja ako Tekvička | Môj život Cuketky | Ma vie de Courgette (Claude Barras, Švajčiarsko/Francúzsko, 2016)
30. 1. 20.20 – Šťastný Lazzaro | Lazzaro felice (Alice Rohrwacher, Taliansko/Francúzsko/Nemecko/Švajčiarsko, 2018)

Stream každého filmu prebieha iba raz v konkrétny daný deň a hodinu. Atmosféru kina ďalej navodzujú tematické úvody.


Novinka: Solárny ovládač

Ani vás už nebaví večne meniť batérie v diaľkovom ovládači televízora? Riešenie ponúka ovládač SolarCell s integrovaným solárnym panelom, ktorý je možné nabíjať nielen zo slnečného, ale aj interiérového svetla alebo prostredníctvom USB portu. Zároveň je vyrobený ekologicky: štvrtinu objemu plastového ovládača tvorí materiál zo zrecyklovaných PET fliaš.

Zabudovaný solárny panel v diaľkovom ovládači je prvou inováciou svojho druhu na svete, ktorá umožní počas siedmich rokov ušetriť až 99 miliónov jednorazových AAA batérií. Používatelia tak nebudú musieť nakupovať klasické alkalické batérie, ani riešiť výmenu dobíjacích batérií. Ak ovládač od televízora otočia solárnym panelom, ktorý je umiestnený na jeho spodnej strane, na svetlo, pohodlne ho nabijú v čase, kedy televízor nepoužívajú. Alebo využijú akúkoľvek nabíjačku s USB portom. Ovládač má garantovanú životnosť minimálne sedem rokov, čo je priemerná doba obmeny televízorov v domácnostiach. Ovládače so solárnym nabíjaním aj s nabíjaním cez USB port budú k dispozícii len pre modelové rady televízorov QLED. Pri ostatných televízoroch Samsung bude možné dobíjať ovládač len cez USB port. 

V rámci stratégie Going Green na zmenšenie uhlíkovej stopy pri výrobe televízorov bude mať rad televízorov od Samsungu ekologické balenie. Krabice budú popísané menším textom a grafika bude minimalistickejšia, čím výrobca šetrí atrament na olejovej báze, ktorý sa na obaloch televízorov bežne používa. Krabicu je možné navyše využiť na výrobu dekoratívnych prvkov pre domácnosť: praktické poličky, hračky, ale napríklad aj lepenkové domčeky pre domácich miláčikov, ktoré tak milujú mačky. Vďaka tomuto udržateľnému riešeniu bude možné zrecyklovať až 200 tisíc ton vlnitej lepenky ročne.

EDUNET: Pre vyše dvetisíc škôl

Už viac ako dve tisícky slovenských škôl sú pripojené k Edunetu a k školského internetu tak má prístup takmer 400-tisíc žiakov. Štartu obrovského projektu, ktorý má zabezpečiť školám bezproblémové pripojenie do siete a zároveň chrániť deti pred nástrahami internetu, v mnohom komplikovala pandémia Covid-19. Pripájanie škôl bude pokračovať podľa ich záujmu. Samotné školy pritom za služby neplatia, projekt manažuje a financuje Ministerstvo školstva SR.

Kým za normálnych okolností sa predpokladá, že tok dát bude smerovať skôr do škôl, aktuálna situácia a on-line výučba spôsobila, že dáta prúdia najmä opačným smerom. Učitelia vyučujú a často vysielajú zo škôl, čo mení nároky na sieť. Aktuálne je k Edunetu pripojených 2.073 škôl, čo v praxi znamená 395-tisíc žiakov a viac ako 61-tisíc učiteľov a zamestnancov škôl. Konektivita sa do škôl dodáva vždy najlepšou možnou technológiou, preferovaná je optická infraštruktúra. Kde nie je vybudovaná, škola je pripojená vzduchom cez moderné mikrovlnné spoje alebo technológiu LTE Advanced, čo je predchodca 5G sietí. Ak nie je možné školu pripojiť týmito technológiami, nastupujú ďalšie možnosti ako napríklad DSL. V školách sú inštalované najmodernejšie zariadenia, aj vďaka ktorým môžu mnohé z nich už dnes využívať vysoké rýchlosti pripojenia až 1Gbps.

Okrem konektivity sú súčasťou projektu aj ďalšie služby, predovšetkým ochrana detí a mládeže pred nevhodným obsahom a to na základe filtrov podľa veku používateľa. Tie nastavuje a definuje Ministerstvo školstva SR. Cez centrálny bod majú školy prístup k digitálnemu učivu. SWAN ako dodávateľ riešenia tiež zabezpečuje ochranu celej siete Edunet pred hekerskými útokmi. Rovnako napríklad nonstop monitoring poskytovaných služieb a služby call centra. Čo ale pocítili samotné školy okamžite, je vysoko nastavený štandard pokrytia priestorov modernou WiFi sieťou. „To doteraz nebolo štandardom. Školy ho doteraz riešili najmä svojpomocne. Na každej škole sme sa stretli s iným riešením. Buď išlo o sponzorské dary, alebo si škola sama nakúpila vybavenie. Častokrát to však neboli
profesionálne riešenia, ale riešenia určené pre domácnosti“, vysvetľuje Jozef Lasz. 

Zaujímavé čísla o Edunete
 • 2.073 aktuálne zapojených škôl
 • 10.000 nainštalovaných zariadení na školách
 • 100 Gbps celoslovenská chrbticová sieť SWANu tvorí základ Edunetu
 • 1 Gbps je najvyššia možná rýchlosť pripojenia škôl
 •  100 inštalačných tímov s pôsobnosťou po celom Slovensku pracovalo na realizácii projektu
pondelok 25. januára 2021

Trend: Robotická automatizácia procesov

Štúdia Automatizácia inteligentne potvrdila rast využívania inteligentných automatizačných technológií v rôznych odvetviach. Pomocou kognitívnych a analytických nástrojov dokážu tieto technológie zásadne meniť obchodné procesy spoločností. Podnikateľským subjektom a ich zamestnancom prináša zmena nové príležitosti, ale zároveň aj nové výzvy a úlohy.

Podľa globálneho prieskumu Deloitte (441 vedúcich pracovníkov z 29 krajín vrátane Slovenska) sa traja zo štyroch respondentov (73 %) čoraz viac spoliehajú na automatizačné technológie, akými sú inteligentná automatizácia, strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka. Je to významný nárast oproti minuloročnému prieskumu, v ktorom takto reagovala menej ako polovica opýtaných (48 %). Rovnako narástol aj rozsah využitia automatizačných technológií v rámci spoločností. Z prieskumu vyplýva, že v 13 % spoločností bolo implementovaných viac ako 50 procesných automatizácií. Na porovnanie, v roku 2018 to boli iba 4 %. Počet spoločností, v ktorých využívanie procesnej automatizácie výrazne narástlo, sa za dva roky strojnásobil. Počas krízy v dôsledku pandémie umožnili automatizované procesy mnohým spoločnostiam zvýšiť ich efektivitu a produktivitu. Z globálneho hľadiska sa teda aj vďaka pandémii COVID-19 stala automatizácia ešte dôležitejšou na udržanie a rozvíjanie podnikania spoločností. Používanie automatizačných technológií má okrem zvýšenia produktivity aj iné ekonomické výhody. Zníženie nákladov pomocou inteligentnej automatizácie dosahuje v priemere 24 %, navýšenie rastu predaja v priemere 9 %. Návratnosť investícií sa dosahuje v priemere za menej než 11 mesiacov od dátumu implementácie.

Najpopulárnejšou automatizačnou technológiou v súčasnosti je robotická automatizácia procesov (RPA). Túto technológiu už implementovalo 78 % manažérov a ďalších 16 % tak plánuje urobiť v nasledujúcich troch rokoch. Do roku 2023 by malo túto technológiu používať viac ako deväť z desiatich opýtaných spoločností. S cieľom zvýšiť efektivitu sa spoločnosti čoraz viac zameriavajú aj na ďalšie oblasti, v ktorých je možné využiť automatizačné procesy, ako sú riadenie podnikových procesov (BPM), monitorovanie procesov a tzv. ťažba dát (data mining), ako aj využitie umelej inteligencie v kombinácii s dátovou analytikou. Práve kombinácia rôznych technológií sa považuje z pohľadu automatizácie vyspelých spoločností za kľúčovú. Kombinácia robotických nástrojov založených na pravidlách a rôznorodosti umelej inteligencie schopnej rozumieť, učiť sa a rozhodovať sa stane v dohľadnej dobe bežnou praxou u väčšiny opýtaných (85 %). Rozdiel medzi spoločnosťami, ktoré „iba“ pilotujú automatizáciu (1 – 10 procesov), a tými, ktoré ju implementujú (11 – 50 procesov), resp. už intenzívne zdokonaľujú (51+ procesov), je citeľný. Je preto pravdepodobné, že tí skúsenejší rýchlejšie zapracujú zmeny, ktoré dokážu zlepšiť výnosy z automatizácie. Na druhej strane je pre organizácie v pilotnej fáze typické, že automatizujú procesy s menšími zmenami. Naopak, najpokročilejšie organizácie už prechádzajú od tradičného prístupu postupného zlepšovania svojich existujúcich procesov na komplexný procesný re-dizajn.

Na úspešné integrovanie inteligentnej automatizácie je potrebné, aby si spoločnosť uvedomila jej nevyhnutnosť. Proces sa začína vedomým výberom cieľov na základe individuálnych možností spoločnosti. Z definovaných dosiahnuteľných cieľov sa následne vytvorí realistická stratégia. Z prieskumu však vyplýva, že iba necelá štvrtina respondentov si pred zavádzaním inteligentnej automatizácie procesov vypracovala potrebnú celopodnikovú stratégiu. Organizácie urobili významný pokrok v novom svete rozšírenej inteligentnej automatizácie, ale zavedenie procesov nezaručuje pridanú hodnotu. Tí, ktorí vidia najväčšie výhody v automatizácii, sa zapájajú do celofiremnej transformácie, do vytvorenia stratégie so zreteľom na ľudí a s výhľadom do budúcnosti.

EU: Prieskum podpory očkovania

Vakcínou proti COVID-19 sa plánovalo podľa decembrového prieskumu verejnej mienky občanov krajín Európskej únie (EÚ), o ktorom informovala Európska komisia zaočkovať 70 % Európanov a 62 % Slovákov. Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny, ktoré najmenej dôverujú vakcínam a ich bezpečnosti.

Prieskum spoločnosti Kantar z polovice decembra minulého roka sa konal na vzorke 24.424 respondentov zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Podľa 62,6 % opýtaných zo všetkých členských štátov sú vakcíny proti novému typu koronavírusu bezpečné. S týmto vyjadrením nesúhlasí 42 % ľudí a takmer polovica si myslí, že vakcíny sú neefektívne. V Európskej únii účinnosti nových vakcín verí 73,4 % obyvateľov. S očkovaním najviac nesúhlasia obyvatelia Bulharska (34 % sa nechce dať nikdy zaočkovať), Slovinska (33 %) a potom Slovenska a Maďarska (32 %). Najmenej obáv z nových vakcín majú občania Malty (41 %) a potom Írska, Dánska, Talianska, Lotyšska, Holandska a Fínska (nad 30 %). 

Viacerí z opýtaných Slovákov pripustili, že by zmenili svoj prístup k očkovaniu, keby videli priame dôkazy o bezpečnosti a účinnosti vakcín na už zaočkovaných ľuďoch. Pritom až 66,5 % respondentov uviedlo, že pozná ľudí, ktorí mali pozitívny test na COVID-19 a 61,7 % pozná ľudí, ktorí ochoreli. Väčšina respondentov prieskumu by chcela získať viac informácií o bezpečnosti vakcín proti COVID-19 (56,9 %) aj o účinnosti vakcín (49,9 %). Opýtaní uviedli, že za najdôveryhodnejšie zdroje považujú zdravotníckych pracovníkov, lekárov, zdravotné sestry a farmaceutov (56,6 %), národné zdravotnícke orgány (42,6 %) a EÚ (20,3 %). Za menej dôveryhodné považujú médiá (9,4%), webové stránky (7,8 %) a sociálne siete (5,4 %).

Približne 60 % Európanov verí, že jediný spôsob, ako skoncovať s pandémiou, je očkovanie. S týmto názorom však súhlasí iba 40,7 % opýtaných Slovákov a 67 % Slovákov verí, že nové vakcíny boli vyvinuté a otestované príliš rýchlo. Na otázku, či si občania myslia, že EÚ zohrala kľúčovú úlohu, aby sa dostali k vakcíne vo vlastnej krajine, najviac túto možnosť pripustili občania Malty (87 %), potom Cypru, Portugalska, Írska a Luxemburska (nad 70 %). Najmenej tomu veria ľudia v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4): Česká republika (49 %), Maďarsko a Poľsko (55 %) a Slovensko (56 %).

Radíme: Pomoc pre obete domáceho násilia

Obete domáceho násilia či týrania môžu na Slovensku volať 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku na bezplatné číslo 0800 212 212. Iniciátorom a garantom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie od marca minulého roka poskytuje poradenstvo aj prostredníctvom mailovej komunikácie - linkaprezeny@ivpr.gov.sk. 

Počas koronakrízy násilie v rodinách stúplo. Obeťami sú najmä tí najzraniteľnejší, a to sú deti, seniorky a seniori, ženy, ale aj zdravotne postihnutí. Ministerstvo bude naďalej podporovať a aj rozvíjať služby národnej linky a napriek tomu, že linka bola v roku 2015 primárne zriadená pre týrané ženy, pomoc u poradkýň hľadajú aj muži. Krízovú pomoc a všetky potrebné informácie volajúcim na tejto linke poskytuje sedem špeciálne vyškolených poradkýň. Volajúce ženy sa často zverujú s tými najintímnejšími informáciami a tie sa ľahšie hovoria žene ako mužovi. Preto na linke radia iba psychologičky. Zároveň ide o prísne dôverné informácie a kontaktovať políciu, záchrannú zdravotnú službu alebo inú inštitúciu, ktorá žene môže pomôcť, je možné jedine iba so súhlasom volajúceho.

Hlavným princípom činnosti Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie je podľa MPSVR bezpečie žien, obhajoba a posilňovanie ich práv. Okrem krízovej pomoci, podpory a poskytovania informácií v oblasti násilia páchaného na ženách asistujú poradkyne volajúcim aj pri naviazaní kontaktu so špecializovanými poradenskými centrami, krízovými strediskami, bezpečnými ženskými domami či zariadeniami núdzového bývania. Slovensko sa pripojilo k európskej iniciatíve za vznik jednotného celoeurópskeho čísla pre obete násilia, ktoré by fungovalo podobne ako tiesňová linka 112.

SR: Výročná správa o internete

Slovensko sa v roku 2020 naučilo niekoľko nových slovíčok a nadobudlo veľa digitálnych zručností. Pojmy ako videokonferencia, práca na diaľku / home office, on-line objednávka či on-line výučba budú pravdepodobne adeptmi na každodenné používanie aj v roku 2021.
 
Tvrdenie, že starší ľudia nerozumejú novým technológiám a nepoužívajú internet nie je pravdivé a po roku 2020 ešte menej. Až dve tretiny ľudí nad 45 rokov používajú sociálne siete na rôzne účely a v kategórii 65 a viac rokov to bola až takmer štvrtina Slovákov. SK-NIC analyzoval štatistiky zo sveta internetu, domén či virtuálneho Slovenska a pripravil Výročnú správu o internete na Slovensku 2020. Telefonovanie cez internet, získavanie informácií alebo nakupovanie cez internet. Tieto aktivity lámali rekordy. Rok 2020 bol špecifický a tieto aktivity sú už v súčasnosti bežnou rutinou.

Najobľúbenejší znak, ktorým začínajú slovenské domény (teda adresy na internete s koncovkou .sk) je písmeno „s“. V roku 2020 ním začínalo 42.695 domén, t.j. viac ako 10 %. Prečo? Skúste sa zamyslieť, ktoré slová sa začínajú na „s“. Priemerná dĺžka .sk domény je 10 znakov, najdlhšia doména na Slovensku má až 63 znakov. Dá sa vôbec vysloviť? Najkrajšia doménová koncovka .sk je na Slovensku naozaj obľúbená. Až tri štvrtiny všetkých domén zaregistrovaných Slovákmi používa práve túto koncovku. Ostatné doménové koncovky sú veľmi ďaleko v pozadí a väčšinou boli registrované v tzv. „balíkových akciách“ spoločne s koncovkou .sk.

Odkiaľ sú jednotliví držitelia .sk domén? Zodpovedá to ekonomickému rozdeleniu obyvateľov Slovenska? 10 okresov s najviac doménami spoločne spravuje 111.928 domén, z čoho polovicu tvoria držitelia z Bratislavy. Stále je to však iba cca štvrtina všetkých .sk domén…

piatok 22. januára 2021

Zisk: Ako Elon Musk

Inovatívne projekty SpaceX a Tesla prispeli k tomu, že sa z juhoafrického podnikateľa Elona Muska  stal najbohatší človek na svete s ohromujúcou výškou čistého zisku 151.206.600.000 EUR.

AddictiveTips.com sa snažil zistiť, ako dlho by Európanom v 22 rôznych krajinách trvalo, kým by nadobudli to, čo Elon Musk za jednu minútu (775.418 EUR ):
 • Bulharom by to trvalo v  Európe najdlhšie - 88 rokov a 9 mesiacov, kedy by zarobili 775.418 EUR.
 • Na druhom mieste je Slovensko, pretože Slováci by museli pracovať 77 rokov a 8 mesiacov, aby zhromaždili to, čo Musk, za minútu.
 • Litve patrí tretie miesto, pretože Litovčanom bude trvať 69 rokov, kým nadobudnú 775.418 eur každú pracovnú minútu.
 • Maďarsko (56 rokov a 6 mesiacov), Rumunsko (56 rokov a 6 mesiacov), Estónsko (51 rokov a 9 mesiacov), Chorvátsko (51 rokov a 9 mesiacov) a Poľsko (51 rokov a 9 mesiacov) sú ďalšími európskymi krajinami, kde  by občania museli vynaložiť vyše 50 rokov na to, aby za minútu vygenerovali 775 418 EUR.
 • Na druhej strane by obyvateľom Luxemburska trvalo najmenej času získať jednominútové bohatstvo Elona Muska, a to za 12 rokov a 8 mesiacov, ďalej by to boli obyvatelia Rakúska - 14 rokov a 5 mesiacov a Dáni - 14 rokov a 10 mesiacov.
Zo všetkých európskych krajín zahrnutých do porovnania by Európanom trvalo priemerne 27 rokov, kým by nadobudli aktuálny Muskov zisk za jednu minútu.

EU: Rýchlejšia pomoc pre najodkázanejších

Európsky parlament schválil vo štvrtok 21.1.2020 uvoľnenie dodatočných prostriedkov na potraviny a základné potreby pre najodkázanejšie osoby v Európskej únii (EÚ) v rokoch 2021 a 2022. Plénum prijalo novelu nariadenia o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), na znení ktorej sa poslanci v decembri dohodli so zástupcami členských štátov v Rade (ministrov) EÚ.

Nové pravidlá umožnia krajinám EÚ v rokoch 2021 a 2022 naďalej podporovať ľudí v núdzi aj prostredníctvom dodatočných zdrojov z iniciatívy REACT-EU, ktoré sú určené na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Členské štáty sa tak môžu rozhodnúť navýšiť prostriedky na potravinovú pomoc a základné potreby pre najodkázanejšie osoby.

V snahe zmierniť aktuálny tlak na vnútroštátne rozpočty nebude táto forma pomoci financovaná zo zdrojov REACT-EU podliehať povinnému spolufinancovaniu zo strany členských štátov. Umožnené bude tiež predbežné financovanie Európskou komisiou, vďaka ktorému by sa mala pomoc dostať k adresátom rýchlejšie.

Starostlivosť: Predčasné narodené deti

Na Slovensku sa ročne narodí 5.000 detí predčasne. Súčasťou starostlivosti po predčasnom pôrode by mala byť aj prítomnosť rodičov pri dieťati, zapojenie rodiča do starostlivosti o jeho bábätko či psychologická podpora rodiny v jednom z najnáročnejších období ich života. 

Víziou združenia Malíček je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti. K naplneniu tohto cieľa mal prispieť aj prieskum Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu, podľa ktorého sú rodičia s poskytovanou starostlivosťou spokojní vo viacerých oblastiach, napr. 72 % rodičov je informovaných o stave svojho dieťaťa bezprostredne po pôrode, 77 % rodičov považovalo za dostatočnú edukáciu o význame a prínose materského mlieka pre predčasne narodené dieťa, až 81 % opýtaných rodičov považovalo za dostatočnú informovanosť o zdravotnom stave dieťaťa a až 88 % rodičov uviedlo, že boli dostatočne zaškolení do starostlivosti o ich dieťa pred prepustením do nemocnice domov. 

Vyše 51 % rodičov uviedlo, že boli informovaní o dôležitosti zapojenia sa do starostlivosti o dieťa od prvého okamihu, avšak väčšinu aktivít či úkonov mohli so svojim predčasne narodeným dieťaťom vykonávať až niekoľko týždňov po pôrode. Taktiež viac ako 54 % dotazovaných rodičov uviedlo, že im počas hospitalizácie ich dieťaťa na neonatologickom oddelení nebola poskytnutá takmer žiadna forma podpory a psychologickú podporu dostalo len 11 % opýtaných. Až 70 % rodičov uviedlo, že v situácii po predčasnom pôrode by im veľmi pomohla podporná skupina, psychologická či rodičovská pomoc od skúsených rodičov s podobnou skúsenosťou. Vakcína: Motor ekonomického rastu

Rastúci počet zaznamenaných prípadov nákazy a ďalšie série národných lockdownov viedli ku koncu posledného kvartálu roku 2020 k poklesu globálnej ekonomickej aktivity. Tá v kvartálnom porovnaní spomalila na + 0,1 % oproti + 7,3 % z tretieho štvrťroka minulého roku. Dve vlny ekonomických prepadov v Európe spoločne s citeľným spomalením trhu v Spojených štátoch sú predpokladom markantného prepadu tesne pred zlepšením celej situácie. 

Aktuálny pokrok vo vývoji vakcín prinútil analytikov Euler Hermes ku korekcii prognózy rastu globálnej ekonomiky na rok 2021 na + 4,6 % (+0,2 percentuálneho bodu) a na +3,8 % na rok 2022. Rok 2023, kedy sa krajiny vrátia blízko k pôvodným číslam potenciálneho rastu, potom ukáže, kto krízu využil a kto premárnil. Navzdory určitým ťažkostiam spojených s produkciou a distribúciou vakcíny sa zdá, že riziko obmedzenej výrobnej kapacity je, aspoň sa čo týka vyspelých ekonomík, pomerne nízke. Množstvo štátov už objednalo dostatočné množstvo vakcín, ktoré bude stačiť k vytvoreniu tzv. kolektívnej imunity. Trochu problematický môže byť záujem obyvateľov o očkovanie (tzv. vakcinačný skepticizmus), ktorý sa líši v závislosti od stupňa všeobecnej akceptácie očkovania v jednotlivých krajinách. To, ako sa štáty vysporiadajú s odlišnými postojmi k vakcinácii vo svojej populácii, bude hrať kľúčovú rolu pri dosahovaní kolektívnej imunity. Dopyt po vakcíne totiž determinuje ochota obyvateľstva nechať sa očkovať.

Očakáva sa, že v polovici roku 2021 bude ukončená vakcinácia zraniteľného segmentu populácie (20 – 40 % z celkového počtu obyvateľov) v rozvinutých krajinách a na veľkých rozvojových trho mich. Výrazne sa tak uľaví preťaženým zdravotným systémom a dôjde k značnému uvoľňovaniu reštrikcií spojených s ochorením Covid-19. Vakcinačná ekonomika je synonymom dôvery v reštart ekonomiky služieb a obnovenie korporátnych investícií (návrat na predkrízovú úroveň už dosiahol obchod s tovarom, služby a turizmus by mali nasledovať v roku 2022). Ekonomiky s obmedzeným prístupom k očkovacím látkam, najmä v rozvíjajúcich sa krajinách, môžu ale zaostávať. Analytici Euler Hermes pri uvedení vakcíny na trh očakávajú, že cyklické odvetvia (vrátane energetiky, obchodu s kovmi a automobilového priemyslu) by sa mohli vrátiť do „normálu“ v 2. štvrťroku 2021. Sektory citlivé na dôsledky koronakrízy ako ubytovanie, stravovacie služby a doprava by sa mohli začať zotavovať v druhej polovici tohto roka. Napriek priaznivej dynamike sa však jazvy z roku 2020, ktoré sa týkajú obratu a ziskovosti, budú musieť najskôr zahojiť. Odborníci predpokladajú, že väčšina sektorov sa vráti na predkrízové úrovne obratu a ziskovosti až začiatkom roku 2022.

Podľa prognózy Euler Hermes sa HDP Eurozóny v roku 2020 prepadlo o -7,5%, ale v rokoch 2021 a 2022 už dôjde k jeho nárastu o 4,3%. Začiatok tohto roka ho ešte vo viacerých krajinách ovplyvňuje predĺžený druhý lockdown, očakáva sa ale výrazné oživenie ekonomiky z dôvodu rýchlejšej vakcinácie. Návrat na predkrízovú úroveň HDP sa očakáva v prvej polovici roku 2022. Rozdiely medzi krajinami však zostanú zreteľné a zaostávajúce krajiny, vrátane napr. Španielska a Talianska, budú potrebovať na zotavenie ešte jeden ďalší rok.

štvrtok 21. januára 2021

Banky: Výber podľa poplatkov

Slováci si svoju banku vyberajú najmä na základe výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. Za najkľúčovejší faktor pri rozhodovaní ho považujú takmer tri štvrtiny z nich (73 %). Respondenti na svojej banke rovnako najviac oceňujú, že nemá žiadne alebo len nízke poplatky za vedenie účtu (31 %). 

Ďalším rozhodujúcim kritériom, ktoré berú Slováci do úvahy pri výbere banky je kvalitný internet banking, ktorý vyžaduje až 41 % klientov. Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre 24 % opýtaných a moderná banková aplikácia na spravovanie svojich financií je kľúčová pre 23 % klientov bánk (minulý rok to bolo 18 %). Na odporúčanie svojich priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 10 % respondentov a veľkosť banky berie do úvahy 6 % oslovených. Prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal aj to, že viac ako tri štvrtiny klientov bánk (76 %) majú presný prehľad o tom, za aké služby a v akej výške platia vo svojej banke poplatky. Minulý rok malo presný prehľad o výške týchto poplatkov 69 % opýtaných - zdá sa tak, že Slováci si svoje financie začali kontrolovať viac. Stále je však takmer jedna štvrtina klientov (24 %), ktorá nemá presný prehľad o výške poplatkov vo svojej banke (naposledy to bolo 31 %).

Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina Slovákov je so svojou hlavnou bankou spokojných. Svoju spokojnosť vyjadrilo až 93 % respondentov – z nich je veľmi spokojných 42 % a skôr spokojných 52 %. Celková spokojnosť klientov bánk je tak porovnateľná s predchádzajúcim rokom (92 %). Naopak, nespokojných je 7%  klientov (minulý rok to bolo 8 %).

APT: Predpovede pre rok 2021

Experti Kaspersky pripravili predpoveď pre oblasť pokročilých pretrvávajúcich hrozieb APT (z angl. Advanced Persistent Threats) pre rok 2021 a zároveň načrtli, ako sa zmení prostredie cielených útokov. Nové vektory útokov, akými sú cielenie na sieťové zariadenia a hľadanie zraniteľností v 5G sieťach, prebehnú popri viacstupňových útokoch a aktivitách umožňujúcich kyberútoky, napríklad tzv. zero-day výpredaje.

Prognóza bola vytvorená na základe zmien, ktoré zachytil tím GReAT (Globálny výskumný a analytický tím) spoločnosti Kaspersky počas roka 2020. Jedným z kľúčových a potenciálne najnebezpečnejších trendov, ktoré experti očakávajú, je zmena prístupu útočníkov k realizácii útokov. Cielené ransomvérové útoky dosiahli novú úroveň prostredníctvom využitia generického malvéru ako prostriedku na získanie počiatočnej pozície v napadnutých sieťach. Boli zaznamenané prepojenia medzi nimi a etablovanými hráčmi kybernetického podsvetia, napríklad Genesis, ktoré štandardne obchodujú s odcudzenými prihlasovacími údajmi. Experti veria, že aktéri APT hrozieb začnú na kompromitáciu svojich cieľov používať rovnakú metódu. Organizácie by mali venovať zvýšenú pozornosť generickému malvéru a vykonávať základné úkony v oblasti reakcií na incidenty na každom napadnutom počítači, aby sa zabezpečilo, že sa generický malvér nepoužil ako prostriedok na realizáciu sofistikovanejších hrozieb.

Ďalšie predpovede v oblasti cielených hrozieb pre rok 2021
 • Viac krajín bude využívať právne žaloby ako súčasť svojej kybernetickej stratégie: Predchádzajúce predpovede týkajúce sa poukázania na vinníka a odsúdenia APT útokov uskutočňovaných nepriateľskými stranami sa naplnili a budú ich nasledovať ďalšie organizácie. Odhalenie súborov nástrojov APT skupín používaných na úrovni vlád prinúti viac štátov urobiť to isté, čiže v snahe o odvetu poškodiť aktivity a vývoj útočníkov zničením existujúcich nástrojov ich protivníkov. 
 • Viac spoločností zo Silicon Valley prijme opatrenia proti sprostredkovateľom zero-day zraniteľností: Po škandalóznych prípadoch, kedy boli v populárnych aplikáciách zneužité zero-day zraniteľnosti na špionáž rozličných cieľov, je pravdepodobné, že viac korporácií v Silicon Valley zaujme voči sprostredkovateľom zero-day zraniteľností tvrdý postoj v snahe ochrániť svojich zákazníkov aj reputáciu.
 • Intenzívnejšie cielenie na sieťové zariadenia: S rozšírením práce na diaľku sa prioritou stala bezpečnosť pripojenia zariadení do korporátnej siete a očakáva sa zintenzívnenie útokov na sieťové zariadenia, akými sú VPN brány. Môže sa tiež objaviť snaha získať prístupové údaje ku korporátnym VPN bránam prostredníctvom tzv. vishingu cez pracovníkov pracujúcich na diaľku.
 • Vydieranie, požadovanie výkupného: Zmeny v stratégii ransomvérových skupín vedú ku konsolidácii stále veľmi rôznorodého, no pomerne úzkeho ransomvérového ekosystému. Po úspechu predošlých stratégií cielených útokov začne viac kľúčových ransomvérových hráčov cieliť svoje aktivity a získavať schopnosti podobné APT útokom – s peniazmi, ktoré tieto skupiny nadobudli vydieraním, budú schopné investovať nemalé prostriedky do nových pokročilých súborov nástrojov, pričom výškou svojich rozpočtov sa blížia tým, aké majú k dispozícii už niektoré zo štátom sponzorovaných APT skupín.
 • Útoky s cieľom väčšieho narušenia: Tieto útoky budú výsledkom riadeného útoku, ktorý bol navrhnutý tak, aby ovplyvnil kritickú infraštruktúru, alebo spôsobil rozsiahle vedľajšie škody – pretože naše životy sa stali ešte viac závislými na technológiách, takže majú k dispozícii širšie pole pôsobnosti než kedykoľvek predtým.
 • Vznik 5G zraniteľností: S rozširovaním tejto technológie, ako aj čoraz väčším počtom zariadení závislých od konektivity, ktorú 5G poskytuje, útočníci budú mať väčšiu motiváciu hľadať zraniteľné miesta, ktoré môžu zneužiť.
 • Útočníci budú naďalej zneužívať pandémiu COVID-19: Aj keď pandémia nepriniesla rapídne zmeny v taktike, technikách či postupoch útočníkov, koronavírus sa stal pretrvávajúcou témou v centre záujmu. A keďže pandémia bude pokračovať aj v roku 2021, útočníci neprestanú zneužívať túto tému na prienik do cieľových systémov.

EU: Opatrenia voči COVID-19

Európska komisia vyzýva členské štáty, aby urýchlili nasadenie vakcíny v celej EÚ: do marca 2021 by malo byť v každom členskom štáte zaočkovaných aspoň 80 % osôb vo veku nad 80 rokov a 80 % zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti. Do leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať aspoň 70 % dospelej populácie.

Komisia takisto vyzýva členské štáty, aby s cieľom bojovať proti riziku vyplývajúcemu z nových variantov vírusu naďalej uplatňovali dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, obmedzovali sociálne kontakty, bojovali proti dezinformáciám, koordinovali cestovné obmedzenia, zvyšovali mieru testovania, vyhľadávania kontaktov a genómového sekvenovania. Keďže počet nových prípadov ochorenia v posledných týždňoch neustále narastá, je potrebné v nadchádzajúcich mesiacoch urobiť viac na podporu systémov zdravotníctva, ako aj na riešenie problému „únavy spojenej s COVID-om“, počnúc zrýchlením očkovania všetkých skupín a vo všetkých oblastiach po pomoc našim partnerom na západnom Balkáne, v južnom a vo východnom susedstve a v Afrike.

V oznámení sa stanovujú kľúčové opatrenia pre členské štáty, Európsku oomisiu, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA), ktoré pomôžu znížiť riziká a udržať vírus pod kontrolou:

Urýchlené nasadenie vakcíny v celej EÚ
 • Do marca 2021 by malo byť v každom členskom štáte zaočkovaných aspoň 80 % osôb vo veku nad 80 rokov a 80 % zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti.
 • Do leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať 70 % celkovej dospelej populácie.
 • Komisia, členské štáty a EMA budú spolupracovať s príslušnými spoločnosťami, aby v plnej miere využili potenciál EÚ na zvýšenie výrobnej kapacity očkovacích látok.
 • Komisia spolupracuje s členskými štátmi na vakcinačných certifikátoch, ktoré sú v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov a ktorými možno podporiť kontinuitu starostlivosti. Do konca januára 2021 má byť dohodnutý spoločný postup, ktorý má umožniť rýchle používanie certifikátov členských štátov v systémoch zdravotnej starostlivosti v celej EÚ i mimo nej.
Testovanie a genómové sekvenovanie genómu
 • Členské štáty by mali aktualizovať svoje testovacie stratégie tak, aby sa v nich zohľadnili nové varianty, a rozšíriť používanie rýchlych antigénových testov.
 • Členské štáty by mali bezodkladne zvýšiť mieru genómového sekvenovania aspoň na 5 %, v ideálnom prípade na 10 % pozitívnych výsledkov testov. V súčasnosti testujú mnohé členské štáty menej ako 1 % vzoriek, čo nestačí na to, aby bolo možné určiť vývoj variantov alebo objaviť akékoľvek nové varianty.
Zachovanie jednotného trhu a voľného pohybu popri posilňovaní zmierňujúcich opatrení
 • Mali by sa uplatňovať opatrenia na ďalšie znižovanie rizika prenosu ochorenia spojeného s dopravnými prostriedkami, akými sú hygienické opatrenia a opatrenia na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti v dopravných prostriedkoch a na staniciach.
 • Kým sa epidemiologická situácia výrazne nezlepší, mali by sa dôrazne neodporúčať žiadne cesty, ktoré nie sú nevyhnutné.
 • V prípade cestujúcich, ktorí prichádzajú z oblastí s vyššou incidenciou obávaných variantov, by sa mali by sa zachovať primerané cestovné obmedzenia vrátane testovania.
Zabezpečenie vedúceho postavenia Európy a medzinárodnej solidarity
 • V záujme zabezpečenia včasného prístupu k očkovacím látkam Komisia zriadi mechanizmus Tím Európa (Team Europe) na koordináciu dodávok vakcín, o ktoré sa delia členské štáty s partnerskými krajinami. Tým by sa mal umožniť spoločný prístup členských štátov a partnerských krajín k niektorým z 2,3 miliárd očkovacích dávok, ktoré sa zabezpečili vďaka stratégii EÚ v oblasti vakcín, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať západnému Balkánu, krajinám vo východnom a v južnom susedstve a Afrike.
 • Európska komisia a členské štáty by mali naďalej podporovať nástroj COVAX, a to aj prostredníctvom včasného prístupu k očkovacím látkam. Pomocou mechanizmu Tím Európa sa už zmobilizovalo 853 miliónov EUR na podporu nástroja COVAX, vďaka čomu sa EÚ stala jedným z najväčších darcov tohto nástroja.

Trend: WiFi 6

Niektoré produkty s označením WiFi 6 podporujú štandard 802.11ax iba v pásme 5 GHz, a nie aj v pásme 2,4 GHz. Nedokážu tak využívať všetky výhody WiFi 6 a pri zvýšení prevádzky v pásme 5 GHz používatelia okamžite zaregistrujú pokles rýchlosti pripojenia. 

WiFi 6 zariadenia, ktoré konektivitu podľa štandardu 802.11ax zaisťujú v pásme 5 GHz aj 2,4 GHz, umožňujú na maximum využívať výhody technológií OFDMA (dynamické zoskupovanie jednotlivých subnosných do menších blokov) a BSS (farbenie Basic Service Set). Vďaka týmto technológiám je WiFi 6 omnoho efektívnejšia než predchádzajúca verzia štandardu WiFi. 

Technológia OFDMA umožňuje súbežné odosielanie viacerých signálov po rovnakej linke alebo kanáli, čím efektívne zjednodušuje spojenie a umožňuje viac prenosov bez toho, aby medzi nimi dochádzalo k súpereniu. Podobne funguje aj farbenie BSS, ktoré sa však používa na skrátenie oneskorení medzi prístupovými bodmi, a nie na samotnom pripojení. Kombinácia týchto technológií prináša najlepší možný výkon WiFi viacerým používateľom, čo je skutočná výhoda WiFi 6, vďaka ktorej používatelia nezaznamenajú v dôsledku pripojenia veľkého počtu zariadení do siete žiadny pokles výkonu.

streda 20. januára 2021

Upozorňujeme: Podvodníci v mene Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa opäť zaznamenala prípady, kedy sa podvodníci vydávajú za jej zamestnancov. Snažia sa tak zneužiť situáciu, že pobočky poisťovne aktuálne fungujú v obmedzenom režime.

Podvodníci sa pokúšajú dohodnúť si stretnutie spravidla so starším občanom v mene Sociálnej poisťovne, pričom ho žiadajú, aby prišiel na určené miesto a priniesol si doklady totožnosti. V ďalších prípadoch neznáme osoby telefonicky žiadajú o osobné údaje občanov v mene Sociálnej poisťovne. Tieto prípady sa vyskytli na východe Slovenska, ale aj v ďalších regiónoch. Sociálna poisťovňa preto varuje pred podvodníkmi a upozorňuje občanov, aby na takéto požiadavky neznámych ľudí nereagovali.

Sociálna poisťovňa už v minulosti zaznamenala podobné prípady a upozorňuje, že takýmto spôsobom nikdy občanov neoslovuje, nevyberá ani nevypláca peniaze, ani takto nepoisťuje. S týmto zámerom taktiež nikdy nenavštevuje ľudí v ich bydlisku, nedohaduje si stretnutia mimo svojich pobočiek alebo vysunutých pracovísk. Toto platí aj v aktuálnej pandemickej situácii. Preto by občania nemali prijímať takéto oslovenie, ponuku ohľadom sociálneho poistenia alebo sporenia od neznámych osôb, ktoré ich oslovia telefonicky, navštívia v mieste bydliska alebo ich oslovia na ulici. Občania si môžu všetky záležitosti spoľahlivo vyriešiť v kontakte s pobočkou Sociálnej poisťovne, telefonicky či emailom v Informačno-poradenskom centre SP. Telefónne linky 0800 123 123 (dôchodky) alebo 0906 171 989, 02 3247 1989 (ostatné poistenia) môžu využiť aj na to, aby si riešenie svojej situácie preverili priamo v Sociálnej poisťovni a presvedčili sa, že ich v akejkoľvek záležitosti naozaj oslovuje Sociálna poisťovňa.

Takéto prípady sú  pokusom o podvod a je vhodné kontaktovať políciu.

EU: Jednotný postup pri vakcinácii

Európsky parlament diskutoval o globálnej stratégii Európskej únie (EÚ) pre očkovanie proti novému koronavírusu s portugalskou štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Anou Paulou Zacarias, ktorá v pléne zastupovala predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ, a komisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou Kyriakides.

Väčšina poslancov podporuje jednotný postup EÚ, ktorý napomáha rýchlemu vývoju vakcín a zaisťuje ich dostupnosť pre všetkých občanov EÚ. Zároveň kritizovali takzvaný zdravotný nacionalizmus, ktorého prejavom sú napríklad možné paralelné zmluvy o dodaní vakcín údajne iniciované niektorými členskými štátmi či pokusy o vzájomné predbiehanie sa jednotlivých krajín. EÚ musí podľa poslancov zaujať v súčasnej situácii jednotný a solidárny postoj, v rámci ktorého budú všetky úrovne verejnej správy spolupracovať, aby mohol európsky projekt úspešne pokračovať.

Poslanci tiež vyzvali na úplnú transparentnosť zmlúv medzi EÚ a farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sa týkajú verejných zdrojov. Nedávny ústretový krok Európskej komisie, ktorá poslancom umožnila nahliadnuť do jednej neúplnej zmluvy, označili za nedostatočný. Zákonodarcovia opätovne zdôraznili, že iba úplná transparentnosť môže pomôcť v boji proti dezinformáciám a umožniť budovanie dôvery v očkovacie kampane v celej Európe. Poukázali na globálnu dimenziu pandémie ochorenia COVID-19, ktorá si vyžaduje globálne riešenia. Európska únia má zodpovednosť za využitie svojho postavenia na podporu susedných a partnerských krajín. Pandémiu bude možné prekonať až vtedy, keď budú mať rovnaký prístup k očkovaniu všetci ľudia, a nie iba obyvatelia bohatých krajín.

Rozprava sa zamerala aj na ďalšie otázky vrátane potreby získavania a výmeny porovnateľných vnútroštátnych dát či vzájomného uznávania očkovania. Poslanci tiež vyzvali na zintenzívnenie úsilia o zrýchlenie očkovania a upustenie od nekonštruktívneho obviňovania EÚ či farmaceutického priemyslu za všetky chyby či zlyhania.

5G: Bezpečný prechod

Národné centrum excelentnosti pre kybernetickú bezpečnosť (NCCoE) spustilo projekt 5G Cybersecurity. Poskytovateľom technológie a spolupracovníkom projektu bude Nokia. Pre bezpečný prechod zo sietí 4G na 5G má pomôcť vylepšiť referenčný dizajn a postaviť prípady použitia na riešeniach založených na štandardoch.

Projekt 5G Cybersecurity identifikuje množstvo prípadov použitia 5G a demonštruje, ako môžu komponenty architektúry 5G poskytovať bezpečnostné schopnosti na zmiernenie identifikovaných rizík a splnenie požiadaviek priemyselných sektorov na zabezpečenie súladu. Cieľom tohto projektu je využiť štandardizované bezpečnostné prvky 5G, ktoré sú definované v štandardoch 3GPP, na zabezpečenie vylepšených schopností kybernetickej bezpečnosti zabudovaných do sieťových zariadení a zariadení koncových používateľov.

5G sa dotkne všetkých aspektov nášho života a bezpečnosť musí byť integrovaná skôr ako doplnkový prvok sietí 5G. Raghav Sahgal uviedol: „Predchádzajúce generácie mobilných technológií boli vedené priemyslom, zatiaľčo vývoj 5G sa musí vyvíjať v spolupráci s vládami, aby sa zabezpečila dostupnosť a prístup k zabezpečeným dôveryhodným sieťam. Projekt 5G Cybersecurity napĺňa túto úlohu prierezom vládnych a priemyselných spolupracovníkov. V spoločnosti Nokia začleňujeme zabezpečenie do každého riešenia, ktoré dodávame, a zaviazali sme sa umožniť bezpečný prechod do cloudu spoluprácou s vládnymi agentúrami a priemyslom na zdokonalení kybernetickej bezpečnosti pre prípady použitia 5G, ktoré využívajú otvorené aj komerčné komponenty." Riešenia spoločnosti, ktoré budú nasadené pre tento projekt, zahŕňajú špičkový softvér v odbore, 5G RAN a základné riešenia a IP-Backhaul, ako aj inovácie od Nokia Bell Labs.

Radíme: Pomoc pre rodičov

R
odičia sa počas pracovných dní môžu bezplatne poradiť so psychológom, ale aj špeciálnym pedagógom. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zriadil telefonické aj emailové linky pomoci.

„Zatiaľ si ešte nevieme úplne presne predstaviť, aké dopady môže mať aktuálna situácia na psychiku detí“, hovorí psychologička Beáta Sedlačková. Podľa nej sú deti v dôsledku dlhodobého dištančného vzdelávania apatickými a psychológovia evidujú zvýšený výskyt ich depresívnych prejavov práve v dôsledku sociálnej izolácie. On-line vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede, vzťah medzi učiteľom a žiakom a už vôbec nie medzi žiakmi navzájom. Počas dištančného vzdelávania žiaci strácajú pracovné návyky, nemajú presne stanovený režim dňa. Veľa detí sa vzdeláva v posteli a v pyžame. Škôlkári či deti vo funkčnej rodine podľa nej netrpia. Ohrozené sú však deti v konfliktných a nefunkčných rodinách. Tie sú vystavené najčastejšie domácemu násiliu či hádkam. V súčasnosti však majú problém aj deti ohrozené generačnou chudobou. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie preto zriadil telefonické aj emailové linky pomoci. Rodičia sa tak môžu počas pracovných dní poradiť so psychológom ako aj so špeciálnym pedagógom. Podľa ústavu  kontaktujú odborníkov dva typy rodičov. Sú to buď rodičia, pre ktorých je už situácia v niečom neudržateľná a bojujú s pocitom, že niečoho je už veľa a nevedia si s tým dať rady. Alebo riešia zlozvyky, disciplínu a motiváciu dieťaťa. V poslednom čase zaznamenávame však aj telefonáty od rodičov, ktorí prežívajú veľmi silné emócie v rodine v dôsledku úmrtia alebo hospitalizácie blízkeho na COVID-19. Cítia úzkosť a chcú vedieť, ako sa s tým vysporiadať a ako to sprostredkovať dieťaťu. Ústav pripravuje k týmto témam špeciálnu sériu podcastov Nahlas o deťoch a spúšťa aj odborný kanál pre odborníkov pod názvom Odborne na slovíčko. Informácie sú denne aktualizované aj na Facebooku  ústavu.

Kontakty pre rodičov, ktorí potrebujú poradiť: 
 • e-mail potrebujem-poradit@vudpap.sk,
 • v pracovných dňoch od pondelka do piatka od 9.30 - 16.00 je bezplatne k dispozícii psychológ na čísle 0910 234 860, 
 • konzultovať problémy so špeciálnym pedagógom môžu rodičia v utorok a stredu na čísle 0910 361 252.

utorok 19. januára 2021

On-line: Energeticky úsporné domy

Všetky budovy, na ktoré bude podaná žiadosť o stavebné povolenie po 31. decembri 2020 už musia spĺňať štandard takmer nulového domu - energetickú triedu A0. Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) odporúča pri navrhovaní domov v energetickej triede A0 zohľadniť viaceré aspekty, ktoré môžu minimalizovať tepelné straty.

Tými najdôležitejšími sú: tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy, vhodný tvar budovy, vhodná orientácia na svetové strany a spôsob vetrania. „Všetky tieto faktory treba hodnotiť komplexne a pri návrhu zohľadňovať ich dopad na celkovú energetickú bilanciu“, hovorí Martin Mihál. Pri použití vhodných materiálov viac zatepľovať netreba. To by len zbytočne mohlo navýšiť náklady na celú stavbu. „V snahe dosiahnuť potrebné tepelnoizolačné vlastností konštrukcií je vhodné voliť postupy, ktoré zbytočne nekomplikujú realizáciu domu. Aj s jednovrstvovou obvodovou stenou sa môže dostať dom do štandardu A0 pokiaľ dosahuje požadované parametre. Pri návrhu tvaru treba dobre zvážiť zložité tvary a výstupky, ktoré často vedú k zložitým detailom a výrazným tepelným stratám, čo zvyšuje potrebu energie na vykurovanie“, dodáva  Gabriel Szöllösi. 
 
Pri návrhu domu v triede A0 je dôležité zvážiť aj tvar domu a jeho orientáciu. Pri modelovom bungalove s faktorom tvaru 0,99 použitie plynového kotla na vykurovanie a prípravu teplej vody nestačí. Musí byť doplnený krbom, resp. rekuperačnou jednotkou a fototermickými kolektormi. Tepelné čerpadlo by však v prípade bungalovu mohlo zabezpečiť, že sa dom dostane do triedy A0. V  prípade dvojpodlažného domu (s faktorom tvaru 0,72) a vhodnej orientácii netreba navrhovať toľko technických zariadení ako pri bungalove, aby sa znížila potreba primárnej energie pod hraničnú hodnotu triedy A0 (54 kWh/m2rok).  Použiť by už bolo treba len malý doplnkový zdroj využívajúci obnoviteľné energie, aby sa finálne zlepšila hodnota primárnej energie. 

Na webe ZVMM je možné si stiahnuť novú bezplatnú publikáciu Ako stavať domy z murovacích materiálov v A0. Prináša prehľad riešení, ako naplánovať dom v energetickej triede A0. Každý stavebník môže príklady v publikácii skonzultovať aj so svojím projektantom či architektom.

EU: Nový európsky Bauhaus

Európska komisia otvorila fázu koncipovania iniciatívy Nový európsky Bauhaus, ktorú ohlásila predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Európskej únie nie v roku 2020. Environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt má cieľ kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť realizovať európsku zelenú dohodu. Jeho kľúčové hodnoty sú teda udržateľnosť, estetika a inkluzívnosť. 

Cieľom tejto fázy je zapojiť zainteresované strany, aby koncepciu formovali spoločne a preskúmali nápady, určili najpálčivejšie potreby a výzvy a vytvorili medzi sebou pevné prepojenia. Jej súčasťou je aj prvý ročník ceny nového európskeho Bauhausu, ktorý Európska komisia vyhlási na jar tohto roku. Na jeseň tohto roku sa v rámci prvej fázy uverejnia výzvy na predkladanie návrhov v snahe uviesť do života nápady nového európskeho Bauhausu na minimálne piatich miestach v členských štátoch EÚ, a to pomocou finančných prostriedkov EÚ na vnútroštátnej i regionálnej úrovni.

Nový európsky Bauhaus je kreatívna iniciatíva stierajúca hranice medzi vedou a technológiou, umením a sociálnym začlenením v úsilí o dizajn, ktorý nájde riešenia na každodenné problémy. Umelci, dizajnéri, inžinieri, vedci, podnikatelia, architekti, študenti a všetci zainteresovaní sa môžu na dnes spustenej špeciálnej webovej stránke podeliť o príklady inšpiratívnych úspechov nového európskeho Bauhausu, o svoje nápady, ako ho formovať a ako by sa mal vyvíjať, ako aj o svoje obavy a problémy, ktorým čelia. Má to byť začiatok inovačného procesu spoločného koncipovania. Organizácie, ktoré sa chcú intenzívnejšie zapojiť, môžu zareagovať na výzvu uverejnenú na webovej stránke a stať sa „partnermi Nového európskeho Bauhausu“.

Komisia v budúcich mesiacoch udelí ceny existujúcim príkladom začlenenia kľúčových hodnôt iniciatívy, ktoré môžu byť inšpiráciou pre diskusie o miestach, kde žijeme, a o ich premene. V ďalšej fáze iniciatívy („fáza realizácie“) sa zavedie päť pilotných projektov zameraných na spoločné koncipovanie nových riešení, ktoré budú nielen udržateľné a inkluzívne, ale takisto budú mať štýl. Cieľom tretej fázy („šírenie“) je prostredníctvom nových projektov, vytvárania sietí a výmeny poznatkov v Európe i mimo nej šíriť nápady a koncepcie, ktoré sú podstatou nového európskeho Bauhausu.