pondelok 17. mája 2021

EU: Konzultácia a diskusia o digitálnych zásadách

Cieľom novej konzultácie Európskej komisie, ktorá bude prebiehať do 2. septembra 2021, je otvoriť rozsiahlu spoločenskú diskusiu a zhromaždiť názory občanov, mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti, podnikov, správnych orgánov a všetkých zainteresovaných strán. Európska únia (EÚ) a členské štáty sa budú týmito zásadami riadiť pri navrhovaní digitálnych pravidiel a predpisov s cieľom sprístupniť výhody digitalizácie všetkým občanom.

Európska komisia predstavila 9. marca t.r. v oznámení Digitálny kompas: digitálne desaťročie na európsky spôsob svoju víziu digitálnej transformácie Európy do roku 2030 a navrhla vypracovať súbor digitálnych zásad. Tie sa týkajú oblastí, akými sú prístup k internetovým službám, bezpečnému a dôveryhodnému on-line prostrediu, digitálnym zdravotníckym službám, digitálnym verejným službám a verejnej správe, ktoré sú zamerané na ľudí. Všetky zainteresované osoby a strany môžu vyjadriť svoj názor aj na digitálne vzdelávanie a zručnosti, ktoré ľudia potrebujú na aktívnu účasť v spoločnosti a na demokratických procesoch, ako aj na etické zásady pre algoritmy zamerané na človeka, ochranu a posilnenie postavenia detí a mladých ľudí v on-line priestore alebo digitálne systémy a zariadenia, ktoré berú ohľad na životné prostredie. Zároveň môžu navrhovať alternatívne formulácie alebo rozpracovať ďalšie možné zásady.

Spomínané zásady budú dopĺňať existujúce práva, ktoré už chránia a posilňujú postavenie Európanov v on-line prostredí, napr. ochrana osobných údajov a súkromia, sloboda prejavu, sloboda zakladať podniky a podnikať on-line alebo ochrana výsledkov tvorivej činnosti. Tento prístup ide ruka v ruke s nedávnym návrhom o umelej inteligencii, ktorým sa komisia snaží zabezpečiť, aby používanie tejto technológie v EÚ vzbudzovalo u ľudí dôveru a bolo zamerané na človeka. Príspevky zaslané do verejnej konzultácie budú podkladom pre návrh Európskej komisie na spoločné medziinštitucionálne vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o digitálnych zásadách. Návrh by sa mal vypracovať do konca roku 2021.