streda 5. mája 2021

EU: Ochrana pôdy

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla spoločný právny rámec Európskej únie (EÚ) na ochranu a udržateľné využívanie pôdy, ktorý pomôže riešiť hrozby pre pôdu a podporí opatrenia na jej obnovu. Nelegislatívne uznesenie Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) prináša odporúčania Európskeho parlamentu vo vzťahu k pripravovanému Akčnému plánu nulového znečistenia vody, ovzdušia a pôdy a k novej stratégii EÚ pre pôdu, na ktorých aktuálne pracuje Európska komisia. 

Schválený text vyzýva Európsku komisiu, aby do spoločného právneho rámca EÚ na ochranu pôdy zahrnula účinné opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu zástavby pôdy. Cieľom týchto opatrení by malo byť dosiahnutie nulovej degradácie pôdy do roku 2030 a nulového čistého záberu pôdy najneskôr do roku 2050. Poslanci tiež požadujú väčšiu podporu pre výskum v oblasti multifunkčnej úlohy pôdy a s tým súvisiacu úpravu existujúcich programov financovania. Ochrana pôdy na úrovni EÚ bola tiež témou samostatnej plenárnej rozpravy. Parlament adresoval Rade aj Európskej komisii dve samostatné otázky na ústne zodpovedanie.

Účinná ochrana pôdy má zásadný význam pre riešenie degradácie a erózie pôdy pri súčasnom zachovaní, ochrane a zlepšovaní kvality životného prostredia, ľudského zdravia a prírodných zdrojov, zdôraznili poslanci. Zdravá pôda je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody, známej tiež ako Európsky ekologický dohovor, akými sú klimatická neutralita, obnova biodiverzity, cieľ nulového znečistenia v záujme životného prostredia bez toxických látok, zdravé a udržateľné potravinové systémy a odolné životné prostredie, uvádza sa v uznesení.