pondelok 19. apríla 2021

NextGenerationEU: Až 800 miliárd EUR na financovanie obnovy

Prostriedky pre NextGenerationEU, ktorý je základom reakcie Európskej únie (EÚ) na pandémiu koronavírusu, si vypožičiame na kapitálových trhoch. Do konca roka 2026 naň Európska komisia plánuje získať až 800 miliárd EUR. To zodpovedá objemu v priemernej výške približne 150 miliárd EUR ročne, čím sa EÚ stane jedným z najväčších emitentov v eurách. Všetky emisie budú splatené do roku 2058.

Komisia si vypožičiavala aj predtým, na podporu členských štátov EÚ a tretích krajín, ale objem, periodicita a zložitosť vypožičiavania si prostriedkov na NextGenerationEU si vyžiadali zásadnú zmenu prístupu ku kapitálovým trhom. Nové potreby financovania bude riešiť diverzifikovaná stratégia financovania. Vďaka nej bude komisia schopná v prípade potreby mobilizovať všetky finančné prostriedky pre členské štáty EÚ a ich občanov za čo najvýhodnejších podmienok.

Diverzifikovaná stratégia financovania kombinuje využívanie rôznych nástrojov a techník financovania s otvorenou a transparentnou komunikáciou s účastníkmi trhu. Bude zahŕňať:
  • raz za rok rozhodnutie o objeme pôžičiek a raz za pol roka oznámenie o kľúčových parametroch plánu financovania s cieľom ponúknuť investorom a ostatným zainteresovaným stranám transparentnosť a predvídateľnosť;
  • štruktúrované a transparentné vzťahy s bankami, ktoré podporujú program emisií (prostredníctvom siete primárnych dílerov);
  • viaceré nástroje financovania (strednodobé a dlhodobé dlhopisy, z ktorých niektoré budú emitované ako zelené dlhopisy NextGenerationEU, a pokladničné poukážky EÚ) s cieľom zachovať flexibilitu v prístupe na trh a riadiť potreby likvidity a profil splatnosti;
  • kombináciu aukcií a syndikácií s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívny prístup k potrebnému financovaniu za výhodných podmienok.
Komisia bude svoju činnosť aj naďalej koordinovať s ďalšími emitentmi vrátane členských štátov EÚ a nadnárodných emitentov.

Diverzifikovaná stratégia financovania pomôže komisii dosiahnuť dva hlavné ciele: riešiť značné potreby financovania v rámci nástroja NextGenerationEU a dosiahnuť požadované nízke nákladové a realizačné riziko v záujme všetkých členských štátov a ich občanov. Využitím širokej škály splatností a nástrojov a zvýšením predvídateľnosti finančných operácií komisia zabezpečí väčšiu absorpčnú kapacitu trhu. Vďaka schopnosti ponúkať dlh v rámci aukcie sa operácie financovania ešte viac zefektívnia. To pomôže reagovať na značné potreby financovania. Tým, že sa umožní flexibilita pri rozhodovaní o tom, kedy vykonávať operácie financovania a aké techniky alebo nástroje financovania použiť, dosiahne komisia požadované nízke nákladové a realizačné riziko, čo je v záujme všetkých členských štátov.

Medzi ďalšie kroky patrí:
  • Vytvorenie siete primárnych dílerov. V súlade s postupmi porovnateľných emitentov komisia zriadi sieť primárnych dílerov, ktorá má uľahčiť efektívne vykonávanie aukcií a syndikovaných transakcií, podporiť likviditu na sekundárnych trhoch a zabezpečiť, aby bol náš dlh umiestňovaný v rámci čo najširšieho spektra investorov. Formulár žiadosti a všeobecné podmienky účasti budú čoskoro uverejnené.
  • Uverejnenie prvého ročného rozhodnutia o vypožičiavaní (a sprievodného rozhodnutia o financovaní) a prvého plánu financovania NextGenerationEU. S cieľom zabezpečiť transparentnú komunikáciu s trhmi komisia prijme svoje prvé ročné rozhodnutie o vypožičiavaní a oznámi informácie týkajúce sa jej prvého plánu financovania. Vykoná tak pred očakávaným začiatkom vypožičiavania v rámci nástroja NextGenerationEU toto leto (v závislosti od schválenia rozhodnutia o vlastných zdrojoch všetkými členskými štátmi, čím bude Komisia splnomocnená na vypožičiavanie si na nástroj NextGenerationEU). Operácie prijímania pôžičiek sa môžu začať hneď po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vlastných zdrojoch. A plány financovania sa budú aktualizovať každý polrok.