utorok 4. mája 2021

EU: Ceny za ukončenie volania

S účinnosťou od 1.7.2021 a následne vždy od 1.1. príslušného roku budú klesať veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní, ktoré si vzájomne účtujú telekomunikační operátori poskytujúci hlasové služby. Európska komisia nariadením stanovila jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v Európskej únii (EÚ) a jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v EÚ.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb už nebude rozhodnutím určovať maximálnu výšku poplatkov za ukončovanie volaní v pevných a mobilných sieťach. Týmto nariadením ale nie sú dotknuté právomoci úradu vymedzovať relevantné trhy, vykonávať test troch kritérií a ukladať iné prostriedky nápravy, akou je regulácia cien. V dôsledku toho necenové záväzky v súčasnosti uložené úradom prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu v súvislosti so službami za ukončenie volania v pevných alebo mobilných sieťach, nebudú ovplyvnené nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a budú teda naďalej platné, až kým ich úrad neprehodnotí.

Veľkoobchodné ceny za ukončenie volania v SR
  • do 1.7.2021 - 0,818 cent/min (v mobilnej sieti), 0,0976 cent/min (v pevnej sieti)
  • od 1.7.2021 do 31.12.2021 - 0,70 cent/min (v mobilnej sieti), 0,078 cent/min (v pevnej sieti)
  • od 1.1.2022 do 31.12.2022 - 0,55 cent/min (v mobilnej sieti), 0,07 cent/min (v pevnej sieti)
  • od 1.1.2023 do 31.12.2023 - 0,40 cent/min (v mobilnej sieti), 0,07 cent/min (v pevnej sieti)
  • od 1.1.2024 - 0,20 cent/min (v mobilnej sieti), 0,07 cent/min (v pevnej sieti)
V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií, 18.12.2020 Európska komisia prijala Delegovaný akt, ktorým sa stanovuje jednotná maximálna sadzba za ukončovanie hlasových volaní v pevnej aj mobilnej sieti. Publikovaniu delegovaného aktu predchádzali verejné konzultácie poskytovateľov elektronických komunikačných sietí, odbornej verejnosti, národných regulačných orgánov, Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), ako aj ďalších združení a organizácií. Delegovaný akt nadobudne účinnosť dňom 1.7.2021 kedy sa začnú aplikovať nižšie uvedené veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní.