streda 21. apríla 2021

EU: Úpravy regionálnej pomoci

Európska komisia prijala revidované usmernenia pre regionálnu štátnu pomoc (usmernenia regionálnej pomoci) obsahujúce pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty poskytovať štátnu pomoc podnikom na podporu hospodárskeho rozvoja v znevýhodnených oblastiach Európskej únie (EÚ) bez toho, aby ohrozili rovnosť všetkých členských štátov. Revidované usmernenia začnú platiť 1. januára 2022.

Usmernenia regionálnej pomoci sú prvým súborom pravidiel štátnej pomoci, ktorý prešiel revíziou po oznámení Európskej zelenej dohody a európskych stratégií v oblasti priemyslu a digitalizácie. Komisia prijala revidované usmernenia regionálnej pomoci po vyhodnotení existujúcich pravidiel z roku 2019, ako aj rozsiahlych konzultáciách so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, podnikateľských združení, záujmových skupín, jednotlivých podnikov a občanov, o návrhu ich znenia. Zahŕňajú niekoľko cielených úprav, ktoré majú zjednodušiť a zohľadniť tak skúsenosti s uplatňovaním predchádzajúcich pravidiel, ako aj nové politické priority súvisiace s Európskou zelenou dohodou a európskymi stratégiami v oblasti priemyslu a digitalizácie. 

Kľúčové prvky revidovaných usmernení:
  • Zvýšenie celkového pokrytia regionálnej pomoci na 48 % obyvateľstva EÚ (z predchádzajúcich 47 %) a aktualizácia zoznamu podporovaných oblastí „a“ a vopred vymedzených oblastí „c“ podľa najnovších dostupných štatistických údajov Eurostatu o HDP (2016 – 2018) a nezamestnanosti (2017 – 2019). Kritériá prideľovania pomoci pre podporované oblasti, ktoré sa v predchádzajúcom období osvedčili, zostávajú nezmenené. Členské štáty zároveň dostanú väčšiu flexibilitu pri vytýčení tzv. vopred nevymedzených oblastí „c“ na mapách: nad rámec existujúcich kritérií prichádza komisia so zjednodušením, ktoré členským štátom umožní ľahko priradiť voľnú oblasť kvalifikovanú ako vopred nevymedzená oblasť „c“ k oblastiam spravodlivej transformácie, ktoré majú špecifické problémy s transformáciou.
  • Zvýšenie maximálnej intenzity pomoci na podporu cieľov Európskej zelenej dohody a digitálnej stratégie uvoľnením ďalších stimulov pre investície v znevýhodnených oblastiach EÚ. Usmernenia obsahujú aj niekoľko bonusov intenzity pomoci: i) pre najvzdialenejšie regióny, ii) pohraničné oblasti, iii) oblasti spravodlivej transformácie v najviac znevýhodnených oblastiach a iv) oblasti s úbytkom obyvateľstva. Malé a stredné podniky (MSP) si pritom zachovajú vyššie maximálne miery pomoci ako veľké podniky.
  • Platnosť máp regionálnej pomoci na obdobie 2022 – 2027 spolu s preskúmaním v polovici obdobia plánovaným na rok 2023 a vychádzajúcim z najnovších štatistík o aktuálnych hospodárskych trendoch a slúžiacim regiónom na prekonanie krízy.
  • Všeobecné zjednodušenie štruktúry usmernení, objasnenie niektorých definícií a terminológie, ako aj niektoré cielené zmeny vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, priemyselnej a digitálnej stratégie EÚ. Došlo napríklad k aktualizácii rozsahu pôsobnosti usmernení v jednotlivých sektoroch a tiež kritérií použitých na vyváženie pozitívnych účinkov pomoci a jej negatívneho vplyvu na hospodársku súťaž a obchod. Pri posudzovaní týchto vplyvov je už možné zohľadniť aj iné pozitívne a negatívne účinky, ako napríklad zásadný príspevok k ekologickej a digitálnej transformácii, či naopak niektoré s nimi spojené negatívne vonkajšie vplyvy.
V usmerneniach regionálnej pomoci pritom zostávajú silné záruky, ktoré členským štátom zabránia v presúvaní pracovných miest z jedného štátu EÚ do druhého, a tým výrazne prispejú k spravodlivej hospodárskej súťaži na jednotnom trhu. Revidované usmernenia regionálnej pomoci začnú platiť 1. januára 2022, takže členské štáty budú mať dosť času na vypracovanie máp regionálnej pomoci. Členské štáty už môžu Komisii oznamovať svoje budúce mapy regionálnej pomoci, o ktorých sa bude rozhodovať individuálne.