pondelok 3. mája 2021

Ekonomika: 7 kľúčových prekážok zotavenia

Po dlhých mesiacoch ekonomických problémov sa globálna ekonomika začala ozdravovať. Rýchlosť zotavenia však nebude rovnomerná a bude ovplyvnená siedmimi kľúčovými faktormi. Analytici Euler 
Hermes očakávajú, že globálny HDP vzrastie v roku 2021 o 5,1 %, pričom štvrtinu oživenia zabezpečia USA, zatiaľ čo Čína prispeje k ekonomickému rastu menšou mierou. V Európe by malo prísť k výraznému zlepšeniu situácie až v nasledujúcom roku.

Experti Euler Hermes identifikovali 7 kľúčových prekážok, ktorých prekonanie ovplyvní zotavenie svetovej ekonomiky.

Prekážka č. 1: Závod vo vakcinácii - oživenie bude závisieť od toho, kedy a či sa podarí dosiahnuť kolektívnu imunitu voči ochoreniu Covid-19. Medzi najsilnejšími ekonomickými hráčmi totiž panujú výrazné rozdiely v postupe vakcinácie. Na základe súčasného tempa očkovania by mohli USA a Veľká Británia dosiahnuť úroveň kolektívnej imunity už v máji, zatiaľčo Európa by mala do leta zaočkovať len zraniteľnú časť obyvateľstva. Dosiahnutie kolektívnej imunity v Európe sa preto dá očakávať najskôr na jeseň, aj keď sa viacero štátov snaží vakcinačnú kampaň urýchliť (napr. Francúzsko).

Prekážka č. 2: Nadmerné úspory domácností - ku koncu roka 2021 budú úspory domácností naďalej o 40 % vyššie ako boli pred krízou. V relatívne optimistickom scenári by mohli prispieť k zvýšeniu spotrebiteľských výdavkov v Európe vo výške 1,5 % HDP a viac ako 3 % v USA. Podľa odhadov Euler Hermes by sa v Eurozóne mohlo do súkromnej spotreby premietnuť 163 miliárd eur, čo zodpovedá 30 percentám nadmerných pandemických úspor. V prípade USA sa očakáva, že polovicu úspor Američania utratia už v roku 2021, pretože skoršie uvoľnenie obmedzení a silnejšie fiškálne impulzy posilňujú dôveru spotrebiteľov.

Prekážka č. 3: Postupné rušenie podporných mechanizmov a riziká - silné menové a fiškálne stimuly až do výšky 20 % HDP pomohli zmierniť prepad globálneho HDP v roku 2020. Na začiatku 2021 už budú štáty robiť len to, čo bude nevyhnutné a podporu postupne utlmovať. Napríklad v Číne už zreteľne vidno cestu k fiškálnej normalizácii. Hospodárske oživenie znamená koniec podporných mechanizmov, hoci určitá flexibilita systému zostáva zachovaná, aby bolo možné v prípade potreby riešiť úverové riziká. Globálny dopyt potiahnu najmä USA, kde gigantické fiškálne stimuly vo výške 1,9 miliardy dolárov (9 % HDP) poskytnú veľmi vítanú podporu globálnemu exportu (362 miliárd dolárov v rokoch 2021 - 2022). Plán obnovy pre EÚ posunul poskytovanie pomoci až od druhej polovice roku 2021, čo bude mať za následok, že rast HDP bude mierny (kumulatívne + 1,5 percentuálneho bodu do roku 2025) a oneskorený.

Prekážka č. 4: Efektivita verejných výdavkov - podporné mechanizmy v USA, EÚ aj Číne sa budú podieľať na zvýšení dopytu a podporia rastový potenciál globálnej ekonomiky v strednodobom horizonte. Ich úspech však závisí od toho, či vlády nasmerujú nadmerné úspory do zmysluplných projektov a do podpory súkromného sektora. Analytici Euler Hermes zistili, že nadmerné úspory v Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve vo výške 100 miliárd eur môžu medziročne zvýšiť investície do obchodu približne o 2 %, ale veľa bude závisieť aj od budúcich daňových pravidiel a podmienok financovania (napr. obnovenie štátom zaručených pôžičiek).

Prekážka č. 5: Prekážky v dodávateľských reťazcoch - dodávateľské reťazce sa stále potýkajú s rovnakým množstvom prekážok ako počas vrcholu pandémie a v druhom štvrťroku by mali tlačiť globálny obchod na hranicu recesie. Z hľadiska objemu sa rast globálneho obchodu v roku 2021 zvýši o 7,9 %, ale bez pozitívnych efektov z roku 2020 sa rast zastaví na 5,4 %. Ešte dôležitejšie však je očakávané dočasné spomalenie v 2. štvrťroku 2021 z dôvodu prevládajúceho narušenia dodávateľských reťazcov – celkovo by tieto výpadky mohli v roku 2021 ovplyvniť rast globálneho obchodu o -1,7 percentuálneho bodu. Obchodné aktivity v oblasti služieb budú naďalej zasiahnuté oneskoreným znovuotváraním odvetvia, ktoré je najviac ovplyvnené pandemickými reštrikciami a tiež pretrvávajúcimi obmedzeniami cezhraničného cestovania.

Prekážka č. 6: Dočasný nárast inflácie - dočasné zvýšenie inflácie je pravdepodobne spôsobené prechodným bázickým efektom. Dôsledkom pravdepodobne bude obmedzená schopnosť cenotvorby firiem, a to vzhľadom k utlmenej dynamike dopytu: (I.) nadmerné úspory domácností či technológie bezkontaktného prenosu dát NFC, ktoré brzdia rýchlosť obehu peňazí; (II.) pretrvávajúce výpadky vo výrobe v dôsledku nižšieho využívania kapacít a (III.) rastúca miera nezamestnanosti, ktorá drží rast miezd pod 3 %. Preto neočakávame, že by centrálne banky reagovali na dočasne vyššiu infláciu v USA na úrovni 3,5 % v polovici roku 2021 a dosiahnutie hodnoty 2 % v Eurozóne v priebehu niekoľkých mesiacov.

Prekážka č. 7: Rizikové aktíva - fungujú za predpokladu, že to, čo je pre ne prospešné - nekonvenčná menová politika a fiškálna márnotratnosť - je nevyhnutne dobré aj pre reálnu ekonomiku. Zatiaľ však vidno zväčšujúce sa rozdiely medzi cenami aktív a ich základnou hodnotou. Rôzne techniky automatického riadenia investícií (ETFs, riziková parita) túto odchýlku ešte zväčšujú a robia ich zraniteľnými.