piatok 7. mája 2021

EU: Zahraničné subvencie

Nový nástroj na riešenie potenciálnych rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotnom trhu navrhuje Európska komisa. Legislatívny návrh nadväzuje na prijatie bielej knihy z júna 2020 aj na rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami. Cieľom je odstrániť regulačnú medzeru na jednotnom trhu, keďže subvencie poskytované vládami krajín mimo Európskej únie (EÚ) sa v súčasnosti zväčša nekontrolujú, zatiaľčo subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú prísnemu dohľadu. Nariadenie je kľúčové aj z hľadiska plnenia aktualizovanej priemyselnej stratégie EÚ.
 
Podľa navrhovaného nariadenia bude mať Európska komisia právomoc prešetrovať finančné príspevky, ktoré poskytli verejné orgány krajiny mimo EÚ a z ktorých majú prospech spoločnosti vykonávajúce hospodársku činnosť v EÚ. Podľa potreby bude následne možné ich rušivé vplyvy napraviť. V tejto súvislosti sa v nariadení navrhuje zavedenie troch nástrojov: dvoch notifikačných nástrojov a jedného všeobecného nástroja na prešetrovanie trhu. Nástroje by slúžili takto:
  • pomocou jedného notifikačného nástroja by sa prešetrovali koncentrácie, na ktoré prispela vláda krajiny mimo EÚ, ak obrat nadobúdanej spoločnosti (alebo aspoň jednej zo strán fúzie) dosahuje v EÚ aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok aspoň 50 miliónov eur;
  • pomocou druhého notifikačného nástroja by sa prešetrovali ponuky verejného obstarávania, na ktoré prispela vláda krajiny mimo EÚ, ak odhadovaná hodnota obstarávania dosahuje aspoň 250 miliónov eur, a
  • pomocou nástroja na prešetrovanie všetkých ostatných trhových situácií, menších koncentrácií a verejných obstarávaní by Komisia mohla začať prešetrovanie z vlastnej iniciatívy (ex-officio) alebo požiadať o ad hoc notifikácie.
Pokiaľ ide o uvedené dva notifikačné nástroje, nadobúdateľ alebo uchádzač bude musieť vopred oznámiť každý finančný príspevok, ktorý v súvislosti s koncentráciami alebo verejnými obstarávaniami spĺňajúcimi prahové hodnoty prijal od vlády krajiny mimo EÚ. Kým Európska komisia predmetnú koncentráciu nepreskúma, nemožno ju dokončiť a prešetrovanému uchádzačovi nemožno zadať zákazku. Komisia musí rozhodnúť v stanovených lehotách. Ak si spoločnosť nesplní povinnosť notifikovať subvencovanú koncentráciu alebo finančný príspevok pri obstarávaniach, ktoré spĺňajú príslušné prahové hodnoty, môže Európska komisia uložiť pokuty a preskúmať transakciu tak, akoby bola notifikovaná. Ak má Európska komisia podozrenie, že ide o zahraničnú subvenciu, môže vďaka všeobecnému nástroju na prešetrovanie trhu prešetriť iné typy trhových situácií, akými sú napríklad investície na zelenej lúke alebo koncentrácie a obstarávania pod prahovými hodnotami. V týchto prípadoch bude môcť začať prešetrovania z vlastnej iniciatívy (ex-officio) a požadovať notifikácie ad hoc. 

Na základe spätnej väzby k bielej knihe sa presadzovanie nariadenia zverí výlučne Európskej komisii, aby sa zabezpečilo jeho jednotné uplatňovanie v celej EÚ. Ak zistí, že zahraničná subvencia existuje a narúša hospodársku súťaž, zváži jej prípadné pozitívne vplyvy a porovná ich s negatívnymi vplyvmi spôsobenými narušením hospodárskej súťaže. Ak negatívne vplyvy prevážia nad pozitívnymi, bude mať právomoc uložiť nápravné opatrenia, alebo prijať od príslušných spoločností záväzky, že narušenie hospodárskej súťaže napravia. Súčasťou navrhovaného nariadenia je celá škála štrukturálnych nápravných opatrení a opatrení zameraných na zmenu správania, napríklad odpredaj určitých aktív alebo zákaz určitého trhového správania. V prípade notifikovaných transakcií bude mať Európska komisia zároveň právomoc akvizície podporené subvenciou alebo zadanie verejnej zákazky subvencovanému uchádzačovi zakázať.

K návrhu je pripojená aj správa o posúdení vplyvu. Podrobne sa v nej vysvetľujú dôvody, prečo navrhované nariadenie vzniklo, a opisujú sa v nej viaceré situácie, v ktorých zahraničné subvencie môžu spôsobiť narušenie vnútorného trhu.