piatok 23. apríla 2021

EU: Udržateľné financie a taxonómia

Európska komisia prijala ambiciózny balík opatrení na pomoc pri zlepšení toku peňazí smerom k udržateľným činnostiam v celej Európskej únii. Opatrenia majú pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu Európy do roku 2050 tým, že umožnia investorom presmerovať investície do udržateľnejších technológií a podnikov.
 

Cieľom delegovaného aktu o taxonómii Európskej únie (EÚ) v oblasti klímy je podporiť udržateľné investície. Zavádza prvý súbor technických kritérií preverovania s cieľom vymedziť, ktoré činnosti podstatne prispievajú k dvom environmentálnym cieľom podľa nariadenia o taxonómii: adaptácii na zmenu klímy a zmierneniu zmeny klímy. Delegovaný akt by sa vzťahoval na hospodárske činnosti približne 40 % kótovaných spoločností v sektoroch, ktoré sú zodpovedné za takmer 80 % priamych emisií skleníkových plynov v Európe v sektoroch ako energetika, lesné hospodárstvo, výroba, doprava a stavebníctvo. Je to živý dokument, ktorý sa bude postupne upravovať v súvislosti s vývojom a technologickým pokrokom. Kritériá sa budú pravidelne preskúmavať, aby sa do rozsahu pôsobnosti mohli neskôr doplniť nové sektory a činnosti vrátane prechodných a iných podporných činností. Kolégium komisárov dosiahlo politickú dohodu o znení aktu. Delegovaný akt sa formálne prijme koncom mája, keď budú k dispozícii preklady do všetkých jazykov EÚ.

Návrh smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) má zlepšiť tok informácií o udržateľnosti v podnikateľskej sfére. Reviduje a posilňuje existujúce pravidlá zavedené smernicou o zverejňovaní nefinančných informácií. Cieľom je vytvoriť súbor pravidiel, ktoré postupne zabezpečia vykazovanie informácií o udržateľnosti na rovnakej úrovni ako v prípade finančného výkazníctva. Na základe návrhu sa rozšíria požiadavky EÚ na vykazovanie informácií o udržateľnosti na všetky veľké spoločnosti a všetky kótované spoločnosti. To znamená, že dnešných 11.000 spoločností, ktoré podliehajú existujúcim požiadavkám, sa zvýši na takmer 50.000 spoločností v EÚ, ktoré budú odteraz musieť dodržiavať podrobné štandardy EÚ v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti. Komisia navrhuje vypracovať štandardy pre veľké spoločnosti a samostatné, primerané štandardy pre MSP, ktoré môžu nekótované MSP používať dobrovoľne.

A napokon, šiestimi pozmeňujúcimi delegovanými aktmi, ktoré sa týkajú fiduciárnych povinností a investičného a poistného poradenstva, sa zabezpečí, aby finančné spoločnosti, napr. poradcovia, správcovia aktív alebo poisťovatelia, zahrnuli udržateľnosť do svojich postupov a investičného poradenstva klientom.